ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kriminoloji SKY212 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kriminoloji Biliminin amacı, kapsamı, ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimini açıklar.
  2-Kriminolojinin suç, sapma, mağdur, ceza, caydırıcılık vb gibi temel kavramlarını yorumlar.
  3-İnsanların niçin suç işlediklerini açıklamaya çalışan temel yaklaşımları değerlendirir. Böylece klasik ve modern suç teorileri çerçevesinde suça yönelmede bireysel ve toplumsal faktörler arasında neden ? sonuç ilişkisi kurar.
  4-Toplumda cereyan eden farklı suç türleri ve boyutları hakkında nitel ve nicel bilgileri analiz eder.
  5-Suçun ortaya çıkış sebepleri, nedenleri ve bunlara etki eden faktörleri teorik ve analitik düzeyde yorumlar. Suçluların karakteristik özelliklerini sıralar.
  6-Edindiği teorik ve metodolojik bilgiler yoluyla, güncel suç fenomenine bilimsel bir bakış sunar. Suçların önlenmesi ve kontrolü konusunda düşünce geliştirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011414
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012222
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kriminoloji Bilimine Giriş: Kriminolojinin Tanımı, Amacı, Kapsamı ve Temel Kavramlar
  2 Kriminolojide Araştırma Yöntemleri: Suçun Ölçülmesi ve Suçta Karanlık Alan/Suçta Siyah Sayılar
  3 Klasik Kriminoloji Okulu, Caydırıcılık ve Rasyonel Tercih Teorileri
  4 Pozitivist Okul ve Biyolojik Teoriler: Suçta Biyolojik ve Fizyolojik Nedensellik
  5 Psikolojik Teoriler: Psikolojik Faktörler ve Suç
  6 Sosyoloji Temelli Suç Teorilerine Giriş: Yapısalcı, Süreç ve Çatışma Teorileri
  7 Sosyal Ekoloji ve Düzensizlik Teorileri
  8 Ara Sınav
  9 Öğrenme ve Alt-Kültür Teorileri
  10 Anomi ve Gerilim Teorileri
  11 Kontrol ve Damgalama Teorileri
  12 Çatışma Teorisi ve Radikal Kriminoloji
  13 Suç Fırsatları ve Rutin Aktiviteler Teorisi
  14 Çağdaş/Yeni Suç Kuramları I
  15 Çağdaş/Yeni Suç Kuramları II
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Ertan BEŞE
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Ertan Beşe

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. M. Alper Sözer & Ercan Balcıoğlu, Kriminoloji, Nobel Akademik Yayıncılık, 2016, Ankara 2. Osman Dolu, Suç Teorileri, 4. Baskı, Seçkin Kitabevi, 2013, Ankara 3. Hüseyin Bal, Suç Sosyolojisi, 2016, Bursa 4. Yasemin Işıktaç, Adalet Psikolojisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013, İstanbul 5. Tülin İçli, Kriminoloji, 7. Baskı, Seçkin Kitabevi, 2007, Ankara
  Yardımcı Kitap 1. Güncel Önkal & Özgür Sarı, Suçun Sosyolojisi Cezanın Felsefesi, Nobel Akademik Yayıncılık, 2013, Ankara 2. Fatih Irmak & Emirhan Darcan, ŞİDDET SUÇLARI: Yaklaşımlar ve Trendler, Adalet Adalet yayınevi, 2014, Ankara 3. Ahmet Polat & Serdar Kenan Gül, Suçun Ölçümü, Adalet Yayınevi, 2010, Ankara 4. Alper Sözer & Daniel Lee, Suç Önleme: Teori, Pratik ve Değerlendirme, Adalet Yayınevi, 2010, Ankara 5. Serkan Gölbaşı, Kentleşme ve Suç: İstanbul?un Kentleşme Süreci ile Suçluluk Arasındaki İlişkinin Kuramsal Değerlendirmesi, XII Levha Yayııncılık, 2008, İstanbul
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu derste Kriminoloji Biliminin ilgi alanı, ortaya çıkışı, kapsamı ve gelişimi ele alınarak, Kriminolojinin temel kavramları `suç` ve `sapma` olgusu konu edilecektir. Bu çerçevede suçun nedenlerini açıklamaya çalışan klasik ve modern teoriler incelenerek, bir sosyal fenomen olarak suç olgusuyla nedensellik ilişkisi içerisinde bulunan faktörler irdelenecektir. Yine suçluların karakteristik özellikleri, günümüzde farklı suç türlerinin nitelikleri ve genel görünümü ile suçların ölçülmesi, kontrolü ve önlenmesi vb nitelikteki suça dair değişik konular dersin ilgi ve kapsamı alanı içerisinde olacaktır. Bu bağlamda günümüzde toplumda gündem teşkil eden çeşitli suç tür ve olayları, aktüel tartışmalar ve gelişmeler, analitik bir çerçevede ele alınacaktır.
  Dersin İçeriği Kriminoloji Bilimine Giriş: Kriminolojinin Tanımı, Amacı, Kapsamı ve Temel Kavramlar, Pozitivist Okul ve Biyolojik Teoriler: Suçta Biyolojik ve Fizyolojik Nedensellik, Sosyoloji Temelli Suç Teorilerine Giriş: Yapısalcı, Süreç ve Çatışma Teorileri,Çağdaş/Yeni Suç Kuramları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 3
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 1
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 3
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. 1
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 4
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 5
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 4
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. 1
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 4
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster