ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kentleşmeye Giriş SKY207 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bu dersin sonunda öğrenciler, antik çağdan günümüze kentlerin doğuşunu, gelişimini, değişimini ve dönüşüm sürecine dair temel bilgiler edinir
  2--Bugünün kentlerini, kentli toplumu, kentsel yaşamı, kentler arasındaki ilişkileri anlamaya yönelik kent [city] ve kentsel [urban] kavramları arasındaki farkı ayırt eder
  3-Kentsel kuramlar ve kentleşme süreçleri arasında bağıntı kurar
  4-Kent sosyolojisi ve kentsel politika alanında ilgili yayınları izleme alışkanlığı geliştirir
  5-Kentsel kuramlar ve kentsel politika alanındaki bilgi aracılığıyla günümüz kentleşme pratikleri ve sorunlarının anlama becerisi kazanır
  6-Gelecekteki kentlere dair varsayımlar öne sürebilmek için kent sosyolojisi yazınında yer alan temel kuramlar ışığındaki günümüz kentlerinde kentsel süreçlerini görgül veriler toplayarak analiz eder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012222
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   141
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,7 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin amacı, içeriği ve gerekirliklerine yönelik tanıtım ve tanışma
  2 Tarihte İlk Kentler
  3 Kentlerin piyasa ekonomisi, teknolojik gelişmesi ve ilerlmeleri
  4 Antik Kentler, Polis, Tarihte ilk kent planlama
  5 Ortaçağ Kentleri, Orta Sınıf, Burjuva Sınıfı
  6 İslam Coğrafyasında Kentler
  7 Sanayi Devrimi, Kapitalizm ve Kentler
  8 Ara Sınav
  9 Kent Sosyolojisi Yazınında Klasik Kent Kuramları
  10 Kentsel Rant, Kent ve İktidar, Sosyal Adalet Kentsel Yaşam Biçimi
  11 Kent Kültürü, Kamusal Mekan
  12 Kentsel Planlama, Küresel Kentler, Yaratıcı Kentler, Post-modern Kentler
  13 Kentsel Planlama, Küresel Kentler, Yaratıcı Kentler, Post-modern Kentler
  14 Uydu Kentler, Güvenlikli Siteler , Kent Yoksulları, Soylulaştırma/Kibar Muhitleştirme
  15 Uydu Kentler, Güvenlikli Siteler, Kent Yoksulları, Soylulaştırma/Kibar Muhitleştirme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Reyhan Varlı GÖRK
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi İsmet Akbaş

  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Emine Nur KIRIMLI
  Kaynaklar Mumford, Lewis (2007) Tarih Boyunca Kent, İstanbul: Ayrıntı Yayınları Huot, J. L.; Thalmann, J. P., ve Valbelle, D. (2000) Kentlerin Doğuşu, Ankara: İmge Kitabevi. Çevik, Özlem (2005) Arkeolojik Kalıntılar Işığında Tarihte İlk Kentler ve Kentleşme Süreci, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları. Aktüre, Sevgi (2004) Anadolu?da Bronz Çağı Kentleri, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları Morris, Ian (2000) Antik Dünya?da Kırsal ve Kent, İstanbul: Homer Kitabevi, Owens, E. J. (2000) Yunan ve Roma Dünyasında Kent, İstanbul: Homer Kitabevi Rich, John (1999) Geç Antik Çağda Kent, İstanbul: Homer Kitabevi. Weber, Max (2000) Şehir: Modern Kentin Oluşumu, İstanbul: Bakış Yayınları, Pirenne, Henri (2000) Ortaçağ Kentleri, İstanbul: İletişim, ss. 99-124. Lapidus, İra M. (2002) İslam Toplumları Tarihi Cilt 1: Hazreti Muhammed?den 19. Yüzyıla, İstanbul: İletişim Yayınları Tankut, Gönül (2007) Selçuklu Kenti, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Faroqhi, Suraiya (2004) Osmanlı?da Kentler ve Kentliler: Kent Mekanında Ticaret Zanaat ve Gıda Üretimi 1550-1650, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Sennett, Richard (1999) Gözün Vicdanı: Kentin Tasarımı ve Toplumsal Yaşam, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, Harvey, David (2006) Sosyal Adalet ve Şehir, İstanbul: Metis Yayınları, Sennett, Richard (2002) Kamusal İnsanın Çöküşü, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, Harvey, David (2003) Postmodernliğin Durumu, İstanbul: Metis Yayınları Keleş, Ruşen (2008) Kentleşme Politikası, Ankara: İmge Kitabevi Şengül, H. Tarık (2009) Kentsel Çelişki ve Siyaset, Ankara: İmge Kitabevi
  Yardımcı Kitap Özdemir, Eylem (2010) "Kentin Tanımlanmasında Sosyolojik Yaklaşımlar: Toplumsal Süreç ve/veya Mekanın Çözümlenmesi" İdeal Kent, 1, ss. 44-77. Pınarcıoğlu, Şirin, Ayşegül Kanbak, Makbule Şiriner (2010) "Kent Kuramları" içinde Türkiye Perspektifinden Kent Sosyolojisi Çalışmaları, İstanbul: Örgün Yayınevi, ss. 71-102. Simmel, Georg (2009) "Metropol ve Zihinsel Hayat" içinde Bireysellik ve Kültür, çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Metis Yayınları, ss. 317-329. Yardımcı, S. (2005); Küreselleşen Istanbul`da Bienal, Istanbul: İletişim. Şenyapılı, Tansı (1998) "Cumhuriyet`in 75. Yılı Gecekondu`nun 50. Yılı" içinde 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, İstanbul: Türkiye Tarih Vakfı Yayınları, ss. 301-324. Erman, Tahire (2010) "Kent ve Gecekondu" içinde Türkiye Perspektifinden Kent Sosyolojisi Çalışmaları, İstanbul: Örgün Yayınevi, ss. 227-265. Yavuz, N. (2006) "Gentrification Kavramını Türkçeleştirmekte Neden Zorlanıyoruz"" içinde David Behar ve Tolga İslam (der.) İstanbul`da Soylulaştırma: eski Kentin Yeni Sahipleri, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, ss. 58-74. Kurtuluş, Hatice (2003) "Mekanda Billurlaşan Kentsel Kimlikler" Doğu Batı 23: 75-96
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, Kentleşme ve Kent Sosyolojisi alanında yer alan belli başlı kuramlar ışığında MÖ 8000`lerde ilk kez ortaya çıkan kentlerin tarihsel gelişimi ve günümüz kentleri hakkında tartışma zemini hazırlamaktır. Bir disiplin olarak Kentsel kuramlar çerçevesinde sosyal bir organizasyonu içinde barındıran "mekanı/uzam"ı [space] değil, toplum tarafından üretilen "yer"i [place], yani bir "sosyal mekan"ı araştırma nesnesi olarak ele almaktadır.
  Dersin İçeriği Tarihte İlk Kentler, Antik Kentler, Polis, Tarihte ilk kent planlama, Ortaçağ Kentleri, İslam Coğrafyasında Kentler, Sanayi devrimi ve kentler, Klasik Kent Kuramları, Kentsel Rant, Kent ve İktidar, Kent Kültürü, Kamusal Mekan, Kentsel Planlama, Küresel Kentler, Yaratıcı Kentler, Post-modern Kentler, Uydu Kentler [Suburbs], Güvenlikli Siteler [Gated Communities], Kent Yoksulları, Soylulaştırma/Kibar Muhitleştirme [Gentrification]
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 5
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 5
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 4
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 4
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. -
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 4
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. 4
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 3
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 3
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster