ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çevre Sorunları ve Politikaları SKY206 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bu dersin sonunda öğrenciler, uygarlığın başlangıcından bu yana içinde yaşadığı doğal çevre ile sürekli alış-veriş içinde bulunan insanın doğal çevreyi "ikinci doğa"ya dönüştürme sürecine ilişkin temel bilgileri edinirken dünya nüfusunun ortak paydası olan "yeryüzü"nün nasıl daha iyi yönetileceğine dair etik değerleri kazanacaktır.
  2-"Çevre", "Çevrecilik", "Ekoloji" kavramlarının anlamları ve ortaya çıkışı hakkında temel bilgiler edinir
  3-Çevre sorunları, yerel ve küresel çevreci hareketler, toplumsal olay ve olgular hakkında veri toplayarak araştırma raporu yazma becerisi
  4-Kentleşme, sanayileşme, kaynakların kullanımı ile çevresel sorunlar arasında bağıntı kurma
  5-Çevre Kuramları, Çevre Politikaları, Çevre Hukuku, Çevre Etiği alanındaki bilgiler aracılığıyla yerel ve küresel düzlemde çevre sorunlarını anlama ve çözüm bulma becerisi geliştirme
  6-Çevre Hakkının evrenselliği ve çevre koruma konusunda bilinçlenme
  7-Çevre Sosyolojisi ve Çevre Politikası alanında ilgili yayınları izleme alışkanlığı geliştirme
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   158
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,27 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin amacı, içeriği ve gerekirliklerine yönelik tanıtım ve tanışma
  2 "Çevre", "Çevrecilik", "Ekoloji" kavramlarının kökenleri
  3 Çevre Sosyolojisi
  4 Malthusianism, Sürdürülebilirlik ve Küresel Isınma
  5 Eko-Marxism, Sosyalizm ve Çevre[sel] Adalet
  6 Çevreci Akımlar: Eko-Feminizm, Eko Anarşizm ve Sosyal Ekoloji
  7 Çevreci Akımlar: Eko Anarşizm ve Sosyal Ekoloji, Derin Ekoloji
  8 Ara Sınav
  9 Çevre Etiği, Bio-Etik
  10 Çevreyi İnşa Etmek ve Çevre Kirliliği
  11 Çevre Politikaları
  12 Çevre Politikaları
  13 Çevre Politikaları ve Türkiye
  14 Çevre Politikaları ve Türkiye
  15 Çevre Politikaları ve Türkiye
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi Reyhan VARLI GÖRK
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi İsmet Akbaş

  Ders Yardımcıları Arş.Gör. Emine Nur KIRIMLI
  Kaynaklar Önder, T. (2003) Ekoloji, Toplum ve Siyaset, Ankara: Odak Yayınları. Tuna, M. (2007) Çevre ve Politika, Başka Bir Dünya Özlemi, Ayşegül Mengi (der), Ankara: İmge Kitabevi. Keleş, R., Hamamcı, C., ve A. Çoban (2009) Çevre Politikası, Ankara: İmge Kitabevi. Keleş, R., (der) (1997) İnsan Çevre Toplum, Ankara: İmge Kitabevi. Bookchin, M. (1999) "Kentleşmenin Toplumsal Ekolojisi" Kentsiz Kentleşme, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, ss. 228-287. Bookchin, M. (1996) Ekolojik Bir Topluma Doğru, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Brown, L., R. (2009) "Yedi Milyarda Dur Demek" Dünya`yı Nasıl Tükettik" İstanbul: İş Bankası Yayınları, ss. 20-35. De Jardins, J. R. (2006) Çevre Etiği, çev. Ruşen Keleş, Ankara: İmge Kitabevi. Torunoğlu, E. (2006) Ötekilerin Çevresi, Ankara: Ütopya Yayınevi. Tekeli, İ. (2011) Doğal ve Tarihi Çevreyi Korumak, İstanbul: tarih Vakfı Yurt Yayınları. Walker, G., and Sir David King (2010) "Isınan Dünya" Dünyamız Isınıyor, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, ss. 19-36. Eckersly, R. (2010) "Sosyalizm ve Eko-Merkezcilik: Yeni Bir Senteze Doğru" Üç Ekoloji, 8 (Haziran): 29-58. Lelandais, G. E. (2007) "Seattle ve Ötesi: Karşı Küreselleşme Hareketlerinin Sosyolojik Dinamiği" Birikim, 216 (Nisan): 26-32. Porritt, J. (1989) "Günümüzde Yeşil Politika" Yeşil Politika, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, ss. 18-29. Şahin, Ü. (2010) "Yeşiller ile Sosyalizmin Tarihsel Kesişme Noktası Anarşizm mi?" Üç Ekoloji, 8 (Haziran): 58-65. Cantzen, R. (2000) Daha Az Devlet Daha Çok Toplum: Özgürlük/Ekoloji/Anarşizm, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, ss. 19-47. Keleş, R., (2008) "Çevre Sorunları ve Politikası" Kentleşme Politikası, Ankara: İmge Kitabevi, ss. 699-766. Keskinok, Ç. (2006) "17 Ağustos Depremi ve Kentleşme ve Planlama" Kentleşme Siyasaları, İstanbul: Kaynak Yayınları, ss. 146-170. Bozkurt, Y. (2010) "AB Uyum Sürecinde Çevre Politikalarının Değişimi" Avrupa Birliği`ne Uyum Sürecinde Türkiye`de Çevre Politikalarının Dönüşümü, Bursa: Ekin Yayın, ss. 69-158. Çörtoğlu, F. (2007) "Bergama Çevre Hareketinin Türkiye`deki Çevre Yönetimi Açısından Önemi" içinde Çevre ve Politika, Başka Bir Dünya Özlemi, Ayşegül Mengi (der), Ankara: İmge Kitabevi, ss. 109-121.
  Yardımcı Kitap Nalbantoğlu, Hasan Ünal (2002) "Estetik, Etik, Teknik" Defter, sayı 45, ss. 187-229 Harvey, David (2006) "Doğaya Karşı Sorumluluk ve İnsan Doğası" Umut Mekanları, İstanbul: Metis Yayınları, ss. 262-285. Eryilmaz, Ç. (2012) "Social Ecology Challenges Environmental Participation: HES Opposıtıon Cases in Turkey" Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
  Döküman -
  Dersin Amacı Toplumsal, iktisadi ve siyasi değişimlerin ve dönüşümlerin yanı sıra, "dünyanın sonu" ve "ekolojik kıyamet" tartışmaları, siyaset bilimi alanında "çevre" problemini merkeze oturtmaktadır. Bu ders kapsamında öncelikle, "çevre", "çevrecilik", "çevre problemi/sorunsalı", "çevre politikaları", "çevre hareketleri", "çevre etiği" gibi temel kavramlar; toplum bilimlerinde yer alan güncel "ekoloji" tartışmaları etrafında ele alınacaktır. Bu kavramlar ışığında bu derste amaçlanan; güncel çevre yazını ve güncel (evrensel ve yerel) örneklerle temellendirilmiş "çevre politikalarının" ancak "yeni çevre etiğ" çerçevesinde tartışılabileceği konusunda bir farkındalık yaratılmasıdır. Dünyanın geleceğine dair varsayımlar öne sürebilmek için nüfus, üretim, sanayileşme alanlarında çevre (hava, su, toprak) kirliliğini önlemeye yönelik; doğal kaynakların kullanımının sürdürülebilirliğini ve yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliğini sağlamaya yönelik bilgiler edineceklerdir. Çevre Sosyolojisi, Çevre Politikaları ve ekoloji yazınında yer alan temel kuramlar ele alınırken öğrenciler sınıf ortamında topluluk önünde sözlü sunuş yapma becerileri kazanacaklardır. Genel Çevre kuramı yazınını (literatür) oluşturan Ekoloji, Kent Ekolojisi [Urban Ecology], Çevre Politikaları, Çevre Politikaları, Küreselleşme ve Çevre, Çevreci Akımlar, Çevre Etiği, Çevre Hukuku kuramlarının yanı sıra Türkiye`deki çevre hakkında yazılmış yazından seçmeler ışığında tartışma devam ederken öğrenciler; güncel çevre tartışmaları içinde yer alan bir konu hakkında akademik yazım ve sunum kurallarına uygun olarak araştırma raporu yazma becerisi elde edeceklerdir.
  Dersin İçeriği "Çevre","Çevrecilik", "Ekoloji" kavramları, Çevre Sosyolojisi, Malthusianism, Sürdürülebilirlik ve Küresel Isınma, Eko-Marxism, Sosyalizm ve Çevre[sel] Adalet, Çevreci Akımlar, Çevre Etiği, Çevre Politikaları Türkiye`de çevre politikaları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 5
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 5
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 5
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 5
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. 4
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 5
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 5
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 4
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. 3
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 5
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 5
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 5
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster