ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku SKY438 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Anayasacılık Kavramını tanımlar.
  2-Anayasaların yapılması ve değiştirilmesini analiz eder.
  3-Anayasaya uygunluğun yargısal denetimini değerlendirir.
  4-Hükümet sistemlerini özetler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012424
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   124
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,13 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Anayasa nedir, neden ortaya çıkmıştır? Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, s. 1-15.
  2 Anayasa ve Anayasal belge farkı Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, s. 15-80.
  3 Özgürlükler Hukuku I İbrahim Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, imge kitabevi, 1, s. 1-272.
  4 Özgürlükler Hukuku II İbrahim Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, imge kitabevi, 1, s. 1-272.
  5 Devlet Biçimleri İbrahim Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri, s. 162-185.
  6 Siyasal Rejimler Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, s. 424-537.
  7 Siyasal Rejimler Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, s. 424-537.
  8 Ara Sınav
  9 Anayasa Yargısı İbrahim Kaboğlu, Anayasa Yargısı, İmge Kitabevi, s. 1-280.
  10 Anayasa Şikayeti Sibel İnceoğlu, Anayasa Mahkemesi`ne Bireysel Başvuru, On iki levha, s. 1-350.
  11 İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi İbrahim Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri, s. 255-324.
  12 Uluslararası Andlaşmaların İç Hukuka Etkisi Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, s. 93-101.
  13 İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Sibel İnceoğlu, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Beta Yayınları, s. 1-624.
  14 Demokratik devletlerde Anayasa Arayışları Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, s. 177-200.
  15 İnsan Hakları Rona Aybay, İnsan Hakları Hukuku, Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 176.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Özge Çelebi
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Özge Çelebi

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Beta Yayınları, 2018.Fazıl Sağlam Ozan Erözden, Anayasa Hukuku Dersleri, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2011 (3. bası). Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, 2011 Bülent Tanör Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, YKY, 2019 Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, YKY.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Öğrenciye anayasa hukuku konularında yorum yapmasını sağlayacak temel bilgi donanımı sağlamak
  Dersin İçeriği Anayasa Hukukunun genel teorisi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 5
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. -
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. -
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. -
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. -
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 2
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. -
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. -
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster