ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  TÜRKİYE`DE SEÇİMLER VE SEÇİM SİSTEMLERİ SKY416 BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Seçimle ilgili tanım ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olur
  2-Seçim sistemlerini demokrasi bağlamında analiz eder
  3-Seçim sistemlerinin siyasal hayat ve siyasal kurumlar üzerindeki etkilerini açıklar
  4-Dünyada ve ülkemizde uygulanan seçim sistemlerini karşılaştırır
  5-Seçim-demokrasi ilişkisini analiz eder
  6-Demokratik seçimin esasları hakkında bilgi sahibi olur
  7-Ülkemizde yapılan genel seçimler hakkında panoramik bir değerlendirme yapar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş: Dersin Amacı, Planı ve Kaynakları Hakkında Genel Bir Değerlendirme
  2 Seçimle İlgili Tanım ve Kavramlar (Siyasal İktidar, Demokrasi, Seçim, Siyasal Temsil, Siyasal Katılma, Siyasal Parti, Parlamento vb.)
  3 Seçim Hakkının Demokratik İlkeleri ve Seçimin Temel Öğeleri (Eşitlik, Genellik, Bireysellik, Gizlilik, Serbestlik İlkeleri ve Seçim Çevresi, Sandık, Seçmen, Oy, Oy Pusulası, Tutanak vs.)
  4 Seçim Yöntemleri ve Sistemleri
  5 Seçim Sistemlerinin Siyasal Hayat ve Siyasal Kurumlar Üzerindeki Etkileri
  6 Türkiye`de Seçimler ve Seçim Sistemleri: Ülkemizde Uygulanan Seçim Kanunları Hakkında Genel Bir Değerlendirme
  7 Çoğunluk Sistemi Uygulamaları: Meşrutiyette ve Milli Mücadelede Seçimler (1877, 1908, 1912, 1914, 1919 ve 1920 Genel Seçimleri)
  8 Ara Sınav
  9 Cumhuriyet Döneminde Seçimler: Tek Parti Döneminde Seçimler (1923, 1927, 1931, 1935, 1939, 1943 Genel Seçimleri) (I)
  10 Tek Parti Döneminde Seçimler (1923, 1927, 1931, 1935, 1939, 1943 Genel Seçimleri) (II)
  11 Çok Partili Dönemde Seçimler (1946, 1950, 1954 ve 1957 Seçimleri)
  12 Nispi Temsil Sistemi Uygulamaları 1961 Anayasası Dönemi (1961, 1965, 1969, 1973, 1977 Seçimleri)
  13 Karma Seçim Sistemi Uygulamaları 1982 Anayasası Uygulamaları (1983, 1987, 1991, 1995 ve 1999 Seçimleri)
  14 2002, 2007, 2011 ve 2015 Seçimleri
  15 2002, 2007, 2011 ve 2015 Seçimleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Cem KARAKILIÇ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Cem Karakılıç

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Maurice Duverger, Siyasi Partiler; Erdoğan Günal, Türkiye?de Seçim Sistemlerinin Siyasal Kurumlar Üzerindeki Etkileri; Emine Yavaşgel, Temsilde Adalet ve Siyasal İstikrar Açısından Seçim Sistemleri ve Türkiye?deki Durum; Erol Tuncer, Osmanlıdan Günümüze Seçimler; Jean Marie Cotteret, Seçim Sistemler, Çev. Tanju Gökçöl; Saim Sezen, Seçim ve Demokrasi; Emre Erdoğan, Seçim Sistemleri ve Siyasal Sonuçları: İstikrar ve Teslimiyet; Banu Ören, Seçim Sistemleri ve Türkiye?de Seçimler.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Amacımız; seçimle ilgili kavramsal ve kuramsal bir çerçeve çizmek, seçim sistemlerinin demokratik kültür, anayasal düzen ve siyasal partilerle olan ilişkilerini tespit etmek, demokratik seçimin esaslarını belirlemek, seçim sistemleri ile temsil düzeyi arasındaki ilişkileri irdelemek ve ülkemizde yapılan genel seçimler hakkında panoramik bir değerlendirme gerçekleştirmektir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme -
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 4
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 4
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 5
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 5
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 5
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 3
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 5
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 5
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 3
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster