ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA SKY317 GÜZ 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kavramlar arası ilişki kurar
  2-Kavramları etimolojik açıdan inceler
  3-Soyut düşünebilme yeteneğini geliştirir
  4-Çevre, sürdürülebilir kalkınma, küreselleşme ve çevre, çevre hakları ve doğal kaynaklar, çevreye ilişkin gerekli bilgi ile donanımı kazanır
  5-Küresel enerji politikaları, AB ve çevre politikası ve Türkiye`nin enerji politikası hakkında bilgi sahibi olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   106
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,53 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sürdürülebilir Kalkınma kavramı ile ilgili tanımlamalar
  2 Bölge, bölgelerarası dengesizlik, bölgesel planlama ve bölgeselleşme kavramları
  3 Sorunların çözümüne yönelik kurumlar, düzenlemeler ve işbirlikleri
  4 Sürdürülebilirlik Ölçüleri ve Standartlar
  5 Sürdürülebilir Tüketim ve Ekolojik Ayakizi
  6 Sürdürülebilir Kalkınma ve Avrupa Birliği
  7 Sürdürülebilir Kalkınma ve Azgelişmiş ülkeler
  8 Ara Sınav
  9 Uluslararası Örgütler ve Çevre
  10 Su, Enerji, Hava ve İklim, Toprak ile ilgili kirlenmeler/bozulmalar/azalmalar ve diğer sorunlar, sorunların çözümüne yönelik kurumlar, düzenlemeler ve işbirlikleri
  11 Kyoto Protokolü
  12 Türkiye ve Sürdürülebilir Kalkınma
  13 Türkiye ve Sürdürülebilir Kalkınma
  14 Çevresel Etki Değerlendirmesi
  15 Çevresel Etki Değerlendirmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. İsmet AKBAŞ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi İsmet Akbaş

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Adams, W.M. (2001) Green Development, London: Routledge. Zerrin Toprak (2016), Kent Yönetimi ve Politikası, İzmir, 2008. Keleş, R. Kent, Kentsel Siyaset ve Çevre Yazıları 1993-2014, Arkeoloji Sanat Yayınları, İstanbul. Tekeli, İlhan (2008), Türkiye`de Bölgesizlik ve Bölge Planlama Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul Keleş, R., Hamamcı, C., ve A. Çoban (2009) Çevre Politikası, İmge Kitabevi, Ankara,. Keleş, R. ve Hamamcı, C. (1993), Çevrebilim, İmge Kitabevi, Ankara Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (Rio+20) Rio de Janeiro, Brezilya 20-22 Haziran 2012 ?İstediğimiz Gelecek? Konferans çıktısı www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr Lester Brown (2003) Eko-Ekonomi Dünya İçin Yeni Bir Ekonomi Kurmak, İstanbul: TEMA Vakfı Yayınları No: 42
  Yardımcı Kitap Zerrin Toprak, Yerelde Yönetişim Olgusunda Demokratik Kazanımları Teorik Ve Pratik Temelli Yaklaşımlar. Türkiye ve İzmir , 2.Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Bildiri Kitabı, Matsa, Ankara, Ekim 2008.
  Döküman Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 8-10 Mayıs 2017, 1. Ulusal Hava Kalitesi Yönetimi Çalıştayı Sonuç Bilgirgesi ve Raporu, Afyonkarahisar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 25-27 Nisan 2017, Atık Su Yönetimi Çalıştayı Sonuç Bildirgesi ve Raporu UNEP (2008), Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World,Report UNEP (2009), Global Green New Deal Policy Brief, March 2009, Lerner, B. Wilmoth, Lerner K. Lee (2006), ?Globalization and Poverty: An Ecological Perspective?, Environmental Issues: Essential Primary Sources, Gale, Detroit
  Dersin Amacı District, regional development, and urban and rural development to indicate the outlines of community development, reviewing the legislation on the subject and to develop workable models. In the context of sustainable development, it is to teach students how environmental management should be handled at international level. His philosophy, ethical rules and Turkey`s place in environmental protection and use in this area provide knowledge and skills in interaction.
  Dersin İçeriği definitions of the concept of Sustainable Development Water, Energy, Air and Climate, pollution of soil / distortion / reduction and other issues institutions to solve the problem, arrangements and partnerships Sustainability Measurement and standarts Sustainable Consumption Ecological Footprint International organizations and environment Sustainable Development and the European Union Sustainable Development and the Least Developed Countries Kyoto Protocol Turkey and Sustainable Development Environmental Impact Assessment
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 5
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 5
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 5
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 4
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 3
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 5
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster