ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Anayasa Düzeni SKY205 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Anayasa hukukunun temel kavram ve kuramsal öncüllerini ülkemizdeki anayasal gelişmelere uyarlama ve kullanabilme becerisi kazanır.
  2-Osmanlı-Türkiye tarihini anayasal dönüşümlerin oluşturduğu bir perspektiften analiz eder
  3-Günümüzdeki anayasal sorunları geçmişteki tarihsel-siyasal dönüşümlerle ilişkisini kurarak değerlendirir
  4-Ülkemizdeki, temel hak ve özgürlükler ile demokrasinin gelişimini tarihsel bir süreç içinde izler
  5--"devlet ile yurttaş arasındaki" karşılıklı hak ve görevlerin hangi toplumsal-tarihsel dinamiklerle nasıl değişime ve dönüşüme uğradığını analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   144
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,8 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin amacı ve kapsamı hakkında genel bilgilendirme.
  2 Osmanlı İmparatorluğu`nun Siyasal Yapısının Temel Özellikleri ve Bu Yapının Çözülmesi.
  3 İlk Anayasal Belge: Sened-i İttifak
  4 Tanzimat Dönemi Anayasal Gelişmeleri
  5 1876 Anayasası
  6 II. Meşrutiyet ve 1909 Anayasa Değişiklikleri.
  7 1921 Anayasası
  8 Ara Sınav
  9 1924 Anayasası ve Değişiklikleri
  10 1961 Anayasası
  11 1982 Anayasası
  12 1982 Anayasası
  13 1982 Anayasası
  14 1961 ve 1982 Anayasalarının Karşılaştırılması
  15 1982 Anayasasında Yapılan Değişiklikler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi İnci ÇOBAN İNCE
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Özge Çelebi

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar KEMAL GÖZLER, Kısa Anayasa Hukuku
  Yardımcı Kitap BÜLENT TANÖR, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri MÜMTAZ SOYSAL 100 Soruda Anayasanın Anlamı
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı Osmanlı döneminden itibaren başlayan anayasal süreçlerin değişim ve dönüşüm süreçlerini tahlil etmek ve siyaset bilimi ve kamu yönetimi kuramları ile birlikte çözümlemektir. Ayrıca Anayasa Hukukuna giriş dersi esas olarak alınıp, öğrenilmiş olan kavramlar üzerinden yeni çıkarımlar ve değerlendirmeler yapılacaktır.
  Dersin İçeriği İlk olarak 1921, 1924 ve 1961 anayasalarının genel özellikleri ve hukuku nitelikleri hakkında temel hususlar ve tartışmalar incelenecektir. 1982 Anayasasının yapılma nedeni ve temel ayırıcı nitelikleri dönemin siyasi dinamikleri ile birlikte çözümlenecektir. Ayrıca Yasama, Yürütme, ve Yargı organlarının şekillenmesi süreçleri yeniden gözden geçirilecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 4
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 4
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 3
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 3
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 2
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 3
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster