ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bilimsel Araştırma Yöntemleri ÇEK207 GÜZ 3+1 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilgi kavramı ve bilginin kaynaklarını tanımlar. Bilim için farklı yaklaşımları tanır.
  2-Bilimsel araştırma süreci ve araştırma konusunun belirlenmesi hakkında gerekli değişkenleri tanımlar ve yorumlar.
  3-Eleştirel kaynak incelemesi yapar, hipotez ve strateji geliştirir. Kaynaklardan uygun bir şekilde alıntı yapar. Bilimsel araştırmada yararlanılan kaynaklardan düzgün kaynakça oluşturur.
  4-Bilimsel araştırmada alternatif veri toplama tekniklerini ayırt eder. Araştırmalarda kullanılan ölçme ve ölçek türlerini ayırt eder. Araştırma evrenini seçer ve örneklemeyi oluşturur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler3013333
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin Tanıtımı ve Temel Kavramlar
  2 Sosyal bilimlerde araştırma: Araştırma Bilim Felsefesi ve Toplumsal Araştırma
  3 Sosyal bilimlerde araştırma tasarımı ve süreci SPSS uygulama
  4 Nicel ve Nitel Araştırmalarda Temel Kavramlar-Varsayım ve değişkenler, SPSS uygulama
  5 Nitel ve Nicel Araştırmalarda örneklem ve örnekleme yöntemi SPSS uygulama
  6 Veri Kaynakları, toplama yöntem ve teknikleri
  7 Dolaylı gözlem ve içerik analizleri SPSS uygulama
  8 Ara Sınav
  9 Veri toplama: Dolaysız gözlem, monografi SPSS uygulama
  10 Veri toplama: Sormaca (anket/yoklama) tekniği) SPSS uygulama
  11 Niteliksel araş. Veri toplama ve çözümleme: söylem analizi SPSS uygulama
  12 Verilerin çözümlenmesi/analizi- Merkezi eğilim ölçüleri SPSS uygulama
  13 Verilerin çözümlenmesi-/analizi- istatistiksel anlamlılık testleri SPSS uygulama
  14 Araştırmanın yazılması-rapor ve tez bölümleri
  15 Uygulama
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Hasan DAĞLAR
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Hasan Dağlar

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Ali Özdemir, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Beta Yayıncılık, Ankara, 2014.
  Yardımcı Kitap Aziz, A. 2008. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Nobel Yayıncılık. Ankara. Sipahi, B., Yurtkoru, E. S. Ve Çinko, M. 2006. Sosyal Bilimlerde SPSS?le Veri Analizi. Beta Basım Yayım. İstanbul. Yardımcı Kitap Geray, H. 2004. Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş. Siyasal Kitabevi. Ankara. Yıldırım, A. Ve Şimşek, H. 2003. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayın ve Dağıtım. Ankara.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere sosyal bilimlerde bilimsel araştırma yöntemleri hakkında bilgi vermek ve saha çalışmaları yaptırmaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çalışma yaşamını ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutları ile analiz edebilecek düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak ve diğer bilim dalları ile yorumlayabilmek. 4
  2 Sosyal politika, iş hukuku, çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi ve çalışma ilişkileri bilim dalında ileri düzeyde kuramsal bilgiye sahip olmak. 5
  3 Küresel ve toplumsal çerçevedeki çalışma ilişkilerinin özellikle sosyal politika, iş sağlığı, insan kaynakları sorunlarına katkı yapabilmek. 4
  4 Çalışma ilişkileri ile ilgili temel problemleri tanımlamak, modelleme ve çözme becerisi geliştirmek. 3
  5 İşsizlik ve istihdam sorunlarını diğer bilim dalları ile birlikte geniş açıdan algılayabilmek, taraflarını belirleyebilmek, çözüm üretmek ve uygulayabilmeye ilişkin analitik düşünce ve bakış açısına sahip olabilmek. 5
  6 Sosyal politikayı ulusal ve uluslararası boyutta çözümlemek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, DPT ve AB, ILO, BM, UNDP gibi kurumlarda karar alıcı ve ülkeyi temsil eden pozisyonlarda yer alabilmek, kamu politikaları oluşturmak, politikalar arası ilişkileri kurabilmek. 4
  7 Sosyal hakların evrenselliğine değer vermek, toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilincine sahip olmak. 4
  8 Lisans düzeyinde alan araştırması becerisini kazanmak, bilimsel bakış açısına sahip olmak, analitik düşünebilmek ve olgulara, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 4
  9 Sosyal güvenlik olgusu ve uygulamalarını kavrayabilmek, kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretebilmek, karşılaştırmalı analiz yapabilmek. 5
  10 Çalışma yaşamında barış, adalet ve düzeni sağlamak, bireysel ve toplu iş ilişkilerine ilişkin kuramsal bilgilere ve mevzuat bilgilerine sahip olmak ve sosyal diyaloga katkıda bulunmak. 4
  11 Sunulan verileri olağan dönemlerde ve kriz dönemlerinde çözümleme ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahip olmak. 3
  12 Makro ve mikro düzeyde insan kaynağı planlamasını yapabilmek ve uygulayabilmek. 4
  13 Takım çalışması yapabilmek, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilmek. 5
  14 Mesleki ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olabilmek. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster