ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kentleşme Politikaları SKY403 GÜZ 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bu dersin sonunda öğrenciler, Kentleşme ve Kentsel kuramlar ışığında günümüz kentlerinin kentleşme süreçlerini, uygulanan kentsel politikaları ve bunların sonucunda ortaya çıkan sorunlarını analiz ederek yeni çözüm önerileri geliştirebileceklerdir
  2-Kentsel Kuramlar, Kentsel politikalar ve Kentleşme süreçleri arasında bağıntı kurarak Türkiye`de ve dünyada kentleşmenin tarihi koşullarını açıklar
  3-Kapitalist üretim tarzında bir meta olarak kentsel mekanın üretim süreci, kentsel mekanın değeri ve kentsel rant arasında bağıntı kurar
  4-Gecekondu sorunu gibi toplumsal olay ve olgular hakkında veri toplama ve genel olarak konut sorununun temel özelliklerini anlama ve bu sorunun çözümü için geliştirilen konut politikalarını analiz eder.
  5-Sosyal bilimsel bir bakışla kentsel kamusal mekandaki iktidar ilişkilerini analiz eder
  6-Küresel düzeyde yapısal dinamikler ile Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm süreçleri arasında bağıntı kurarak kentsel politikaları analiz eder
  7-Kentsel kuramlar ve Kentsel Politika alanında ilgili yayınları izleme alışkanlığı geliştirme
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12336
  Ödevler012112
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 15000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje1512020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   130
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,33 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin amacı, içeriği ve gerekirliklerine yönelik tanıtım ve tanışma
  2 Kentleşme ve Kentsel Kuramları Yeniden Düşünmek
  3 Managerialism / Kent Yönetimi
  4 Kent, Sınıf, İktidar ve Sermaye
  5 Kentsel Mekanın Üretimi, Kentsel Rant, Sosyal Adalet
  6 Üçüncü Dünya Kentleri
  7 Post-modern Kent Kuramları, Küresel Kentler, Küreselleşme/Yerelleşme
  8 Ara Sınav
  9 Kentsel Kamusal Mekan ve Politika
  10 Kentsel Siyaset, Kentleşme Politikaları
  11 Kentsel Siyaset, Kentleşme Politikaları
  12 Toplumcu, Neo-liberal ve Üçüncü Yolcu Kentleşme
  13 Kentsel Siyaset ve Türkiye: Türkiye Konut politikası, Gecekondulaşma
  14 Kentsel Siyaset ve Türkiye: Türkiye Konut politikası, Gecekondulaşma
  15 Kentsel Siyaset ve Türkiye: Türkiye Konut politikası, Gecekondulaşma
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Reyhan Varlı GÖRK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Emine Nur KIRIMLI
  Kaynaklar Göymen, Korel (1997) Türkiye`de Kent Yönetimi, İstanbul: Boyut Yayıncılık Toprak, Zerrin (2008) Kent Yönetimi ve Politikası, İzmir: Birleşik Matbaa Şengül, T. (2009) Kentsel Çelişki ve Siyaset, Ankara: İmge Kitabevi, ss. 69-96 Şengül, T. (2001) ?Sınıf Mücadelesi ve Kent Mekanı? Praksis, 2: 9-32. Şengül, T. (2009) ?Radikal Kent Kuramları Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme? Kentsel Çelişki ve Siyaset, Ankara: İmge Kitabevi, ss. 15-67 Castells, M. (1997) Kent, Sınıf, İktidar, çev. Asuman Erendil, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları Harvey, David (2012) Sermayenin Mekanları Eleştirel Bir Coğrafyaya Doğru, İstanbul: Sel Yayıncılık Avar, Adile (2009) ?Lefebvre?in Üçlü?Algılanan, Tasarlanan, Yaşanan Mekân?Diyalektiği? içinde Doğan, F. (der) Dosya 17: Mimarlık ve Mekan Algısı, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, pp. 7-16. Harvey, David (2006) ?Kullanım Değeri, Değişim değeri ve Kentsel Toprak Kullanımı Kuramı? Sosyal Adalet ve Şehir, İstanbul: Metis Yayınları, ss. 9-14. Davis, Mike (2006) Gecekondu Gezegeni, İstanbul: Metis yayınları Turan, Menaf (2009) ?Kentsel Rant Kuramı? Türkiye?de Kentsel Rant Devlet Mülkiyetinden Özel Mülkiyete, Ankara: Tan Yayınları, ss. 21-72. Harvey, David (2006) ?Günümüzde Küreselleşme? Umut Mekanları, İstanbul: Metis Yayınları, ss. 74-96. Öktem, Binnur (2010) ?Küresel/Dünya Kenti? içinde Türkiye Perspektifinden Kent Sosyolojisi Çalışmaları, İstanbul: Örgün Yayınevi, ss. 103-137. Sargın, G. A. (2002) ?Kamu, Kent ve Politika? içinde Başkent Üzerine Mekan Politik Tezler: Ankara?nın Kamusal Yüzleri, G. A. Sargın (der) Ankara: İletişim, Jacobs, Jane (2011) Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı, İstanbul: Metis yayınları Keleş, Ruşen (2011) ?Kentsel Siyaset? Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem Yayınları, ss. 133-134. Keleş, Ruşen (2008) Kentleşme Politikası, Ankara: İmge Yayınevi Şenyapılı, Tansı (1998) ?Cumhuriyet?in 75. Yılı Gecekondu?nun 50. Yılı? içinde 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, İstanbul: Türkiye Tarih Vakfı Yayınları, ss. 301-324. Wacquant, Loic (2010) Kent Paryaları, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları Özden, Pelin Pınar (2008) Kentsel Yenileme, Ankara: İmge Kitabevi
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, Kentsel Yönetim ve Kentsel Politikalar alanında yer alan kuramlar ışığında günümüz kentleri hakkında tartışma zemini hazırlamaktır. Bu derste öğrenciler Kentsel Politika yazınından seçmeler ışığında günümüz kentlerinin güncel sorunları hakkında nitel ya da nicel yöntemlerden biri veya birkaçını kullanarak görgül bir çalışma yaparak araştırma raporu yazma becerisi elde etmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Kentleşme ve Kentsel Kuramları Yeniden Düşünmek, Managerialism / Kent Yönetimi, Kent, Sınıf, İktidar ve Sermaye, Kentsel Mekanın Üretimi, Kentsel Rant, Sosyal Adalet, Üçüncü Dünya Kentleri, Post-modern Kent Kuramları, Küresel Kentler, Küreselleşme/Yerelleşme ve Girişimci Kentler, Kentsel Kamusal Mekan ve Politika, Kentsel Siyaset, Kentleşme Politikaları, Toplumcu, Neo-liberal ve Üçüncü Yolcu Kentleşme, Kentsel Siyaset ve Türkiye: Türkiye Konut politikası, Gecekondulaşma, Kent Yoksulları, Kentsel Siyaset: Kentsel Yenileme Kentsel Dönüşüm, Soylulaştırma/Kibar Muhitleştirme [Gentrification]
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 5
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 5
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 5
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 5
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. 3
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 5
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 5
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 5
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 4
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. 3
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 5
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 4
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster