ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genel Biyoloji Lab. II BİY152 BAHAR 0+4 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-1. Öğrenciler doku, organ ve sistem kavramlarını açıklar.
  2-2. Öğrenciler jeolojik ve evrimsel süreçleri ilişkilendirerek açıklar.
  3-3. Öğrenciler protein sentezinin basamaklarını sırasıyla yazar.
  4-4. Öğrenciler büyük bitki gruplarını (monokotil-dikotil, Angiosperm-Gymnosperm; tohumlu-tohumsuz vb.), aralarındaki histolojik ve morfolojik farklılıklara göre ayırt eder.
  5-5. Öğrenciler büyük hayvan gruplarını (memeli-sürüngen, omurgalı-omurgasız; balık-amfibi, vb.) aralarındaki histolojik ve morfolojik farklılıklara göre ayırt eder.
  6-6. Öğrenciler, hayvansal organizmalardaki hangi sistemlerde hangi organların görev yaptığını doğru biçimde eşleştirir.
  7-7. Öğrenciler, ekolojinin tanımını yaparak ekolojik terim ve kavramları özetler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13565
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2012323
  Proje0000
  Laboratuar 013113
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012828
  Diğer 20000
  Toplam İş Yükü(Saat)   185
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,17 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitki dokuları: Örtü doku, epidermis, stoma ve tüy tiplerinin farklı bitki örneklerinin vejetatif ve generatif organlarından alınacak kesitlerle hazırlanacak preparatların mikroskopta incelenmesi ve çizimlerinin yapılması
  2 Bitki dokuları: Salgı doku ve iletim dokusu tiplerinin farklı bitki örneklerinden hazırlanacak preparatlarla mikroskopta incelenmesi ve çizimlerinin yapılması
  3 Bitki organları: Kök, gövde, yaprak morfolojisi ve anatomisinin genel olarak farklı bitki örneklerinde incelenmesi ve çizimlerinin yapılması
  4 Bitki organları: Çiçek, meyve, tohum morfolojisi ve anatomisinin genel olarak farklı bitki örneklerinde incelenmesi ve çizimlerinin yapılması
  5 Hayvansal organizmalarda doku tiplerinin hazır preparatlardan mikroskopta incelenmesi ve çizimlerinin yapılması;hayvanlarda segmentasyon ve hayvan organlarının maket ve müze örnekleri üzerinden görülmesi ve çizimlerinin yapılması
  6 Sindirim, dolaşım sistemleri, gaz alış verişi (solunum) ve ilgili hayvansal organların diseksiyonu, kan preparasyonu, kan grubu tayini
  7 boşaltım sistemi, iskelet -kas sistemi, endokrin sistem, üreme sistemi ve ilgili hayvansal organların diseksiyonu
  8 Ara Sınav
  9 Prokaryot hücre yapısı, şekillerine göre Bakteri çeşitleri. Farklı bakteri türlerinin immersiyon yağı kullanılarak 100 X objektifle incelenmesi ve çizimlerinin yapılması
  10 Alg, mantar ve liken örneklerinin makro ve mikroskobik incelenmesi, yaşam döngüleri ve çizimleri
  11 Ciğerotu, karayosunu ve eğrelti örneklerinin makro ve mikroskobik incelenmesi, yaşam döngüleri ve çizimleri
  12 Tohumlu bitkiler: Gymnospermae örneklerinin incelenmesi
  13 Tohumlu bitkiler: Angiospermae örneklerinin incelenmesi
  14 Omurgasız hayvan örneklerinin incelenmesi, diseksiyonu ve çizimleri
  15 Omurgalı hayvan örneklerinin incelenmesi, diseksiyonu ve çizimleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Tamer KEÇELİ
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Melda Dölarslan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Exploring the living world: A laboratory manual for Biology, Anton, E. Lawson, McGraw-Hill, 1995. 2.Genel Biyoloji Laboratuvar Klavuzu, Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü Ögretim Üyeleri, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, Ankara, 1999. 3.Deneysel Genel Botanik, H. Ocakverdi, Y. Güzel, E. Oğur, Palme Yayıncılık, Ankara, 2010.
  Yardımcı Kitap 1.Bitki Hücresi ve Bitki Morfolojisi Laboratuvar Kılavuzu, Gönül Algan, M. Cihat Toker, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 21, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2004.
  Döküman -
  Dersin Amacı Genel Biyoloji 2 dersinin paralelinde bitki yapı ve işlevi, hayvan yapı ve işlevi, sistematik, biyolojik çeşitlilik, histoloji, morfoloji, sistemler, fizyoloji, endokrinoloji, embriyoloji ve ekolojik kavramların öğrencinin katılacağı birebir deney ve uygulamalarla karşılaştırmalar ve canlı örneklerle ilişkilendirilerek öğretilmesi
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 5
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 4
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 3
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 3
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 3
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 3
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 4
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 4
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 3
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 4
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 3
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster