ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Anayasa Hukuku SKY110 BAHAR 3+0 Fak./ Üni. BD 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Anayasa hukukunun temel kavramlarını öğrenme
  2-Devlet ile asli kurucu iktidar ve tali kurucu iktidar arasındaki ilişkileri çözümleyebilme
  3-Devlet şekilleri ve hükümet sistemleri hakkında bilgi edinme.
  4-Demokrasi ve temel hak ve özgürlükler arasındaki ilişkileri kavrama ve analiz edebilme
  5-Devlet ile yurttaş arasındaki karşılıklı hak ve görevleri belirleyebilme
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler1013226
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 202510
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   134
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,47 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Anayasa, anayasa hukuku kavramı, anayasa hukukunun hukuk dalları arasındaki yeri, anayasa hukukunun kaynakları
  2 Anayasanın üstünlüğü ve kurumsal güvencesi olarak anayasa yargısı (anayasaya uygunluk denetimi)
  3 Kurucu İktidar Kavramı
  4 Devlet kavramı ve devletin kurucu unsurları
  5 Devletlerin çeşitli açılardan sınıflandırılması
  6 Demokrasi teorisi ve uygulama biçimleri
  7 Seçim hukukunun temel ilkeleri
  8 Ara Sınav
  9 Hak ve özgürlük kavramı ve tarihsel gelişimi, sınırlandırılmaları, durdurulmaları ve korunması
  10 İlk Anayasal Belgeler: Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı
  11 1876 Anayasası ve 1909 Anayasa Değişiklikleri.
  12 1921 Anayasası, 1924 Anayasası ve Değişiklikleri
  13 1960 Darbesi ve 1961 Anayasası
  14 1980 Darbesi ve 1982 Anayasası
  15 1982 Anayasasında Yapılan Değişiklikler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet ÖZGÜDEN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Kemal Gözler, Kısa Anayasa Hukuku, Ekin Kitabevi, Bursa, 2011.
  Yardımcı Kitap Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Beta Yay., İstanbul 2006. Yavuz Atar, Anayasa Hukuku, Mimoza Yay., 2011. Mustafa Erdoğan, Anayasa Hukuku, Orion Yay., Ankara 2006.
  Döküman -
  Dersin Amacı Dersin amacı, devletin temel organlarının kuruluşu, işleyişi ve kendi aralarındaki ilişkiler ile temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel esasları ve Türk Anayasalarının incelenmesi ve analiz edilmesidir.
  Dersin İçeriği Anayasa kavramı ve anayasacılık düşüncesi; kurucu güç kavramı ve ortaya çıkış ve kullanılış yöntemleri; anayasa yargısı ve modelleri; devletin unsurları ve türleri; güçler ayrılığı ve hükümet sistemleri, temel hakların genel esasları konuları ele alınacaktır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 3
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 4
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 3
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 3
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 4
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster