ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türkiye`de Politik Sistem ve Toplumsal Sorunlar SKY315 GÜZ 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türkiye?nin siyasal yapısını ve devlet geleneğini sosyolojik çerçevede kavrar.
  2-Türkiye?nin toplumsal yapısını siyasal kuramlar çerçevesinde kavrar.
  3-Türkiye?nin temel siyasi sorunlarını kavrar.
  4-Türkiye?nin temel toplumsal sorunlarını kavrar.
  5-Türkiye?nin temel toplumsal sorunlarını temel siyasal sorunlarla ilişkilendirir.
  6-Türkiye?nin temel siyasi sorunlarını temel toplumsal sorunlarla ilişkilendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3511010
  Proje15000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   109
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,63 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Türkiye?nin siyasal yapısı
  2 Türkiye?de devlet geleneği
  3 Türkiye?de demokratikleşme
  4 Türkiye?nin temel sorunları: Laiklik sorunu, Kürt sorunu ve Alevilik Sorunu
  5 Türkiye?de sosyolojik düzlemde laiklik
  6 Türkiye?de siyasal düzlemde laiklik
  7 Türkiye?de dini hareketler ve laiklik
  8 Ara Sınav
  9 Türkiye?de bir Kürtler ve Kürt Kimliği
  10 Türkiye?de Kürt kimliğinin siyasallaşması
  11 Türkiye?de Kürt sorununun siyasi yapıya etkisi
  12 Türkiye?de Aleviler ve Alevi Kimliği
  13 Türkiye?de Alevilerin entegrasyonu
  14 Türkiye?de Alevi kimliğinin siyasallaşması
  15 Yarıyıl Sonu Sınavı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Çağlar Ezikoğlu

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Vergin, Nur (2000). Siyaset Sosyolojisi, İstanbul: Bağlam Yayınları, ss. 11-18, 2.Torun, İshak (2009). ?Cemaatten Kitleye Kitleden Örgütlü Topluma,? Cumhuriyet, Ankara: Orion Kitabevi 3. Gökçe, Birsen (2007), Türkiye?nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Ankara: Savaş Yayınevi 4.Zencirkıran, Memet (2012), Dünden Bugüne Türkiye?nin Toplumsal Yapısı, Bursa: Dora Yayıncılık 5.Osmanlı?dan Günümüze Türk Toplum Yapısı, İstanbul: Timaş Yayınları 6. Torun, İ. (2009)., ?Türkiye?de Sivil Toplum ve Demokrasinin Gelişmesinde Bir Potansiyel Olarak Alevilik,? Uluslar arası Davraz Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Isparta 7. Nisancı, E., İ. Torun, (2009). ?İslami Siyasal Kimliğin Dönüşümünde Öznelerin Rolü ve Demokratikleşme Sorunu,? Yenifikir Uluslar arası Hakemli Akademik Fikir Araştırma Dergisi (Türkçe, İngilizce, Almanca)
  Yardımcı Kitap 1.Çaha, Ömer, (2000). ?İdeoloji İle Hukuk Arasında Devlet,? Doğu Batı Düşünce Dergisi, Sayı 13, Ankara, ss. 87 ? 113, 2.Köker, Levent (1990). Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, İstanbul: İletişim Yayınları, ss. 109 ? 117 3. Köktaş, Mehmet Emin (1997) Din ve Siyaset, Ankara: Vadi Yayınları, ss., 13 ? 63, 179-212 4. Mustafa Lütfi Şen, (?1998) ?Yönetimde Yozlaşma? Türkiye?de Yönetim Geleneği; Kurumlar, Sorunlar ve Yeniden Yapılanma Arayışları, Editörler: Davut Dursun ? Hamza Al, İstanbul: İlke Yayıncılık, ss. 61 ? 79 5. Özbudun, Ergun (1975). Türkiye?de Sosyal Değişme ve Siyasal Katılma, A. Ü.H.F. Y. Ankara, ss. 83 ? 101 6. Ahmadi, Feroz, Demokrasi Sürecinde Türkiye 7. Ahmad, Feroz, Modern Türkiye?nin Oluşumu
  Döküman -
  Dersin Amacı Türkiye?nin temel sorunları, bunların siyasallaşması ve siyasal sistemi etkilemesini siyaset ve sosyal bilimler çerçevesinde analiz etmek
  Dersin İçeriği Türkiye?nin siyasal yapısı Türkiye?de devlet geleneği Türkiye?de demokratikleşme Türkiye?nin temel sorunları: Laiklik sorunu, Kürt sorunu ve Alevilik Sorunu Türkiye?de sosyolojik düzlemde laiklik Türkiye?de siyasal düzlemde laiklik Türkiye?de dini hareketler ve laiklik Türkiye?de bir Kürtler ve Kürt Kimliği Türkiye?de Kürt kimliğinin siyasallaşması Türkiye?de Kürt sorununun siyasi yapıya etkisi Türkiye?de Aleviler ve Alevi Kimliği Türkiye?de Alevilerin entegrasyonu Türkiye?de Alevi kimliğinin siyasallaşması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 5
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 5
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 4
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. 1
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 5
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 4
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 5
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. -
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 5
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 5
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster