ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  TÜRKİYE`DE SİYASİ PARTİLER SKY405 GÜZ 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Siyasal parti kavramını açıklar
  2-Siyasi partilerin doğuş teorilerini açıklar
  3-Siyasal partilerin fonksiyonlarını ifade eder
  4-Parti sistemlerini açıklar
  5-Türkiye`de kurulan siyasi partilerin örgütsel özelliklerini açıklar
  6-Türk siyasal hayatında kurulan partilerin özelliklerini ifade eder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş: Dersin Amacı, Planı ve Kaynakları Hakkında Genel Bir Değerlendirme
  2 Siyasal Partilerle Alakalı Temel Tanım ve Kavramlar
  3 Siyasal Partilerin Tarihsel Temelleri
  4 Siyasal Partilerin Fonksiyonu
  5 Siyasal Partilerin Hukuksal Statüsü, Kuruluşu, Örgütsel Yapısı ve Tipolojisi
  6 Siyasal Parti Sistemleri ve Siyasal Partilerin Finansmanı
  7 Türkiye`de Siyasal Partiler: II. Meşrutiyet Döneminde Kurulan Siyasal Partiler
  8 Ara Sınav
  9 Mütareke Döneminde Kurulan Siyasal Partiler
  10 Birinci Cumhuriyet Döneminde Kurulan Siyasal Partiler Tek Parti Döneminde ve Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Kurulan Siyasal Partiler (I)
  11 Tek Parti Döneminde ve Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Kurulan Siyasal Partiler (II)
  12 Demokrat Parti Döneminde Kurulan Siyasal Partiler
  13 İkinci Cumhuriyet Döneminde Kurulan Siyasal Partiler 1960-1980 Yılları Arasında Kurulan Siyasal Partiler (I)
  14 1980`den Günümüze Siyasal Partiler (II)
  15 1980`den Günümüze Siyasal Partiler (III)
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Cem KARAKILIÇ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Cem Karakılıç

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Maurice Duverger, Siyasi Partiler; Ergun Özbudun, Siyasal Partiler; Ali Yaşar Sarıbay, Türkiye?de Demokrasi ve Politik Partiler; Erdoğan Teziç, 100 Soruda Siyasi Partiler; Tarık Zafer Tunaya, Türkiye?de Siyasal Partiler.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Siyasal partilerle alakalı temel tanım ve kavramlar çerçevesinde siyasal partilerin tarihi temellerini, hukuksal statüsünü, fonksiyonunu ve örgütsel yapısını incelemek, siyasal parti sistemleri hakkında panoramik bir değerlendirme yapmak, Türk siyasal hayatında kurulan siyasal partilerin kuruluşunu, işleyişini, yapısını ve tarihsel önemini irdelemektir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 5
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 5
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 4
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. -
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. -
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. -
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 5
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 5
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster