ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genel Biyoloji II BİY102 BAHAR 4+0 Fakülte Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-1. Öğrenciler doku, organ ve sistem kavramlarını açıklar.
  2-2. Öğrenciler jeolojik ve evrimsel süreçleri ilişkilendirerek açıklar
  3-3. Öğrenciler protein sentezinin basamaklarını sırasıyla yazar.
  4-4. Öğrenciler büyük bitki gruplarını (monokotil-dikotil, Angiosperm-Gymnosperm; tohumlu-tohumsuz vb.), aralarındaki histolojik ve morfolojik farklılıklara göre ayırt eder.
  5-5. Öğrenciler büyük hayvan gruplarını (memeli-sürüngen, omurgalı-omurgasız; balık-amfibi, vb.) aralarındaki histolojik ve morfolojik farklılıklara göre ayırt eder.
  6-6. Öğrenciler, hayvansal organizmalardaki hangi sistemlerde hangi organların görev yaptığını doğru biçimde eşleştirir.
  7-7. Öğrenciler, ekolojinin tanımını yaparak ekolojik terim ve kavramları özetler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4014040
  Proje0100
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6016060
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   212
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,07 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitki yapısı ve işlevi: Bitki histolojisine giriş; bitkisel dokular, meristematik dokular, sürekli dokular
  2 Bitki yapısı ve işlevi: Bitki morfolojisine giriş; bitki organları, vejetatif organlar, generatif organlar, metamorfoz
  3 Bitkilerde büyüme ve gelişme mekanizmaları; taşınım, beslenme, parazitizm ve avlanma; sinyal iletimi; bitkilerin hormonlara, ışığa ve diğer çevresel uyartılara verdiği yanıtlar; herbivorlara ve patojenlere karşı bitki savunması
  4 Genler ve Proteinler arasındaki bağlantı; RNA sentezi ve işlenmesi; protein sentezi; Virus ve bakteri genetiği; ökaryotik genomların organizasyonu ve kontrolü; kromatin yapısı; DNA düzeyinde genom organizasyonu; gen ifadesinin kontrolü; kanserin moleküler biyolojisine giriş
  5 Bitkilerde üreme biyolojisi; Biyoteknolojiye giriş
  6 Hayvan yapı ve işlevi: hayvansal dokular ve organlar, organ sistemleri, beslenme, sindirim, dolaşım sistemleri, solunum
  7 Hayvan yapı ve işlevi: savunma, bağışıklık, homeostazis ve boşaltım sistemi
  8 Ara Sınav
  9 Hayvanlarda kimyasal uyarılar, endokrin sistem, üreme biyolojisi,
  10 Hayvanlarda kimyasal uyarılar, sinir sistemi, duyu algılama, iskelet – kas sistemi, hareket ve yer değiştirme
  11 Yeryüzünde yaşam tarihi ve canlılığın kökeni, evrim, biyolojik çeşitlilik; Prokaryot çeşitliliği, mikrobiyolojiye giriş
  12 Ökaryotik çeşitlenme, Protista Çeşitliliği, Algler, Mantarlar, Likenler
  13 Bitki çeşitliliği ve evrim: Tohumsuz bitkilerin biyolojisine giriş; Tohumlu bitkilerin biyolojisine giriş
  14 Hayvan çeşitliliği ve evrim: Omurgasızların biyolojisine giriş; Omurgalıların biyolojisine giriş
  15 Ekolojiye giriş, davranış biyolojisi, populasyon ekolojisi, komünite ekolojisi; ekosistemler, enerji akışı, kimyasal döngüler, doğal kaynaklar ve koruma biyolojisi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Mine Türktaş Erken
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Mine Türktaş Erken

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Biyoloji, Campbell & Reece, 6. baskıdan çeviri. Çeviri editörleri Ertunç Gündüz, Ali Demirsoy, İsmail Türkkan, Palme Yayıncılık, Ankara, 2008. 2.Genel Biyoloji Cilt 2., Keeton & Gould, 5. Baskıdan çeviri, Çeviri editörleri Ali Demirsoy, İsmail Türkkan, Palme Yayıncılık, Ankara, 1999.
  Yardımcı Kitap 1.Yaşamın Temel Kuralları, Genel Zooloji Cilt I, Kısım I-II, Ali Demirsoy, Meteksan Matbaası, Ankara, 1998. 2.Biology, P. Alaxander, J.M. Bahret, J. Chaves, G. Courts, S.N. D`Alessio, Silwer Budgett Company, Morristown. NJ., 1986.
  Döküman -
  Dersin Amacı Evrim, sistematik, biyolojik çeşitlilik, genetik, biyoteknoloji, histoloji, sistemler, fizyoloji, endokrinoloji, embriyoloji, ve ekolojik kavramların karşılaştırmalar ve örneklerle ilişkilendirilerek öğretilmesi, biyolojide yapısal ve işlevsel mekanizmaların tanıtılması
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 5
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 5
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 5
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 4
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 4
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 4
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 3
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 3
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 3
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 4
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 4
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 3
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster