ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Toplumsal Hareketler SKY323 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Eski ve yeni toplumsal hareketlerin tarihsel gelişim aşamalarını ve günümüz toplumuna etkilerini açıklar.
  2-Toplumsal hareketleri açıklamaya yönelik kuram ve yaklaşımları değerlendirir.
  3-Toplumsal hareketleri doğuran nedenler, nitelik ve temel dinamikleri yorumlar.
  4-Eski ve yeni toplumsal hareketlerin birey ve toplumsal yapı üzerindeki yerel ve küresel düzeydeki etkilerini analiz eder.
  5-Toplumsal hareket ve kimlik arasındaki etkileşimi ilişkilendirir.
  6-Dünyadaki ve Türkiye?deki Geçmiş ve Güncel Toplumsal Hareketlerden Örnekler göstererek sonuçlar çıkarır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011414
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012222
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Temel Kavramlar: Toplumsal Hareketler, Kolektif Davranış, Toplumsal Değişim ve Aktivizm
  2 Toplumsal Hareketlerin Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi
  3 Toplumsal Hareket Biçimleri, Nitelikleri ve Aşamaları
  4 Toplumsal Hareket Kuramları I
  5 Toplumsal Hareket Kuramları II
  6 Yeni Toplumsal Hareketler: Eski ve Yeni Toplumsal Hareketlerin Karşılaştırılması
  7 Yeni Toplumsal Hareketlerin Nitelikleri, Temel Dinamikleri ve Siyasal Rolü
  8 Ara Sınav
  9 Yeni Toplumsal Hareketlerde İtici Güçler: Küreselleşme, Neo-Liberalleşme Süreçleri ve Sivil Toplum Tartışmaları
  10 Sosyal Medya ve Toplumsal Hareketler: Medya ve Aktivizm
  11 Yeni Toplumsal Hareketler ve Kimlik
  12 Küresel Yeni Sosyal Hareketler ve Savaş Karşıtlığı: Barış Hareketleri
  13 Çevrecilik ve Çevre Hareketleri
  14 Toplumsal Hareketlerin Yerel ve Küresel Etkileri: Toplumsal Hareket Örnekleri
  15 Türkiye`de Toplumsal Hareketler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ertan BEŞE
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Ertan Beşe

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar (1) Manuel CASTELLS, İsyan ve Umut Ağları: İnternet Çağında Umut Ağları, Çev. Ebru KILIÇ, Koç Üniversitesi Yayınları, 2013, İstanbul; (2) Toplumsal Hareketler: Tarih, Teori ve Deneyim, Derl. Y. Doğan Çetinkaya, İletişim Yayınları, 2014, İstanbul; (3) William G. MARTIN, TOPLUMSAL HAREKETLER 1750 - 2005: Dipten Gelen Dalgalar, Çev. Deniz Keskin, Versus Kitap, 2008, İstanbul; (4) TOPLUMSAL HAREKETLER, Politikadan Edebiyata, Sanattan Sinemaya, Medyadan Toplumsal Algıya Teorik ve Pratik Analizler ve Yansımalar, Ed. Gülcan IŞIK, Nobel Yayıncılık, 2012, Ankara
  Yardımcı Kitap Charles Tilly, Toplumsal Hareketler, Nobel Akademi Yayıncılık, 2012, İstanbul; Ahmet Murat AYTAÇ, KİTLELERİN RUHU: Siyasal ve Sosyal Kuramda Kalabalık Tahayyülleri, Dipnot Yayınları, 2011, Ankara; Gustave Le BON, Kitleler Psikolojisi, Timaş Yayınları, 1997, İstanbul; Eric HOFFER, Kesin İnançlılar, 8. Baskı, Çev. Erkıl Günur, İM Yayınları, 2005, İstanbul
  Dersin Amacı Ders, toplumsal hareketlerin siyasi, felsefi, sosyolojik, ekonomik ve kültürel temellerini tartışarak; yeni toplumsal hareketlerin itici güç ve dinamiklerini, birey, toplum ve devletler üzerindeki karşılıklı etkileşimini disiplinlerarası düzlemde incelemeyi amaçlamaktadır.
  Dersin İçeriği Toplumsal Hareket Kuramları, Yeni Toplumsal Hareketler: Eski ve Yeni Toplumsal Hareketlerin Karşılaştırılması, Yeni Toplumsal Hareketlerin Nitelikleri, Temel Dinamikleri ve Siyasal Rolü, Toplumsal Hareketlerin Yerel ve Küresel Etkileri: Toplumsal Hareket Örnekleri, Türkiye`de Toplumsal Hareketler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme -
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. -
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. -
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. -
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. -
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. -
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. -
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. -
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. -
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. -
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster