ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  AFET YÖNETİMİ SKY316 BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kavramlar arası ilişkiler kurar
  2-Kavramları etimolojik açıdan inceler
  3-Soyut düşünebilme yeteneğini geliştirir
  4-Afet yönetimine ilişkin temel örgütlenme konusunda genel gerekli bilgi ile donanım sağlar
  5-Afet konularında, geçmiş uygulamaları şimdiki uygulamalar ile mukayase ederek gelecek perspektifinde yeni ve çağdaş afet yönetim modelleri konusunda yetkinlik kazanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012323
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   114
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,8 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kentleşme Teorileri, Kentlerin piyasa ekonomisi, teknolojik gelişmesi ve ilerlemeleri
  2 Türkiye de Kentleşme olgusu, Kentleşme Nedenleri,
  3 Kent ve Kentli, Planlı Dönemde Kentleşme Politikaları,
  4 Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Sağlıklı Kentler
  5 Bölge Kavramı, Kent ve Bölge Planlama Çalışmaları, Kent Planlamasının Yasal Uygulama Araçları,
  6 Türkiye?de Büyük Kentlerde hizmet ağları ve metropolitan kentler
  7 Konut politikası, Gecekondu, Kentsel dönüşüm,
  8 Ara Sınav
  9 Göçler ve kent yönetiminde İklim Değişiklikleri Etkisi
  10 Afet Çeşitleri
  11 Afet Yönetim süreci ilişkileri
  12 Afet riski altındaki alanların yenilenmesi ve yönetimi
  13 Türk Kamu Yönetiminde olağanüstü yönetim yetkileri ve kriz yönetiminin yeri, kriz yönetimi uygulamaları
  14 Afetlerde zarar azaltma çalışmaları ve hazırlık yönetimi
  15 Afet Sonrası ÇED felsefesi ve hazırlıkları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd.Doç.Dr. İsmet AKBAŞ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi İsmet Akbaş

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Keleş, R. (2014) 100 Soruda Türkiyede Kentleşme, Konut Ve Gecekondu, Cem Yayınevi, İstanbul. Keleş, Ruşen (2016) Kentleşme Politikası, İmge Yayınevi , Ankara. Zerrin Toprak (2008) Kent Yönetimi ve Politikası, İzmir. Zerrin Toprak (2012) "Kamu Yöneticilerinde Afet Yönetimi Algısının Önemi" , Acil ve Afet Tıbbı Dergisi, İstanbul. Göymen, Korel (1997) Türkiye`de Kent Yönetimi, Boyut Yayıncılık, İstanbul. Habitat I, II ve III dokümanları
  Yardımcı Kitap Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kentleşme Şurası ,2009, Kitap 4(Afetlere Hazırlık ve Kentsel Risk Yönetimi Komisyon Raporu) AFAD, (2014), Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
  Dersin Amacı Afet Yönetimi dersi, gelişen ve değişen kent ve kentleşme kavramları, kentlerin mekân olarak planlanmasından yönetilmesine kadar olan süreç içerisinde hukuki yapısı ve yerel hizmet ilişkileri, küresel idari ve iklim baskıları ile ulusal ve uluslararası statejiler ve eylem planları, kentsel dönüşüm, arsa ve konut politikaları ile afet yönetiminin temel süreçleri konusunda bilgi ve beceri sağlama amacını taşımaktadır.
  Dersin İçeriği Kentleşme Teorileri, Kentlerin piyasa ekonomisi, teknolojik gelişmesi ve ilerlemeleri Türkiye`de Kentleşme olgusu, Kentleşme Nedenleri Kent ve Kentli, Planlı Dönemde Kentleşme Politikaları, Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Sağlıklı Kentler Bölge Kavramı, Kent ve Bölge Planlama Çalışmaları, Kent Planlamasının Yasal Uygulama Araçları, Türkiye?de Büyük Kentlerde hizmet ağları ve metropolitan kentler Konut politikası, Gecekondu, Kentsel dönüşüm, göçler ve kent yönetiminde İklim Değişiklikleri Etkisi Afet Çeşitleri ve Afet Yönetim süreci ilişkileri, Afet riski altındaki alanların yenilenmesi ve yönetimi Türk Kamu Yönetiminde olağanüstü yönetim yetkileri ve kriz yönetiminin yeri, kriz yönetimi uygulamaları Afetlerde zarar azaltma çalışmaları ve hazırlık yönetimi Afet Sonrası ÇED felsefesi ve hazırlıkları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 5
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 5
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 5
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 4
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 3
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 5
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 5
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster