ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Karşılaştırmalı Mahalli İdareler SKY406 BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ders kapsamında öğrenciler; yerel yönetimler alanında mevzuat değişikliklerine bağlı olan gelişmeler hakkında bilgi edineceklerdir.
  2-Sürekli yeniden yapılanmalar sonucu Türkiye`de ve Dünya`da yerel yönetim sisteminde yer alan örgütlenme biçimleri arasındaki farklılıkları ve benzeşme/uyumlaştırma süreçlerini analiz edebileceklerdir.
  3-Kentsel ve bölgesel ölçekte Yerel-Küresel ilişkiler bağlamında Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma sürecini analiz etme
  4-Yerel Yönetim Kuramları ve Yerel Yönetim Politikaları alanlarındaki bilgi aracılığıyla günümüzde yerel yönetim sorunlarını anlama ve çözüm önerileri geliştirme becerisi
  5-Günümüz yerel yönetim örnekleri üzerinden iletişim teknolojileri, hizmet içi eğitim, mevzuat, denetim, yetki ve görev paylaşımı konularında öneriler geliştirme becerisini elde edeceklerdir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012323
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   114
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,8 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin amacı, içeriği ve gerekirliklerine yönelik tanıtım ve tanışma
  2 Yerel Yönetimler ve Güncel Sorunlar
  3 Yerel Yönetimler ve Yapısal Sorunlar
  4 Yerel Yönetimler ve Yasal Sorunlar ve Mevzuat
  5 Yerel Yönetimler ve Mali Sorunlar
  6 Yerel Yönetimler ve Ölçek Sorunları
  7 Yerel Yönetimler ve Siyasal Farklılaşmalar
  8 Ara Sınav
  9 Yetki ve Yükümlülükleri ve demokrasi, yerel yönetimlerin özerkliği
  10 Yerel Yönetimlerde İngiliz Modeli
  11 Yerel Yönetimlerde İskandinav Modeli
  12 Yerel Yönetimlerde Fransa Modeli
  13 Federal Ülkelerde Yerel Yönetimler
  14 AB Ülkelerinde Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler
  15 Yerel Yönetimlerin AB İçindeki Yeri ve İşlevi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr.Öğr.Üyesi İsmet AKBAŞ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi İsmet Akbaş

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Görmez, Kemal (2009) Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları, İstanbul: Beta Yayıncılık Sanal, R. (2007) "Türkiye`de Yerel Yönetimlerin Yönetsel Denetimine İlişkin yeni Gelişmeler" içinde Yerellik ve Politika, Küreselleşme Sürecinde Yerel Demokrasi, Ayşegül Mengi (der) Ankara: İmge Kitabevi, ss. 123-137 Çubukçu, Dilek Özkök (2008) "Avrupa Birliği Çerçevesinde Yerel Yönetimler ve Gelir Yapiları" Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, sayı 63-1: 81-120 Emini F.T., (2009) "Türkiye`de Yerel Yönetimler Reformunun İç ve Dış dinamikleri," Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve EkonomiDergisi, 16 (2): 31-48. Kerman U., (2009) "Avrupa Birliği: Yerel ve Bölgesel Yönetimler," Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 14 (1): 273-286. Keleş, Ruşen (2011) Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem Yayınları, ss. 343-396. Şengül, T. (2009) "Yerel Yönetim Kuramları: Yönetimden Yönetişime" Kentsel Çelişki ve Siyaset, Ankara: İmge Kitabevi, ss. 69-96
  Yardımcı Kitap Özdinç, Hülya Kendir (2007) "Neoliberal Politikalar ve Bölge Yönetimi Sorunu: Türkiye Deneyimi"Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. Mengi, Ayşegül (2007) "Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Yerel Yönetimlerle İlgili Düzenlemeler" içinde Yerellik ve Politika, Küreselleşme Sürecinde Yerel Demokrasi, Ayşegül Mengi (der) Ankara: İmge Kitabevi, ss. 101-116. Güneş, Muharrem (2004) Yerel Gündem 21 Ulusal Kentlerden Küresel Köylere, Ankara: Detay Yayıncılık Adıgüzel, Şenol (2009) "Türkiye`de Belediyecilik Anlayışının Dönüşümünü Küreselleşme Üzerinden Okumak" içinde Yerel Yönetimlerde Sosyal Demokrasi, Toplumcu Belediyecilik: Teorik Yaklaşımlar, Türkiye Uygulamaları, İhsan Kamalak ve Hüseyin Gül (der.) İstanbul: SODEV Yayınları, pp. 99-123.
  Döküman -
  Dersin Amacı Karşılaştırmalı Mahalli İdareler Dersi kapsamında Yerel Yönetimlere ilişkin temel mevzuat ve bu mevzuatla ilişkin yaşanan güncel sorunlar ve bunları gidermeye yönelik yapısal değişim ve dönüşümler ele alınacaktır. Türkiye?deki yerel yönetim sisteminde yer alan örgütlenme biçimlerinin yetki ve yükümlülükleri, yerel yönetimlerde demokrasi ve özerklik konuları tartışılacaktır.
  Dersin İçeriği Yerel Yönetimler ve Güncel Sorunlar, Yerel Yönetimler ve Yapısal Sorunlar, Yerel Yönetimler ve Ölçek Sorunları, Yerel Yönetimler ve Siyasal Farklılaşmalar, Yerel Yönetimler ve Yasal Sorunlar ve Mevzuat, Yerel Yönetimler ve Mali Sorunlar, Yetki ve Yükümlülükleri ve demokrasi, yerel yönetimlerin özerkliği, Türkiye ve Dünya?dan Güncel Yerel Yönetim Örnekleri.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 5
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 5
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 4
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 5
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 4
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 5
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 4
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. 3
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 4
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster