ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türkiye`de Kadın Hareketleri SKY415 GÜZ 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türkiye`nin modernleşme deneyimi ve toplumsal cinsiyet teması çerçevesinde yaşanan süreçler hakkında bilgi sahibi olur
  2-Bu süreçlerin temel özelliklerini kavramayı sağlayacak belirli uygulamaları ve söylemleri tanır
  3-Günümüzde siyasal ve kültürel gündemin önemli unsurlarından biri olan bu konuyu tarihsel bir perspektifle değerlendirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler15000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 02816
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)35000
  Proje011515
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 50188
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   123
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,1 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Toplumsal cinsiyet kuramlarına giriş
  2 Osmanlı İmparatorluğu`nda modernleşme süreci ve toplumsal cinsiyete ilişkin politikalar; Tanzimat ve II. Meşrutiyet dönemlerinde kadın hareketi
  3 Türkiye`de tek partili döneminde toplumsal cinsiyet; ve kadının toplumsal, kültürel, siyasi ve ekonomik hayattaki durumu
  4 Türkiye de ulusal kimlik, vatandaşlık tartışmaları ve toplumsal cinsiyet inşası
  5 Çok partili döneme geçişle birlikte toplumsal cinsiyet inşalarında yaşanan dönüşümler
  6 Toplumsal-siyasallaşma hareketlilik sürecinde toplumsal cinsiyet inşaları ve dönemin kadın ve erkek kimliklerinin sorunsallaştırılmaya başlanması
  7 Toplumsal cinsiyet kuramları
  8 Ara Sınav
  9 Türkiye`de kadının konumlandırılması
  10 İş yaşamında toplumsal cinsiyet
  11 Ödevlerin sunumu
  12 Dünyada ve Türkiye`de kimlik politikalarına dönük tartışmaların hız kazanması ve Türkiye?de toplumsal cinsiyet kavramının yeniden tanımlanmasına giriş
  13 Türkiye`de dinsel ve etnik kimliklerle ilişkisi içinde toplumsal cinsiyet
  14 Erkek kimliğinin sorunsallaştırılması ve bu çabanın toplumsal cinsiyetin yeni inşalarına etkileri
  15 Erkek kimliğinin sorunsallaştırılması ve bu çabanın toplumsal cinsiyetin yeni inşalarına etkileri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü ARŞ GÖR. DR. HEDİYE ŞİRİN AK
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Hediye Şirin Ak

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Akşit, Elif Ekin, Kızların Sessizliği (İstanbul: İletişim Yay., 2005) Altınay, Ayşe Gül (der.), Vatan, Millet, Kadınlar (İstanbul: İletişim Yay., 2004) Berktay Hacımirzaoğlu, Ayşe, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler (İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998) Berktay, Fatmagül, Tarihin Cinsiyeti (İstanbul: Metis Yay., 2003) Bora, Aksu ve Asena Günal (der.), 90`larda Türkiye?de Feminizm (İstanbul: İletişim Yay., 2002) Bozdoğan, Sibel ve Reşat Kasaba (ed.), Türkiye?de Modernleşme ve Ulusal Kimlik (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998) Çakır, Serpil, Osmanlı Kadın Hareketi (İstanbul: Metis Yay., 1994) Durakbaşa, Ayşe, Halide Edib: Türk Modernleşmesi ve Feminizm (İstanbul: İletişim Yay., 2000) Fatma Aliye, Nisvan-ı Islam (İstanbul : Mutlu Yay., 1993) Göle, Nilüfer (der.), İslamın Kamusal Yüzleri (İstanbul: Metis Yay., 2000) Göle, Nilüfer, Modern Mahrem (İstanbul: Metis Yay.,1992) İlyasoğlu, Aynur ve Necla Akgökçe (der.), Yerli Bir Feminizme Doğru (Sel Yay., 2001) Kandiyoti, Deniz, Cariyeler Bacılar Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler (İstanbul: Metis Yayınları, 1997) Tekeli, Şirin (der.),Kadın Bakış Açısından 1980`ler Türkiye?sinde Kadın(İstanbul: İletişim Yay.,1990) Zihnioğlu, Yaprak, Kadınsız İnkilap, Nezihe Muhittin, Kadınlar Halk Fırkası, Kadın Birliği (İstanbul: Metis Yay., 2003)
  Yardımcı Kitap Kadıoğlu, Ayşe. 1998. "Cinselliğin İnkarı: Büyük Toplumsal Projelerin Nesnesi Olarak Türk Kadınları", A. B. Hacımirzaoğlu (Derleyen) 75 yılda Kadınlar ve Erkekler, Tarih Vakfı Bilanço Dizisi, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.89-100. Berktay, Fatmagül, 1992. "Türkiye`de Kadın Hareketi: Tarihsel Bir Deneyim" Kadın Hareketinin Kurumlaşması, Metis Yayınları, İstanbul. ss: 18?27. Ecevit, Yıldız. 2003. "Toplumsal Cinsiyetle Yoksulluk İlişkisi Nasıl Kurulabilir" Bu İlişki Nasıl Çalışılabilir, C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 25(4) 2003 Özel Eki, ss: 83?88 İlkkaracan, Pınar. 1998. "Kentli Kadınlar ve Çalışma Yaşamı" A. B. Hacımirzaoğlu (Der.) 75 yılda Kadınlar ve Erkekler, Tarih Vakfı Bilanço Dizisi, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, ss: 285?302. Ecevit, Yıldız. 1998. " Türkiye`de Ücretli Kadın Emeğinin Toplumsal Cinsiyet Temelinde Analizi.? A. B. Hacımirzaoğlu (Der.) 75 yılda Kadınlar ve Erkekler, Tarih Vakfı Bilanço Dizisi, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, ss: 267-284. Dedeoğlu, Saniye. 2003. "Sindrella`nın Pazara Yolculuğu: Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Aile ve Kadının İşgücüne Katılımı Üzerine Deneme", Neşecan Balkan, Sungur Savran, (Derleyen) Neoliberalizmin Tahribatı: Türkiye`de Ekonomi, Toplum ve Cinsiyet, Metis Yayınları, İstanbul. ss: 254-259.
  Döküman -
  Dersin Amacı Modern Türkiye`yi anlama sürecinde toplumsal kimlik oluşumlarının incelenmesi ve bu kimlik oluşumlarının günümüzün siyasal ve kültürel dünyasına etkilerinin anlaşılması. Kadın kimliğinin oluşumunun incelenmesi,toplumsal cinsiyet kuramlarının oluşumunun irdelenmesi.
  Dersin İçeriği Modern Türkiye`yi anlama sürecinde toplumsal kimlik oluşumlarının incelenmesi ve bu kimlik oluşumlarının günümüzün siyasal ve kültürel dünyasına etkilerinin anlaşılması. Kadın kimliğinin oluşumunun incelenmesi,toplumsal cinsiyet kuramlarının oluşumunun irdelenmesi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. -
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 4
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. -
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. -
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. -
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. -
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. -
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster