ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Süs Bitkileri Fizyolojisi PEY108 BAHAR 2+2 Fakülte S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bitkilerin yaşamları süresince meydana gelen olayları ve bu olayların gerçekleşmesinde etkili madde değişimlerini açıklar.
  2-Madde değişimleri sonucu bitkilerde ortaya çıkan çimlenme, büyüme ve gelişme ile ilgili sorunları açıklar.
  3-Bitki yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunların bitki fizyolojisi ile ilgisini açıklar.
  4-Çeşitli yetiştiricilik uygulamalarının fizyolojik yönden etkinliğini değerlendirir.
  5-Bitki besin elementlerinin alınma, bitkide taşınma mekanizmalarını yöntemlerini açıklar.
  6-Bitkilerde kaç türlü fotosentez metabolizması olduğunu ve fotosentez ürünlerinin taşınmasını açıklar.
  7-Süs bitkilerinde büyüme ve çiçek oluşumunu kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12112
  Ödevler103824
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 2014228
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   150
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitki hücreleri ve yapıları hakkında genel bilgiler, hücrede bulunan organellerin yapıları ve hücredeki fonksiyonları hakkında genel bilgiler. K1 ve K2 den 1. Bölüm okunmalıdır.
  2 Suyun yapısı ve özellikleri, suyun taşınmasında cereyan eden olaylar. Suyun bitki fizyolojisinde önemi K2 den 2. Bölüm okunmalıdır.
  3 Su potansiyeli, hücrenin su potansiyelini oluşturan etmenler, su potansiyel farkı ve hücreye suyun girişi ve çıkışı, hücre hacmindeki değişiklik ile turgor basıncı arasındaki ilişki. K1 den 2. Bölüm okunmalıdır.
  4 Toprakta su ve suyun yarayışlılığı, suyun alınması ve taşınmasında rol oynayan kök sistemi, kökün yapısı, fotosentez ürünlerinin kök sitemine aktarılması, suyun alınması ve kök sisteminde taşınması, ksilemin yapısı ve suyun ksilemde taşınma mekanizmaları. K1 den 3. ve 4. Bölüm okunmalıdır.
  5 Transpirasyon mekanizmaları, transpirasyon birimi, hızı ve oranı, stomaların yapısı, büyüklük ve bitkideki dağılımları, açılıp kapanma mekanizmaları ve buna etki yapan etmenler. K1 den 3. ve 4. Bölüm okunmalıdır.
  6 Transpirasyonu belirleme yöntemleri, transpirasyonu azaltma yöntemleri ve sıvı şekilde su yitmesi (Gutasyon-Eksüdasyon). K1 den 4. Bölüm okunmalıdır.
  7 Bitki-toprak ilişkisi, topraklarda iyon adsorbsiyonu ve değişimi, toprak pH?sı, kök gelişimi ve besin elementlerinin yarayışlılığı, bitki köklerinin besin elementi absorbsiyon yöreleri, besin elementlerinin kök etki alanına taşınması. K2 den 3. ve 4. Bölüm okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Bitki kökleri tarafından besin elementlerinin alınması, besin elementlerinin absorbsiyonunda temel ilkeler, bitki besin elementlerinin alınmasında mikoriza fungusunun etkinliği. K1 den 5. Bölüm okunmalıdır.
  10 Bitki besin elementlerinin hücre membranlarında taşınması, besin elementlerinin ksileme radyal taşınması ve ksileme yüklenmesi, bitki yaprakları tarafından besin elementlerinin alınması. K1 den 5. Bölüm okunmalıdır.
  11 Fotosentezin tanımı, önemi ve tarihi gelişimi, fotosentezin oluşumunda görev yapan pigmentler, fotosentezin oluşumunda görev yapan ışık enerjisi ve özellikleri. K1 den 6. Bölüm okunmalıdır. K2 den 7. Bölüm okunmalıdır.
  12 Fotosentezde cereyan eden asal tepkimeler, döngüsel ve döngüsel olmayan fotofosforilizasyon, C3, C4 ve KAM bitkilerinde karbondioksit özümlemesi, nişasta ve sakkaroz sentezi, fotosentezi etkileyen etmenler. K1 den 7. Bölüm okunmalıdır. K2 den 7. Bölüm okunmalıdır.
  13 Fotosentez ürünlerinin taşınması, floemde taşınma mekanizmaları, fotosentez ürünlerinin bitkideki dağılımları. K1 den 11. Bölüm okunmalıdır.
  14 Bitkilerde solunum ve önemi, solunum ve fotosentezin karşılaştırılması, solunuma etki yapan etmenler. K1 den 11. Bölüm okunmalıdır. K2 den 8. Bölüm okunmalıdır.
  15 Vejetatif büyümü, generatif büyüme (çiçek oluşumu), embriyo oluşumu, tohum ve meyve oluşumu. K1 den 13. Bölüm okunmalıdır. K2 den 11. Bölüm okunmalıdır.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Nuray Çiçek

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Kacar, B. 2015. Genel Bitki Fizyolojisi. Nobel Yayınları, s. 597, Ankara. 2. Özen, Ç. H. ve Onay, A. 2013. Bitki Fizyolojisi. Nobel Yayın No: 578, 2. Baskı, s.331, Ankara.
  Yardımcı Kitap 1. Mauseth, D. James. 2012. Botany, Bitki Biyolojisine Giriş. Nobel yayınları. 2. Beck, B. Charles.2011. Bitki Yapısı ve Gelişimine Giriş. Nobel Yayınları 3. Kacar, B., Katkat, A.V. ve Öztürk, Ş. 2010. Bitki Fizyolojisi. Nobel Yayın No: 848, 4. Baskı, s.556, Ankara.
  Dersin Amacı Bitkilerin üstün nitelik ve nicelikte yetiştirilmeleri için bitkilerde cereyan eden fizyolojik olayların bilinmesi amacıyla, fizyolojik olayların meydana gelmesi, sürdürülmesi ve sona erdirilmesine ilişkin temel sorunları fizik ve kimya yasalarına göre açıklamak, bu sayede bitkilerde birbirine girmiş fizyolojik olayları teker teker ele alıp inceleyerek bitki yaşamına ışık tutmaktır. Bununla beraber büyüme ve çiçek oluşumu kavranacaktır.
  Dersin İçeriği Bitkilerin önemli yaşamsal olayları nedenleri ile birlikte içermektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 4
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. 5
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 3
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. 3
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. -
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 4
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 5
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 5
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster