ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kentleşme ve Çevre Sorunları SKY208 BAHAR 3+0 Fak./ Üni. BD 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bugünün kentlerini, kentli toplumu, kentsel yaşamı, kentler arasındaki ilişkileri anlamaya yönelik kent [city] ve kentsel [urban] kavramları arasındaki farkı ayırt eder
  2-Kentleşme, sanayileşme, kaynakların kullanımı ile çevresel sorunlar arasında bağıntı kurma
  3-Çevre Kuramları, Çevre Politikaları, Çevre Hukuku, Çevre Etiği alanındaki bilgiler aracılığıyla yerel ve küresel çevre sorunlarını anlama ve çözüm bulma becerisi geliştirme
  4-Gelecekteki kentlere dair varsayımlar öne sürebilmek için Kent ve Çevre Kuramları ışığında günümüz kentlerinde kentsel süreçleri ve karşılaşılan çevre sorunları hakkında görgül veriler toplayarak analiz eder ve araştırma raporu yazabilir
  5-"Çevre", "Çevrecilik", "Ekoloji" kavramlarının anlamları ve ortaya çıkışı hakkında temel bilgiler edinir
  6-Çevre sorunları, yerel ve küresel çevreci hareketler, toplumsal olay ve olgular hakkında veri toplayarak araştırma raporu yazma becerisi
  7-Kent Sosyolojisi ve Kentsel Politika ile Çevre Sosyolojisi ve Çevre Politikası alanlarında ilgili yayınları izleme alışkanlığı geliştirme
  8-Çevre Hakkının evrenselliği ve çevre koruma konusunda bilinçlenme
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12336
  Ödevler1012112
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje2011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   130
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,33 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin amacı, içeriği ve gerekirliklerine yönelik tanıtım ve tanışma
  2 Tarihte İlk Kentler ve Kentlerin Gelişimi
  3 Sanayi Devrimi, Kapitalizm ve Kentler
  4 Kent Sosyolojisi Yazınında Klasik Kent Kuramları
  5 "Çevre", "Çevre Sosyolojisi", "Çevrecilik", "Ekoloji" kavramlarının kökenleri
  6 Malthusianism, Sürdürülebilirlik ve Küresel Isınma
  7 Çevreci Akımlar: Eko-Marxism, Eko Anarşizm ve Sosyal Ekoloji, Derin Ekoloji
  8 Ara Sınav
  9 Kentsel Planlama, Küresel Kentler, Yaratıcı Kentler, Post-modern Kentler
  10 Kent Kültürü, Kamusal Mekan
  11 Çevre Etiği, Bio-Etik
  12 Çevreyi İnşa Etmek ve Çevre Kirliliği
  13 Çevre Politikaları ve Türkiye
  14 Çevre Politikaları ve Türkiye
  15 Çevre Politikaları ve Türkiye
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Reyhan VARLI GÖRK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Mumford, Lewis (2007) Tarih Boyunca Kent, İstanbul: Ayrıntı Yayınları Huot, J. L.; Thalmann, J. P., ve Valbelle, D. (2000) Kentlerin Doğuşu, Ankara: İmge Kitabevi. Harvey, David (2006) Sosyal Adalet ve Şehir, İstanbul: Metis Yayınları, Sennett, Richard (2002) Kamusal İnsanın Çöküşü, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, Harvey, David (2003) Postmodernliğin Durumu, İstanbul: Metis Yayınları Keleş, Ruşen (2008) Kentleşme Politikası, Ankara: İmge Kitabevi Şengül, H. Tarık (2009) Kentsel Çelişki ve Siyaset, Ankara: İmge KitabeviÖnder, T. (2003) Ekoloji, Toplum ve Siyaset, Ankara: Odak Yayınları. Özdemir, Eylem (2010) `Kentin Tanımlanmasında Sosyolojik Yaklaşımlar: Toplumsal Süreç ve/veya Mekanın Çözümlenmesi` İdeal Kent, 1, ss. 44-77. Pınarcıoğlu, Şirin, Ayşegül Kanbak, Makbule Şiriner (2010) `Kent Kuramları` içinde Türkiye Perspektifinden Kent Sosyolojisi Çalışmaları, İstanbul: Örgün Yayınevi, ss. 71-102. Simmel, Georg (2009) `Metropol ve Zihinsel Hayat` içinde Bireysellik ve Kültür, çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Metis Yayınları, ss. 317-329. Yardımcı, S. (2005); Küreselleşen Istanbul?da Bienal, Istanbul: İletişim. Şenyapılı, Tansı (1998) "Cumhuriyet`in 75. Yılı Gecekondu`nun 50. Yılı" içinde 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, İstanbul: Türkiye Tarih Vakfı Yayınları, ss. 301-324. Erman, Tahire (2010) "Kent ve Gecekondu" içinde Türkiye Perspektifinden Kent Sosyolojisi Çalışmaları, İstanbul: Örgün Yayınevi, ss. 227-265. Yavuz, N. (2006) "Gentrification Kavramını Türkçeleştirmekte Neden Zorlanıyoruz?" içinde David Behar ve Tolga İslam (der.) İstanbul`da Soylulaştırma: eski Kentin Yeni Sahipleri, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, ss. 58-74. Keleş, R., Hamamcı, C., ve A. Çoban (2009) Çevre Politikası, Ankara: İmge Kitabevi. Keleş, R., (der) (1997) İnsan Çevre Toplum, Ankara: İmge Kitabevi. Bookchin, M. (1999) "Kentleşmenin Toplumsal Ekolojisi" Kentsiz Kentleşme, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, ss. 228-287. Bookchin, M. (1996) Ekolojik Bir Topluma Doğru, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Brown, L., R. (2009) "Yedi Milyarda Dur Demek" Dünya`yı Nasıl Tükettik?" İstanbul: İş Bankası Yayınları, ss. 20-35. De Jardins, J. R. (2006) Çevre Etiği, çev. Ruşen Keleş, Ankara: İmge Kitabevi. Walker, G., and Sir David King (2010) "Isınan Dünya" Dünyamız Isınıyor, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, ss. 19-36. Eckersly, R. (2010) "Sosyalizm ve Eko-Merkezcilik: Yeni Bir Senteze Doğru" Üç Ekoloji, 8 (Haziran): 29-58. Keleş, R., (2008) "Çevre Sorunları ve Politikası" Kentleşme Politikası, Ankara: İmge Kitabevi, ss. 699-766. Çörtoğlu, F. (2007) "Bergama Çevre Hareketinin Türkiye`deki Çevre Yönetimi Açısından Önemi" içinde Çevre ve Politika, Başka Bir Dünya Özlemi, Ayşegül Mengi (der), Ankara: İmge Kitabevi, ss. 109-121.
  Yardımcı Kitap Nalbantoğlu, Hasan Ünal (2002) "Estetik, Etik, Teknik" Defter, sayı 45, ss. 187-229 Harvey, David (2006) "Doğaya Karşı Sorumluluk ve İnsan Doğası" Umut Mekanları, İstanbul: Metis Yayınları, ss. 262-285.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, Kentleşme ve Kent Sosyolojisi alanında yer alan belli başlı kuramlar ışığında MÖ 8000`lerde ilk kez ortaya çıkan kentlerin tarihsel gelişimi ve günümüz kentleri hakkında tartışma zemini hazırlamaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler, Antik çağdan günümüze kentlerin doğuşunu, gelişimini, değişimini ve dönüşümünü anlamak üzere kentleşme tarihine ilişkin temel bilgilerin yanı sıra bugünün kentlerini, kentli toplumu, kentsel yaşamı, kentler arasındaki ilişkileri anlamaya yönelik kent [city] ve kentsel [urban] kavramları tartışacaklardır. Toplumsal, iktisadi ve siyasi değişimlerin ve dönüşümlerin yanı sıra, "dünyanın sonu" ve "ekolojik kıyamet" tartışmaları, siyaset bilimi alanında "çevre" problemini merkeze oturtmaktadır. Bu ders kapsamında öncelikle, "çevre", "çevrecilik", "çevre problemi/sorunsalı", "çevre politikaları", "çevre hareketleri", "çevre etiği" gibi temel kavramlar; toplum bilimlerinde yer alan güncel "ekoloji" tartışmaları etrafında ele alınacaktır. Gelecekteki kentlere dair varsayımlar öne sürebilmek için Kent Sosyolojisi yazınında yer alan temel kuramlar ele alınırken öğrenciler sınıf ortamında topluluk önünde sözlü sunuş yapma becerileri kazanacaklardır. Uygarlığın başlangıcından bu yana içinde yaşadığı doğal çevre ile sürekli alış-veriş içinde bulunan insanın doğal çevreyi ?ikinci doğa?ya dönüştürme sürecine ilişkin temel bilgileri edinirken dünya nüfusunun ortak paydası olan ?yeryüzü?nün nasıl daha iyi yönetileceğine dair siyasalan ve etik değerleri tartışacaktır. Dünyanın geleceğine dair varsayımlar öne sürebilmek için nüfus, üretim, sanayileşme alanlarında çevre (hava, su, toprak) kirliliğini önlemeye yönelik; doğal kaynakların kullanımının sürdürülebilirliğini ve yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliğini sağlamaya yönelik bilgiler edineceklerdir.
  Dersin İçeriği Tarihte İlk Kentler ve Kentlerin Gelişimi, Sanayi Devrimi, Kapitalizm ve Kentler, Klasik Kent Kuramları, Kent Kültürü, Çevre Sosyolojisi, "Çevre", "Çevrecilik", "Ekoloji" kavramlarının kökenleri, Malthusianism, Sürdürülebilirlik ve Küresel Isınma, Çevre Etiği, Çevre Politikaları Türkiye`de çevre politikaları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 5
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 5
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 5
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 5
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. 3
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 5
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 5
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 1
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. 1
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 3
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster