ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk İdare Tarihi SKY402 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bugünkü kamu yönetimi yapımızın ve yönetim kültürümüzün arka planını oluşturan unsurları açıklar
  2-Değişme ve gelişme süreçlerinin ne tür faktörlerden etkilendiğini belirler
  3-Eski Türklerin, İslam Medeniyetinin ve Selçuklu yönetiminin, Osmanlı Devleti?nin yönetim yapısına olan etkilerini belirler. Osmanlı Devleti?nin yönetim sistemini tarihsel olarak anlatır
  4-Osmanlı yönetim sistemini etkileyen, tarihi, kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi faktörleri analiz eder
  5-Osmanlıdan Cumhuriyete intikal eden yönetim kurumları ve tecrübelerini değerlendirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Eski Türklerin Yönetim Anlayışı
  2 İslam Medeniyetinin Etkileri
  3 Selçuklular`da Yönetim
  4 Osmanlı Devleti`nin Niteliği
  5 Osmanlı Devleti`nin Kurumları
  6 Osmanlı Devleti`nin Merkezi ve Taşra Yönetimi
  7 Osmanlılarda Millet Sistemi ve Sosyal Yapı
  8 Ara Sınav
  9 Osmanlı Devlet Yönetiminde Gevşeme ve Bozulma, III. Selim Dönemindeki Gelişmeler
  10 II. Mahmut Dönemindeki Gelişmeler, Tanzimat?ı Hazırlayan Faktörler
  11 Tanzimat Fermanı`nın Niteliği, Tanzimat?ın Uygulanması
  12 Islahat Fermanı, Tanzimat?ta Kamu Yönetimi: Merkezi Yönetim
  13 Tanzimat`ta Kamu Yönetimi: Merkezi Yönetime Yardımcı Kuruluşlar, Mahalli Yönetimi
  14 Osmanlı`dan Cumhuriyete İntikal Eden Miras
  15 Genel Değerlendirme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Cem KARAKILIÇ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Cem Karakılıç

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Ortaylı, İlber (2007), Türkiye Teşkilatı ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyet, Ankara
  Yardımcı Kitap Halaçoğlu, Yusuf (2003), 14-17. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara Heper, Metin (1997), ?Türkiye?de Devlet, Demokrasi Geleneği ve Silahlı Kuvvetler?, Türkiye?de Yönetim Geleneği, Ed: Davut Dursun ve Hamza Al, İlke Yayıncılık, İstanbul Yayman, Hüseyin (2008), Türkiye?nin İdari Reform Tarihi, Turhan Kitabevi, Ankara Findley, Carter V. (1994), Osmanlı Devletinde Bürokratik Reform, Çev: Latif Boyacı-İzzet Akyol, İz Yayıncılık, İstanbul Mardin, Şerif, ?Tanzimat ve Aydınlar?, Tanzimat?tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, 1. Cilt, İletişim Yayınları , İstanbul
  Döküman -
  Dersin Amacı Dersin temel yönelimi, Türk yönetim anlayışı ve uygulamalarını tarihi perspektifte karşılaştırmalı analizle öğretmek ve bugünkü devlet teşkilatlanmamızın ve kamu yönetimi sistemimizin geçmişten gelen karakteristiklerini göstermektir
  Dersin İçeriği Eski Türklerde yönetim, Selçuklularda yönetim kurumları ve Osmanlıya etkileri, klasik dönemde yönetim yapısı ve düşüncesi, yönetimde modernleşme hareketleri ve Tanzimat, Meşrutiyet döneminde yönetime ilişkin düşünce akımları, Cumhuriyet döneminde yönetimin yeniden yapılanması.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 3
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 4
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 3
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. -
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 4
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. -
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster