ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Mezuniyet Koşulları
 • Doktora programı, Tezli Yüksek Lisans derecesi olan öğrencileriçin en az 8 adet ders (zorunlu ve/veya seçmeli), Seminer dersi, yeterliksınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

  Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az14 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

  Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrenciler, doktorayeterlilik sınavına girer. Doktora yeterlilik sınavına giriş koşulları ÇankırıKaratekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 42.Maddesine göre belirlenmiştir. İlgili madde şu şekildedir:

  MADDE 42 – (1) DoktoraYeterlik Sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ileilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.Doktora programının ders yükümlülüklerini başarıyla ve 4.00 üzerinden en az3.00 GABNO ile tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.GABNO’su 3.00’ün altında olan öğrencilere bu not ortalamasını sağlayana kadartez danışmanının uygun göreceği ders(ler) aldırılır.

  (2) Doktora Yeterlik Sınavı Haziran-Temmuz ve Aralık-Ocakaylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

  (3) Enstitü Yönetim Kurulu farklı alanlardaki sınavlarıhazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

  (4) Yeterlik Sınav Jürisi; Enstitü Anabilim Dalı AkademikKurulu tarafından tez danışmanının da görüşü alınarak önerilen; biri danışmanve en az ikisi başka bir Yükseköğretim Kurumundan olmak üzere beş öğretim üyesive biri aynı Anabilim Dalından diğeri başka bir Yükseköğretim Kurumundanseçilen iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik Jürisi, Enstitü YönetimKurulunun onayı ile geçerlilik kazanır.

  (5) Doktora Yeterlik Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzereiki bölüm halinde yapılmaktadır. Jüri tarafından yazılı sınavda başarılıbulunan öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınav süresi 45 dakikadan az, 90dakikadan fazla olamaz. Sözlü sınavı dinleyicilerin katılımına açık olarakyapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanınuzmanlarından oluşur. Sözlü sınavda jüri, öğrencinin başarılı ya da başarısızolduğuna salt çoğunlukla karar verir. Sözlü sınavdan da başarılı olan öğrenciyeterlik sınavını başarmış sayılır. Yazılı sınavda başarılı bulunan ancak sözlüsınavda başarısız olmuş öğrenci bir sonraki yeterlik sınavında sadece sözlü sınavaalınır. Sözlü sınavda başarılı bulunursa yeterlik sınavını geçmiş sayılır.Başarısız bulunan öğrenci yeterlik sınavına girmek istediği dönemin başındakaydını yenilemek zorundadır.

  (6) Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı öğrencinin DoktoraYeterlik Sınavlarındaki (yazılı ve sözlü sonucu) başarı durumunun belirtildiğiformları en geç üç iş günü içerisinde Enstitüye tutanakla bildirir.

  (7) Yeterlik Sınavı Jürisi, yeterlik sınavını başaran biröğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünügeçmemek şartıyla fazladan ders(ler) almasını isteyebilir.

  Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanınönerisi, Enstitü
  Anabilim Dalı Akademik Kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ilebir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur. Çankırı KaratekinÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve SınavYönetmeliği’nin 43. Maddesi uyarınca tez izleme komitesi, biri danışman olmaküzere üç öğretim üyesinden oluşur. Kalan iki üyenin biri ilgili Anabilim Dalıiçinden, diğeri ise öncelikli olarak bir başka Yükseköğretim Kurumundan veyaüniversite içindeki başka bir Anabilim Dalından seçilir. Tez İzleme Komitesiüyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu olmasına dikkat edilir.Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, Enstitü AnabilimDalı Akademik Kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıile üyelerde değişiklik yapılabilir. İkinci tez danışmanının olması durumundaikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir, ancak Tezİzleme Komitesinde yer alamaz. Yurt dışı ile yürütülen ortak programlardadanışman veya ikinci danışman Tez İzleme Komitesi raporuna esas teşkil edecekbir raporu komite toplantısından önce ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınailetir. Teslim edilen bu raporun komiteye gönderilmesinden Anabilim DalıBaşkanlığı sorumludur. Tez İzleme Komitesi, gönderilen raporu değerlendirerekkendi raporuna ekler.

  Doktora programı 30 AKTS’den az olmamak koşuluyla; enaz 8 (sekiz) adet dersten oluşur.

  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster