ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kentsel Stratejik Planlama SKY411 GÜZ 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bu dersin sonunda öğrenciler, planlama kuramları ile uygulamalar arasındaki ilişkileri analiz edebilecek,
  2-Planlama paradigmalarının dönüşümünü küresel ilişkilerle açıklayabilecek
  3-Planlamada Yeni Arayışlar, Yöntemler ve Teknikler hakkında bilgilenecek
  4-Kentsel Stratejik Planlamaya yönelik paydaş analizi ve SWOFT analizi yapabilecek
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12336
  Ödevler1012112
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje2011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   130
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,33 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin amacı, içeriği ve gerekirliklerine yönelik tanıtım ve tanışma
  2 Planlama Kavramı
  3 Planlama Kuramları
  4 Kapsamlı Planlama
  5 Savunucu Planlama
  6 Radikal Planlama
  7 Planlamada Üçüncü Yol: Karma Yaklaşım
  8 Ara Sınav
  9 Stratejik Planlama
  10 Stratejik Planlama
  11 Kent Markası ve Stratejik Marka Yönetimi
  12 Türkiye ve Dünya`dan Planlama Örnekleri ve Analizi
  13 Türkiye ve Dünya`dan Planlama Örnekleri ve Analizi
  14 Türkiye ve Dünya`dan Planlama Örnekleri ve Analizi
  15 Türkiye ve Dünya`dan Planlama Örnekleri ve Analizi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Reyhan VARLI GÖRK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Keleş, Ruşen (2008) "Kent Planlaması Kuramları" Kentleşme Politikası, Ankara: İmge Yayınevi Şengül, Tarık (2007) "Planlama Paradigmalarının Dönüşümü Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme" Kentsel Planlama Kuramları, İstanbul: İmge, ss. 59-113. Gedikli, Bahar (2007) "Stratejik Mekansal Planlama: Planlamada Yeni Arayışlar, Yöntemler ve Teknikler" Kentsel Planlama Kuramları, İstanbul: İmge, ss. 229-277.
  Yardımcı Kitap Şentürk Hulusi (2005) Belediyelerde Stratejik Planlama, İstanbul: İlke Yayıncılık Akçay, Ümit (2007) Kapitalizmi Planlamak Türkiye`de Planlama ve DPT`nin Dönüşümü, İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı Tekeli İlhan (2008) Türkiye`de Bölgesel Eşitsizlik ve Bölge Planlama Yazıları İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları Tekeli İlhan (2009) Modernizm, Modernite ve Türkiye`nin Kent Planlama Tarihi İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, planlama etkinliklerinde, kuram ile uygulama arasında ilişki kurmaya yönelik düşünsel temelleri sunmaktır. Ders kapsamında Planlama kavramının ortaya çıkışı, zaman içinde planlama paradigmalarının nasıl dönüştüğü ve bu dönüşümün planlama kuramları ile nasıl açıklandığı tartışılacaktır. Yarışan kentler çağında, kapsamlı planlamadan Stratejik projelere doğru kaymada yerel-küresel ilişkiler ele alınırken, günümüzdeki kentsel yeniden yapılandırma örnekleri incelenecektir.
  Dersin İçeriği Planlama Kavramı, Planlama Kuramları, Kapsamlı Planlama, Savunucu Planlama, Radikal Planlama, Planlamada Üçüncü Yol: Karma Yaklaşım, Stratejik Planlama, Kent Markası ve Stratejik Marka Yönetimi, Türkiye ve Dünya?dan Planlama Örnekleri ve Analizi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 5
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 5
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 5
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 4
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. 4
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 5
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 4
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 5
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 5
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 5
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 5
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 5
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster