ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kamu Yönetiminde Denetim SKY318 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yönetim biliminin araştırma nesnesi ve araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinir.
  2-Yönetim biliminin tarihçesi ve alana katkı sağlayan düşünürler hakkında bilgi edinir.
  3-Disiplinler arası bakış açısı geliştirir.
  4-Yönetim ile ilgili olay ve olguları anlar ve açıklar.
  5-Bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve işleme becerisi kazanır.
  6-Mesleki duyarlılık ve etik sorumluluk kazanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler3021530
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   150
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Boyutu
  2 Yönetimde Denetim Fonksiyonu
  3 Kamu Yönetiminde Denetim Fonksiyonun Tarihi Gelişimi
  4 Kamu Yönetiminde Denetim Yaklaşımları
  5 Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımları ve Denetim Anlayışı 1
  6 Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımları ve Denetim Anlayışı 2
  7 Denetim Türleri: Siyasi Denetim
  8 Ara Sınav
  9 Denetim Türleri: Yargı Denetimi
  10 Denetim Türleri: Yürütme Denetimi
  11 Denetim Türleri: Hiyerarşik Denetim
  12 Kamuoyu Denetimi ve Sivil Toplum Kuruluşları
  13 Ombudsman Denetimi
  14 Türkiye`de Kamu Yönetiminde Denetimde Güncel Değişimler: Sayıştay, Danıştay, İç Denetçilik 1
  15 Türkiye`de Kamu Yönetiminde Denetimde Güncel Değişimler: Sayıştay, Danıştay, İç Denetçilik 2
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr.Öğr.Üyesi Emine ÇELİKSOY
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Emine Çeliksoy

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Yaşar OKUR, Türkiye`de Kamu Denetimi; Değişim Süreci ve Performans Denetimi, Nobel Yayınları, Ankara,2007 Turan ÖZTÜRK, Türk Kamu Yönetiminde Bireyden Devlete Yönetsel Denetim Süreci, Platin Yayınları, 2007. Bekir PARLAK, Kadir Caner DOĞAN, Kamu Yönetiminde Denetim, Ekin Basım Yayın,2015.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Dersin amacı; öğrenciler tarafından, kamu yönetiminin yapısal ve işlevsel boyutlarının, bürokrasi kuramlarının, yönetim kavramı ve unsurlarının, kontrol ve denetim kavramlarının, kamu yönetiminde denetim mekanizmasını ve denetim türlerinin anlaşılmasının sağlanmasıdır.
  Dersin İçeriği Kamu yönetiminde denetim dersi; kamu yönetiminde denetim fonksiyonunun geçmişten bugüne kadar ki gelişimini, kamu yönetiminde denetim yaklaşımlarını, denetim türlerini, ombudsman denetimini, Türkiye?de kamu yönetimi denetiminde güncel değişimleri ve yerel yönetimler, hizmet yerinden yönetim kuruluşları ile bağımsız idari otoritelerin denetimini içermektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. -
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. -
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 5
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. -
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. -
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. -
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 4
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster