ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi SKY308 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Özel ve kamu personel yönetimi arasındaki bağıntıları saptar
  2-Çağdaş kamu personel yönetimine egemen olan ilkeleri yorumlar
  3-Personel sistemlerini karşılaştırıp eleştirir
  4-Türk kamu personel rejimini bütün yönleriyle irdeler
  5-Personel mevzuatını yorumlar ve kullanır
  6- Türkiye`de kamu personel rejiminin sorunlarını analiz eder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler30000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 02510
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje012020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   163
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,43 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kamu personel yönetiminin tarihi gelişimi, özel kesimdeki personel yönetimi ile kamu personel yönetimi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar
  2 Çağdaş kamu personel yönetimine egemen olan ilkeler: Liyakat, kariyer, sınıflandırma, eşitlik, tarafsızlık, güvence, adil ve yeterli bir ücret.
  3 Personel sistemleri: İşe yönelmiş (kadro) personel sistemi-Kişiye yönelmiş (rütbe) personel sistemi
  4 İnsangücü planlaması, kamu hizmetine giriş, merkezi ve kurumsal sınav sistemleri, istihdam politikaları
  5 İstihdam biçimleri
  6 Kamu görevlilerinin statüsü, 657 sayılı Kanuna göre memurların hakları, ödev ve yükümlülükleri ve uygulanan yasaklar
  7 Memurlara uygulanan disiplin cezaları ve memurların yargılanması, 3628 ve 4483 sayılı kanunlara göre memurların yargılanması
  8 Ara Sınav
  9 Hizmet içi eğitim ve yüksek yöneticilerin yetiştirilmesi
  10 Personelin değerlendirilmesi, sicil sistemi ve çağdaş değerlendirme yöntemleri, yükselme (terfi).
  11 Ücret sistemleri, motivasyon ve ödüllendirme
  12 Kamu personel rejiminin sorunları, reform çabaları ve norm kadro çalışmaları
  13 Yönetsel Etik I: Kamu kesiminde etiğin önemi, etik ikilemler, etik ilke ve standartlar, memurlarda bulunması gereken karakter özellikleri
  14 Yönetsel Etik II: Etik yasası, mal bildiriminde bulunulması, ihbarcılar ve korunmaları, etiğe dayalı karar verme modelleri, etik eğitimi, etik kurulları.
  15 Genel Değerlendirme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Emine ÇELİKSOY
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Emine Çeliksoy

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Nuri Tortop, Burhan Aykaç, Hüseyin Yayman, M. Akif Özer 2006), İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara.
  Yardımcı Kitap Mustafa Lütfi Şen-Musa Eken (2004), "Belediyelerde Norm Kadro Uygulaması", Yerel Yönetimler Kongresi (Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma), 3-4 Aralık 2004, Biga-Çanakkale. Yönetim Etiği Ders notları: 1-2
  Dersin Amacı Personel yönetimine ilişkin teorik bilgilerin verilmesi ve Türk kamu personel rejiminin tanıtılması.
  Dersin İçeriği Kamu personel yönetiminin tarihi gelişimi, özel kesimdeki personel yönetimi ile kamu personel yönetimi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, Personel sistemleri, İstihdam biçimleri, Kamu görevlilerinin statüsü, Memurlara uygulanan disiplin cezaları ve memurların yargılanması, Hizmet içi eğitim, Personelin değerlendirilmesi, Ücret sistemleri, Kamu personel rejiminin sorunları, Yönetsel Etik I, Yönetsel Etik II.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. -
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 4
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 4
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. -
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. -
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. -
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster