ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kamu Güvenliği ve Politikaları SKY322 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kamu Güvenliği ve Güvenlik Politikalarına ilişkin konuları kavramsal ve kuramsal olarak analitik bir biçimde açıklar.
  2-Kamu güvenliğine risk ve tehdit oluşturan problemleri sıralar ve tanımlar. Bilimsel yöntemleri kullanarak bunları analiz eder.
  3-Güvenlik çalışmalarına disiplinlerarası bir perspektiften bakarak; farklı kuram ve uygulamaları karşılaştırır.
  4-Kamusal bir sorun olarak güvenlik tehditlerine ve risklerine karşı çözümler önerir.
  5-Kamu Güvenliğine ilişkin bürokratik kurumları yetki ve sorumlulukları, görev alanları çerçevesinde ayırt eder..
  6-Yerel, Bölgesel ve Global Güvenlik sorunlarını farkındalık oluşturma, algılama ve yorumlama amacına dönük bir biçimde tartışır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011414
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012222
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 `Güvenlik` Kavramı, Gelişimi ve Dönüşümü: Güvenliğin Kavramsal Analizi ve Güvenlik Felsefesi
  2 Güvenlik Çalışmaları ve Ekolleri 1: Geleneksel Güvenlik Yaklaşımı
  3 Güvenlik Çalışmaları ve Ekolleri 2: Yeni Güvenlik Yaklaşımı
  4 Güvenlik Teorileri 1: Realist & Neorealist Okul, Kopenhag Okulu ve Güvenlikleştirme Teorisi, Sosyal İnşacı Güvenlik Kuramı, Eleştirel Güvenlik Çalışmaları Ekolü
  5 Güvenlik Teorileri 2: Yapılandırmacı Yaklaşım & Yapısal İdealizm, Postmodern Yaklaşım, Ekopolitik Yaklaşımlar, Feminist Yeni Güvenlik Anlayışı, İnsani Güvenlik Yaklaşımı
  6 `Kamu Güvenliği` Kavramı: Ulusal ve Uluslararası Güvenlik
  7 Ulusal Güvenlik Alanı Kapsamında İç ve Dış Tehdit Tanımlamaları
  8 Ara Sınav
  9 Kamu Düzeni ve Güvenliği Açısından Toplumsal Olaylar
  10 Kamu Düzeni ve Güvenliği Açısından Terörizm ve Ayaklanma I
  11 Kamu Düzeni ve Güvenliği Açısından Terörizm ve Ayaklanma II
  12 Kamu Düzeni ve Güvenliği Açısından Psikolojik Savaş Faaliyeti ve Uygulamaları
  13 Toplumsal Güvenlik ve Kent Güvenliği
  14 Türkiye`de Güvenlik Sisteminin Kurumsal Yapılanması I/Türkiye`de Güvenlik Bürokrasisi I
  15 Türkiye`de Güvenlik Sisteminin Kurumsal Yapılanması II/ Türkiye`de Güvenlik Bürokrasisi II
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ertan BEŞE
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Ertan Beşe

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar (1) KAMU GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI: Yerelden Küresele, (ED.) Hasan ACAR, Nobel Yayınları, 2019, Ankara; (2) Alan Collins, ÇAĞDAŞ GÜVENLİK ÇALIŞMALARI, 3. Basım, Çev. Nasuh USLU, Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi/Röle Akademik Yayıncılık, 2017, İstanbul; (3) Fikret BİRDİŞLİ, Teori ve Pratikte ULUSLARARASI GÜVENLİK: Kavram, Teori, Uygulama, 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2019, Ankara; (4) Evren Balta PAKER, KÜRESEL GÜVENLİK KOMPLEKSİ: Uluslararası Siyaset ve Güvenlik, İletişim Yayınları, 2012, İstanbul; (5) Güngör ŞAHİN, Küresel Güvenlik ve NATO: Teori, Aktör, Tehdit, Risk, Detay Yayıncılık, 2016, Ankara; (6) Emre ÇITAK, GÜVENLİK VE İSTİHBARAT: Yeni Güvenlik Politikaları ve Türkiye?de İstihbaratın Dönüşümü, Yeniyüzyıl Yayınları, 2017, İstanbul
  Yardımcı Kitap (1) Ken BOOTH, DÜNYA GÜVENLİĞİ KURAMI, Küre Yayınları, 2012, İstanbul; (2) Uluslararası İlişkilerde ÇATIŞMADAN GÜVENLİĞE, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012, İstanbul; (3) Ali ÖZGAN, ÇÜKKÜLTÜRLÜLÜK VE TOPLUMSAL GÜVENLİK: ABD Örneği, Çizgi Kitabevi, 2019, Ankara; (4) R. N. BERKİ, GÜVENLİK VE TOPLUM: Yasa, Düzen ve Siyaset Üzerine Düşünceler, Çev. A. Erkan KOCA, Atıf Yayınları, 2016, Ankara
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, `güvenlik çalışmaları` bağlamında `güvenlik` olgusunu kavramsal ve teorik çerçevede ele alarak, özellikle `kamu güvenliği` konsepti içerisinde tehdit ve risk alanlarını incelemektir. Bu çerçevede; öncelikli görevi kamu düzenini korumak ve toplumun ve bireylerin güvenliğini sağlamak olan devletlerin, kendi bekasını ve kamu güvenliği`ni sağlama ve sürdürme amacına yönelik olarak uyguladıkları hukuki, idari, siyasi, ekonomik, örgütsel vb nitelikteki kamu politikaları ve bunların analizi, yine bu dersin amaçları arasındadır.
  Dersin İçeriği `Güvenlik` Kavramı, Gelişimi ve Dönüşümü: Güvenliğin Kavramsal Analizi ve Güvenlik Felsefesi, Ulusal Güvenlik Alanı Kapsamında İç ve Dış Tehdit Tanımlamaları, Türkiye`de Güvenlik Sisteminin Kurumsal Yapılanması I/Türkiye`de Güvenlik Bürokrasisi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 3
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 5
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. 1
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 4
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 3
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 2
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. 2
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 3
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 3
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster