ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Siyasal Olaylar Tarihi SKY112 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Uygarlığa ait temel tanım ve kavramlar hakkında fikir yürütür.
  2-Devlet öncesi yaşayış biçimleri ve üretim-bölüşüm ilişkilerini anlatır.
  3-Uygarlıkların doğuşunda etkili olan faktörleri sınıflandırır.
  4-Dünya üzerinde önemli ve büyük uygarlıkların ortaya çıkış biçimlerini ve bu uygarlıkların insanlık tarihinde meydana getirdiği önemli etkileri tanımlar.
  5-Büyük uygarlıkların tarihsel gelişimini belirtir.
  6-İnsanlık tarihi hususunda panoramik bir bakış elde ederek genel bir çerçeve çizer.
  7-Uygarlıklara ilişkin güncel tartışmaları analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş: Dersin Amacı, Planı ve Kaynakları Hususunda Genel Bir Değerlendirme
  2 Uygarlığa Ait Temel Tanım ve Kavramlar
  3 Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar (Tarih öncesi ve Tarihi Çağlar)
  4 İlkçağ Uygarlıkları: Mezopotamya, Mısır ve Orta Asya Uygarlığı
  5 İran, Hint, Çin ve Anadolu Uygarlığı
  6 Doğu Akdeniz, Yunan ve Helenizm Uygarlıkları ile Roma Medeniyeti
  7 Ortaçağda Avrupa (Feodal toplum, feodalitenin doğuşu ve anlamı)
  8 Ara Sınav
  9 Ortaçağda İslam Dünyası
  10 Ortaçağda İslam Kültür ve Medeniyeti
  11 Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
  12 Modern Avrupa`nın Doğuşu (Avrupa`da Aydınlanma süreci, Rönesans ve Reform Hareketleri)
  13 Modern Dönemde Avrupa (Batı Avrupa ve Devrimler)
  14 Modern Dönemde İslam Dünyası: Ortadoğu
  15 Modern Dönemde İslam Dünyası: Ortadoğu Türkiye
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Cem KARAKILIÇ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Cem Karakılıç

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar William H. McNeil, Dünya Tarihi, Çev. Alaaddin Şenel; Server Tanilli, Uygarlık Tarihi; Oral Sander, Siyasi Tarih; Alaaddin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi; Friedrich Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni; Mehmet Ali Ağaoğulları/Levent Köker, Tanrı Devletinden Kral Devlete; Norbert Elias, Uygarlık Süreci: Sosyo-Oluşumsal ve Psiko-Oluşumsal İncelemeler, Çev. Ender Ateşman.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Uygarlık ve uygarlıklara ait temel tanım ve kavramları açıklamak, insanlık tarihinin siyasal, sosyal ve kültürel gelişim ve dönüşümünü kronolojik bir zemine oturtmak, tarihin tanık olduğu vakıa ve vakalar hakkında panoramik bir tahlil gerçekleştirerek insanlık tarihi hususunda genel bir çerçeve çizmek.
  Dersin İçeriği Uygarlığa Ait Temel Tanım ve Kavramlar, Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar, Mezopotamya, Mısır, Orta Asya, İran, Hint, Çin, Anadolu, Doğu Akdeniz, Yunan ve Helenizm Uygarlıkları ile Roma Medeniyeti, Ortaçağda Avrupa (Feodal toplum, feodalitenin doğuşu ve anlamı) ve İslam Dünyası, Osmanlı Kültür ve Medeniyeti, Modern Avrupa`nın Doğuşu (Avrupa`da Aydınlanma süreci, Rönesans ve Reform Hareketleri), Modern Dönemde Avrupa (Batı Avrupa ve Devrimler), Modern Dönemde Ortadoğu ve Türkiye.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 3
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 5
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 1
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. -
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 1
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 5
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 3
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 2
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster