ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SKY106 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sosyal bilimsel bir bakış açısı ve disiplinler arası tutum geliştirir
  2-Toplumsal olay ve olgular hakkında veri toplayarak bunları analiz eder ve raporlar
  3-Bilimsel düşünceyi kavrar
  4-Alanla ilgili yayınları izleme alışkanlığı geliştirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1511010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje5513030
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 0000
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   144
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,8 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin Amacı, İçeriği ve Gerekirliliklerine Yönelik Tanıtım
  2 Bilgi, Bilimsel Bilgi, Bilginin Kaynakları, Bilginin Epistemik Boyutu
  3 Bilim, Bilim Felsefesinin Temel Tartışmaları
  4 Temel Kavramlar: Önerme, varsayım, Hipotez, Teori, Kuram
  5 Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Tümevarım, Tümdengelim
  6 Karl Popper ve Yanlışlamacılık
  7 Sosyal Bilimler ve Bilimin Temel Varsayımları
  8 Ara Sınav
  9 Bilimsel Araştırma Süreci
  10 Bilimsel Araştırma Tasarımı
  11 Araştırma Teknikleri
  12 Nicel Araştırma Teknikleri
  13 Nitel Araştırma Teknikleri
  14 Literatür Değerlendirmesi, Kaynakça Gösterimi
  15 Literatür Değerlendirmesi, Kaynakça Gösterimi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi H. Şirin AK
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Hediye Şirin Ak

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Neuman, W. L. (2006) Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar Cilt I, Cilt II, İstanbul: Yayın Odası. Gökçe, Birsen (2007), Toplumsal Bilimlerde Araştırma, Ankara: Savaş Yayınevi
  Yardımcı Kitap Ahmet Arslan (2002), Felsefeye Giriş, Ankara: Vadi Yayınları Fritjof Capra, Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası, İstanbul: İnsan Yayınları Bryan Magee, Karl Popper?in Bilim Felsefesi ve Siyaset Kuramı, çev.Mete Tunçay, Ankara: Remzi Kitabevi Suğur, N. (ed.) (2009) Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları. Altunışık, R. Coşkun, R. Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2010) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, SPSS Uygulamalı, Adapazarı: Sakarya Yayıncılık. Özdemir, A. (2008) Yönetim Biliminde İleri Araştırma Yöntemleri ve Uygulamalar, İstanbul: Beta Yayınları.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere sosyal bilimler alanında yöntembilim (methodology), yöntem (method) ve teknikler (tools and technics) konusunda temel bilgileri vermektir. Bilim, sosyal bilim, bilimsel araştırma kavramlarının bilim felsefesi bağlamında tartışılacağı bu derste Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri; kuram, metodoloji, araştırma tasarımı, literatür tarama, veri toplama, ölçme ve değerlendirme, veri analizi ve araştırma raporu yazma gibi farklı boyutlarda ele alınacaktır.
  Dersin İçeriği Dersin Amacı, İçeriği ve Gerekirliliklerine Yönelik Tanıtım Bilgi, Bilimsel Bilgi, Bilginin Kaynakları, Bilginin Epistemik Boyutu Bilim, Bilim Felsefesinin Temel Tartışmaları Temel Kavramlar: Önerme, varsayım, Hipotez, Teori, Kuram Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Tümevarım, Tümdengelim Karl Popper ve Yanlışlamacılık Sosyal Bilimler ve Bilimin Temel Varsayımları Bilimsel Araştırma Süreci Bilimsel Araştırma Tasarımı Araştırma Teknikleri Nicel Araştırma Teknikleri Nitel Araştırma Teknikleri Literatür Değerlendirmesi, Kaynakça Gösterimi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 3
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 5
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. 5
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 4
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 4
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. -
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 4
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. -
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster