ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Siyaset Sosyolojisi SKY312 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Siyaset sosyolojisi disiplinin konusunu, amacını, özgünlüğünü, yaklaşım ve yöntemlerini bilişsel olarak değerlendirir.
  2-Siyaset kurumu ile diğer toplum kurumları arasındaki karşılıklı ilişkiyi analiz edip değerlendirir.
  3-Genel olarak devlet toplum ilişkisini. özel olarak ise siyasal hayatın işleyişini sosyolojik çerçevede analiz edip değerlendirir.
  4-Siyasal yapı,siyasal hayat, siyasal elitler, siyasal kültür, siyasal katılma, siyasal değişme, siyasal gelişme, siyasal bütünleşme, siyasal yozlaşma, siyasal yabancılaşma, siyasal çekilme, siyasal çözülme, siyasal hareketler konularını kavrayıp analiz eder.
  5-Türkiye?de siyasal ve sosyal hayatın öğeleri arasındaki ilişkileri kavrar ve analiz eder.
  6-Toplumsal yapı unsurları ile siyasal yapı unsurlarını karşılaştırır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler011212
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   131
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,37 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Siyaset sosyolojisi: kapsam, amaç ve yaklaşım
  2 Az gelişmişlik olgusu ve siyasal-toplumsal yapılar
  3 Seçkinler, siyaset ve Türkiye
  4 Siyasal kültür ve Türkiye toplumunun siyasal kültürü
  5 Hukuk devleti ve ideolojik devlet
  6 Sivil Toplum Olgusu
  7 Din ve siyaset: Türkiye?de din ve siyaset
  8 Ara Sınav
  9 Siyasal ahlak ve Siyasal yozlaşma
  10 Siyasal yabancılaşma
  11 Siyasal katılma ve Türkiye`de siyasal katılma
  12 Siyasal değişme
  13 Siyasal gelişme
  14 Sosyal Hareketler I
  15 Sosyal Hareketler II
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Ertan BEŞE
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Çağlar Ezikoğlu

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Vergin, Nur (2000). Siyasetin Sosyolojisi, İstanbul: Bağlam Yayınları, ss. 11-18, 2.Duverger, Maurice (1998). Siyaset Sosyolojisi , çev., Şirin Tekeli, İstanbul: Varlık Yayınları, ss. 9-25
  Yardımcı Kitap 2. Turhan, Mehmet (1991). Siyasal Elitler, Gündoğan Yayınları, Ankara , l991, ss., 29 ? 71, 3.Bottomore, T.B. (1990). Seçkinler ve Toplum, Türkçesi Erol Mutlu, Gündoğan Yayınları, Ankara, ss.7-159 4.Çaha, Ömer, (2000). "İdeoloji İle Hukuk Arasında Devlet", Doğu Batı Düşünce Dergisi, Sayı 13, Ankara, ss. 87-113, 5.Köker, Levent (1990). Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, İstanbul: İletişim Yayınları, ss. 109 ? 117 6.Torun, İshak (2009). ?Cemaatten Kitleye Kitleden Örgütlü Topluma,? Cumhuriyet, Ankara: Orion Kitabevi 7. Köktaş, Mehmet Emin (1997) Din ve Siyaset, Ankara: Vadi Yayınları, ss., 13 ? 63, 179-212 8. Mustafa Lütfi Şen, (?1998) ?Yönetimde Yozlaşma? Türkiye?de Yönetim Geleneği; Kurumlar, Sorunlar ve Yeniden Yapılanma Arayışları, Editörler: Davut Dursun ? Hamza Al, İstanbul: İlke Yayıncılık, ss. 61 ? 79 9.Aytaç,Ömer (2005). ?Modern Bürokrasiler ve Yabancılaşma Ethosu,?Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(15). Ss.319-348 10. Özbudun, Ergun (1975). Türkiye?de Sosyal Değişme ve Siyasal Katılma, A. Ü.H.F. Y. Ankara, ss. 83 ? 101
  Döküman -
  Dersin Amacı Siyaset ve siyasi kurumların sosyal ve kültürel yapı ile etkileşimi sonucunda nasıl şekillendiğini ve nasıl işlediğini karşılıklı bağımlılık çerçevesinde analiz etmek amaçtır. Başka bir ifadeyle siyaset kurumu sosyolojik kuramlar ve bakış açısı çerçevesinde incelemek amaçlanıyor.
  Dersin İçeriği Siyaset sosyolojisi: kapsam, amaç ve yaklaşım Az gelişmişlik olgusu ve siyasal-toplumsal yapılar Seçkinler, siyaset ve Türkiye Siyasal kültür ve Türkiye toplumunun siyasal kültürü Hukuk devleti ve ideolojik devlet Sivil Toplum Olgusu Din ve siyaset: Türkiye?de din ve siyaset Siyasal ahlak ve Siyasal yozlaşma Siyasal yabancılaşma Siyasal katılma ve Türkiye?de siyasal katılma Siyasal değişme Siyasal gelişme Sosyal Hareketler Genel değerlendirme
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 5
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 5
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 5
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 5
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 5
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 5
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 5
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. 1
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 5
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 4
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 5
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster