ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mahalli İdareler II SKY304 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yerel yönetim kuramları ve yerel yönetim süreçleri arasında bağıntı kurar
  2-Yerel yönetimlerin görev ve gelirleri hakkında bilgi edinir
  3-Sosyal bilimsel bir bakışla yerel yönetimlerde demokrasi ve katılımcılığı analiz eder
  4-Kentsel düzlemde yerel-küresel ilişkiler bağlamında yerel yönetimlerde yeniden yapılanma sürecini analiz eder
  5-Bölgesel düzlemde yerel-küresel ilişkiler bağlamında yerel yönetimlerde yeniden yapılanma sürecini analiz eder
  6-Yerel yönetim kuramları ve yerel yönetim politikaları alanlarındaki bilgi aracılığıyla günümüzde yerel yönetim sorunlarına çözüm geliştirme becerisi kazanır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012222
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   141
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,7 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 ABD`de mahalli idareler 1
  2 ABD`de mahalli idareler 2
  3 Fransa`da mahalli idareler 1
  4 Fransa`da mahalli idareler 2
  5 İngiltere`de mahalli idareler 1
  6 İngiltere`de mahalli idareler 2
  7 Türkiye`de mahalli idare birlikleri
  8 Ara Sınav
  9 mahalli idarelerin görevleri 1
  10 mahalli idarelerin görevleri 2
  11 mahalli idarelerin gelirleri 1
  12 mahalli idarelerin gelirleri 2
  13 kalkınma ajansları
  14 İller Bankası
  15 İller Bankası
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Reyhan VARLI GÖRK
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi İsmet Akbaş

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Keleş, Ruşen (2011) Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem Yayınları, ss. 343-396. Tortop Nuri ve diğerleri (2008) Mahalli İdareler, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, ss. 133-172. Ulusoy, Ahmet ve Tekin Akdemir (2010) Mahalli İdareler, Ankara: Seçkin Yayınları, ss. 67-118. Tortop Nuri ve diğerleri (2008) Mahalli İdareler, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, ss. 619-656 Şengül, T. (2009) "Yerel Yönetim Kuramları: Yönetimden Yönetişime" Kentsel Çelişki ve Siyaset, Ankara: İmge Kitabevi, ss. 69-96 Bookchin, M. (1999) "Yeni Yerel Yönetim Programı" Kentsiz Kentleşme, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, ss. 286-360. Güler, M. (2009) "Sosyal Demokrat Belediyelerin 1989-1994 Deneyimini Toplumcu Belediyecilik Üzerinden Değerlendirmek" in Yerel Yönetimlerde Sosyal Demokrasi, Toplumcu Belediyecilik: Teorik Yaklaşımlar, Türkiye Uygulamaları, İhsan Kamalak ve Hüseyin Gül (eds) İstanbul: SODEV Yayınları, pp. 233-267.
  Yardımcı Kitap Özdinç, Hülya Kendir (2007) "Neoliberal Politikalar ve Bölge Yönetimi Sorunu: Türkiye Deneyimi" Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. Mengi, Ayşegül (2007) "Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Yerel Yönetimlerle İlgili Düzenlemeler"içinde Yerellik ve Politika, Küreselleşme Sürecinde Yerel Demokrasi, Ayşegül Mengi (der) Ankara: İmge Kitabevi, ss. 101-116. Güneş, Muharrem (2004) Yerel Gündem 21 Ulusal Kentlerden Küresel Köylere, Ankara: Detay Yayıncılık Adıgüzel, Şenol (2009) "Türkiye`de Belediyecilik Anlayışının Dönüşümünü Küreselleşme Üzerinden Okumak" içinde Yerel Yönetimlerde Sosyal Demokrasi, Toplumcu Belediyecilik: Teorik Yaklaşımlar, Türkiye Uygulamaları, İhsan Kamalak ve Hüseyin Gül (der.) İstanbul: SODEV Yayınları, pp. 99-123.
  Dersin Amacı Mahalli İdareler II Dersi kapsamında Yerel Yönetimlerin Görev ve Gelirleri ve Türkiye`deki yerel yönetim sistemi ele alınmaktadır. Türkiye`deki yerel yönetim sisteminde yer alan İl Özel İdaresi, İller Bankası, Kalkınma Ajansları bu ders kapsamında ele alınacak konulardır. Ders kapsamında öğrenciler; yerel yönetimler alanında gerçekleşen yeniden yapılanmalar farklı ölçeklerdeki yerel yönetimlerin mali yapıları hakkında bilgi edineceklerdir. Ayrıca Yerel Yönetim Kuramları çerçevesinde, Dünya`da ve Türkiye`de Yerel Yönetim Siyasalarının Dönüşümü, güncel örnekler üzerinden karşılaştırmalı olarak katılım ve demokrasi süreçleri ele alınacaktır
  Dersin İçeriği Yerel Yönetimlerin Görev ve Gelirleri, İl Özel İdareleri ,Yerel Yönetim Kuramları, Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma, AB ve Yerel Yönetimler, Türkiye`de Yerel Yönetim Siyasalarının Dönüşümü, Toplumcu Politikalar,Neoliberal politikalar ve üçüncü yol.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 5
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 5
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 5
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 5
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 5
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 4
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 5
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 4
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. 3
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 5
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster