ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çağdaş Siyasi Akımlar SKY313 GÜZ 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Siyasal akımları/ideolojileri ve onların kuramsal ve kavramsal temel çerçevelerini öğrenme ve ayırt eder
  2-Siyasal akımlar/ideolojiler ile siyasal-tarihsel dönüşümler arasındaki ilişkiyi kavrar.
  3-Siyasal akımların/ideolojilerin hangi tarihsel-siyasal koşulların ürünü olarak ortaya çıktığını ve çözüm önerileri birbirleriyle karşılaştırarak analiz eder
  4-Dünyadaki ve ülkemizdeki siyasal gelişmeleri analiz eder
  5-Dünyadaki ve ülkemizdeki siyasal-entelektüel tartışmaları izler
  6-Hem dünyada hem de ülkemizde karşılaşılan güncel siyasal problemlerin çözülmesinde ve analiz edilebilmesinde, farklı siyasal akımların önerilerini de dikkate alarak yorum yapar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   124
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,13 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin amacı ve kapsamı hakkında
  2 İdeolojileri doğuran tarihsel arkaplan, ideoloji tanımları
  3 Liberalizm
  4 Muhafazakârlık
  5 Sosyalizm-Marksizm
  6 Komünizm-Sosyal Demokrasi
  7 Anarşizm
  8 Ara Sınav
  9 Milliyetçilik
  10 Faşizm
  11 Ekolojik Düşünce ve Feminist Akımlar
  12 İslamcılık
  13 Post-modern dönemde ideoloji tartışmaları-I
  14 Post-modern dönemde ideoloji tartışmaları-II
  15 İdeolojilerin Türkiye yansımaları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah METİN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Hediye Şirin Ak

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Heywood, Andrew, (2007), Siyasi İdeolojiler, Adres Yayınları, Ankara, 8. Baskı
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Siyasal Düşünceler Tarihi I ve II dersinin kavramsal ve kuramsal öncüllerinden hareketle yürütülecek bu dersin amacı, liberalizmden başlayarak günümüze kadar gelen siyasal akımlarla/ideolojilerle tarihsel-siyasal dönüşüm ve değişimler arasındaki ilişkiyi analiz edebilmektir.
  Dersin İçeriği Liberalizm, Muhafazakarlık, Marxizm, Anarşizm, Faşizm, Frankfurt Okulu ve Eleştirel Kuram, Sosyal Demokrasi, Çevreci ve Feminist Akımlar, Küreselleşme ,Yeni Muhafazakarlık ve Yeni Sağ, Kimlik Siyaseti ve Etnik Milliyetçilik, NEO ve POST kuramlar, Postmodernizm, Küreselleşme ve Radikal Demokrasi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 4
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 4
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 3
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 3
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 1
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster