ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mahalli İdareler I SKY303 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yerel yönetim kavramı ve tarihçesi hakkında mesleki bilgi edinir
  2-Dünya`da ve türkiye`de yerel yönetim deneyimleri arasında benzerlik ve farklılıkları karşılaştırır
  3-Farklı ölçeklerdeki yerel yönetimlerin görev ve yetki bölüşümü ile devlet ve yerel yönetim arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğunu analiz eder
  4-Günümüz yerel yönetim uygulamaları hakkında görgül veriler toplayarak akademik yazım ve sunum kurallarına uygun olarak araştırma raporu yazar
  5-Yerel yönetim kuramları ve yerel demokrasi arasında bağıntı kurar
  6-Yerel yönetim kuramları, kentsel ve bölgesel ölçekli politikalar alanındaki bilgi aracılığıyla günümüz yerel yönetim sorunlarını anlama ve çözüm geliştirebilme becerisi kazanır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012222
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   141
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,7 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin amacı, içeriği ve gerekirliklerine yönelik tanıtım ve tanışma
  2 Yerel Yönetim Kavramı
  3 Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler
  4 Siyasal Bilim ve Yerinden Yönetim Kavramı
  5 Dünya`da Yerel Yönetimler
  6 Yerel Yönetimlerin Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
  7 Türkiye`de Yerel Yönetimler
  8 Ara Sınav
  9 Belediyeler
  10 Belediyeler
  11 Büyükşehir Belediyeleri ve Kenti Yönetmek
  12 Büyükşehir Belediyeleri ve Kenti Yönetmek
  13 Köyler
  14 Mahalli İdare Birlikleri
  15 Siyasal Yerinden Yönetim, Devlet ve Yerel Yönetim İlişkisi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Reyhan VARLI GÖRK
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi İsmet Akbaş

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Keleş, Ruşen (2011) "Yerel Yönetim Kavramı" Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem Yayınları, ss. 21-30. Ulusoy, Ahmet ve Tekin Akdemir (2010) "Genel Kavram ve Açıklamalar"Mahalli İdareler, Ankara: Seçkin Yayınları, ss. 19-44. Tortop, Nuri ve diğerleri (2008) "Mahalli İdarelerin Ortaya Çıkışı ve Kavramsal Çerçeve" Mahalli İdareler, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, ss.1-39 Toprak, Zerrin (2006) "Yerel Yönetimler ve Kamu Hizmeti" Yerel Yönetimler, Ankara:Nobel Yayın Dağıtım, ss.1-27.
  Yardımcı Kitap Özdinç, Hülya Kendir (2007) "Neoliberal Politikalar Ve Bölge Yönetimi Sorunu: Türkiye Deneyimi"Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss. 74-97. [İkinci Bölüm I-A, B Türkiye`de Bölge Yönetimi Sorununun Tarihsel ve Kuramsal Dayanaklari Ulus Devletin Kurulus Sürecinde Mekân ve Bölge Politikalari] Özdinç, Hülya Kendir (2007) ?Neoliberal Politikalar Ve Bölge Yönetimi Sorunu: Türkiye Deneyimi? Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss. 98-166. [İkinci Bölüm II-A, B, C Türkiye?de Bölge Yönetimi Sorununun Tarihsel ve Kuramsal Dayanaklari: Türkiye`de Bölge Politikalarının Doğuşu] Arı, Aylan (2006) "GAP Projesi ve Türkiye Sosyo-Ekonomisindeki Yeri" içinde Bölgesel Kalkınma Politikalar ve Yeni Dinamikler, Aylan Arı (der) İstanbul: Derin Yayınları, ss. 237-280.
  Döküman -
  Dersin Amacı Mahalli İdareler I Dersinde yerel yönetimlere ilişkin temel kuramlar ve kavramlar başta olmak üzere, farklı sistemlerdeki yerel yönetim biçimleri, yerel yönetim merkezi yönetim ilişkileri, farklı yerel yönetim biçimleri ve bunlar arasındaki Görev ve yetki paylaşımı; Siyasal Yerinden Yönetim, Devlet ve Yerel Yönetim İlişkisi; ve farklı ölçeklerde Türkiye`de Yerel Yönetim örnekleri gibi konulara yer verilecektir.
  Dersin İçeriği Yerel Yönetim Kavramı, Siyasal Bilim ve Yerinden Yönetim Kavramı, Dünya`da Yerel Yönetimler, Yerel Yönetimlerin Görev, Yetki ve Yükümlülükleri, Türkiye`de Yerel Yönetimler, Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri ve Kenti Yönetmek, Köyler, Mahalli İdare Birlikleri, Siyasal Yerinden Yönetim, Devlet ve Yerel Yönetim İlişkisi, Bölge Ölçeğinde Yönetim Örgütlenmeleri.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 5
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 5
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 5
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 5
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 5
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 4
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 5
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 4
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. 3
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 4
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster