ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İnsan Hakları ve Özgürlükler Hukuku SKY211 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hak, özgürlük ve ödev kavramlarını tanımlar.
  2-Ulusal ve uluslararası insan hakları kurumlarının işlevini değerlendirir.
  3-İnsan haklarının dava edilebilirliği sistemini değerlendirir.
  4-Sosyal haklara özgü ayırt edici unsurları analiz eder.
  5-İhlal kararlarının nasıl yerine getirildiğini ve takip usullerini yorumlar.
  6-Mahkemelerin yetkilerini analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler1511010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3511818
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014242
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   112
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,73 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı dersin işleyişi ve öğrenme metotlarının tanıtımı
  2 Hak Kavramı ve İnsan Haklarının Kökeni hak kavramının ortaya çıkışı
  3 Ulusal Başvuru Yolları Türkiye`deki iç hukuk sistemi ve başvuru mekanizmalarının değerlendirilmesi
  4 Uluslararası Başvuru Yolları Uluslararası hukuk sistemi ve başvuru mekanizmalarının değerlendirilmesi
  5 Esasa İlişkin Kriterler: Kanunilik Normatif düzlemde yer alan ölçütler
  6 Esasa İlişkin Kriterler: Meşru Amaç ve Ölçülülük İHAS ve Anayasa bağlamındaki kriterlerin ele alınması
  7 Esasa İlişkin Kriterler: Demokratik Toplum Düzeninde Gereklilik İHAS ve Anayasa bağlamındaki demokratik toplum kriterlerinin ele alınması
  8 Ara Sınav
  9 Negatif Yükümlülükler Konu bakımından temel hak ve özgürlüklerin ayrılması
  10 Pozitif Yükümlülükler Konu bakımından temel hak ve özgürlüklerin ayrılması
  11 Çevre Hakkı 21 yüzyıl bağlamında otaya çıkan yeni hakların değerlendirilmesi
  12 Hayvan Hakları 21 yüzyıl bağlamında otaya çıkan yeni hakların değerlendirilmesi
  13 Mahkeme Kararları İHAM ve anayasa şikayetine ilişkin temel kararların değerlendirilmesi
  14 Güncel Gelişmeler İHAM ve anayasa şikayetine ilişkin temel kararlar ışığında 4. kuşak haklar
  15 Güncel Gelişmeler dersle ilgili genel değerlendirmeler ve sonuçlar
  Ön Koşul Anayasa Hukukuna Giriş ve Türk Anayasa Hukuku derslerini almış olmak
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi Özge ÇELEBİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi İNCİ ÇOBAN İNCE
  Kaynaklar İBRAHİM Ö. KABOĞLU, Özgürlükler Hukuku, İmge Kitabevi, 6. bası, Ankara 2002.
  Yardımcı Kitap SİBEL İNCEOĞLU (ed.), İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, (İstanbul: Beta Yay.)
  Döküman -
  Dersin Amacı Öğrencilerin insan hakları hukukundan, dava edilebilirlik çerçevesinde bilgi sahibi olması
  Dersin İçeriği Ulusal ve uluslararası insan hakları kurumlarının nasıl çalıştığını ve insan hakları farkındalığının arttırılması amacı güdülür.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 5
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 5
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 5
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 4
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 5
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 5
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 5
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 5
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 4
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 5
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster