ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bitki Histo. ve Morfolojisi BİY206 BAHAR 3+2 Fakülte Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenciler, bitkisel hücre tiplerini ve dokuları sınıflandırır.
  2-Öğrenciler, bitkisel hücre tiplerinin ve dokuların karakteristik özelliklerini söyler.
  3-Öğrenciler, bitkilerin büyüme ve üreme organlarının morfolojik ve anatomik yapılarını ve karakteristik özelliklerini açıklar.
  4-Öğrenciler, tohumsuz bitkiler - tohumlu bitkiler; Angiospermler ? Gymnospermler ve monokotiledonlar - dikotiledonlar arasındaki histolojik, anatomik ve morfolojik farklılıkları karşılaştırmalı olarak yazar.
  5-Öğrenciler, çiçek diyagramından formül yazar, çiçek formülünden diyagram çizer.
  6-Öğrenciler, farklı bitki gruplarına ait organların değişik yönlerdeki kesitlerini alarak preparat hazırlar.
  7-Öğrenciler, bir preparattan mikroskopta görüntüyü bularak çizim yapar, çizim üzerinde kısımları gösterir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14570
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13565
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011818
  Proje0000
  Laboratuar 2014228
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   201
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,7 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitki histolojisine giriş, bitki hücresi bitkisel dokular
  2 Meristematik dokular, vasküler kambiyum
  3 Epidermis, periderm, epidermal yapılar, stoma
  4 Parankima doku tipleri
  5 Kollenkima, sklerankima
  6 İletim dokusu, ksilem, floem
  7 Salgı sistemi
  8 Ara Sınav
  9 Salgı sistemi
  10 Bitki morfolojisine giriş, bitki organları
  11 Kök morfolojisi ve histolojisi, kök metamorfozları
  12 Gövde primer yapısı, iletim demetleri
  13 Gövde sekonder yapısı ve gövde metamorfozları
  14 Yaprak morfolojisi ve histolojisi, yaprak metamorfozları
  15 Çiçek, anatomisi ve morfolojisi, çiçek diyagramı ve formülü, meyve ve tohum anatomisi ve morfolojisi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Tamer KEÇELİ
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Tamer Keçeli

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Bitki Morfolojisine Giriş, Nebahat Yakar, İstanbul Üniversitesi Yayınları, Sayı: 3112, Fen Fakültesi Sayı: 185, III. Baskı, İstanbul, 1983. 2. Bitki Morfolojisi Ders Notları, M.C. Toker, Ankara Ü. Fen Fak. Yayınları No: 56, Ankara, 2004. 3. Deneysel Genel Botanik, H. Ocakverdi, Y. Güzel, E. Oğur, Palme Yayıncılık, Ankara, 2010. 4. Deneysel Bitki Anatomisi ve Morfolojisine Giriş, H. Ocakverdi, Y. Güzel, Palme Yayıncılık, Ankara, 2009.
  Yardımcı Kitap 1. Plant Anatomy, A. Fahn, Pergamon Press Ltd. Oxford, 1967. 2. Plant Anatomy, I. (Tissues) & II (Organs), E.G. Cutter, Addison-Wesley Publishing Company, London,1969. 3. Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Laboratuar Kitabı, T. Atıcı, N. Samancı ve Ç. Özel, Palme Yayıncılık, Ankara, 2005. 4. Bitki Hücresi ve Bitki Morfolojisi Laboratuarı Kitabı, Gönül Algan ve Cihat Toker, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1984.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bitkilerdeki temel sitolojik, histolojik, morfolojik ve anatomik yapıların hücre, doku, organ ve organizma bazında tanıtılması. İlkel ve ileri bitki grupları arasındaki farklılıkların ortaya konulması. Öğrencilere bitki histolojisi ve morfolojisi laboratuarında incelenecek olan materyallerden kesit alma ve boyama gibi becerileri kazandırmak, ve ışık mikroskobu yardımıyla farklı bitki dokularını tanıtmak, öğrencilerin mikroskoptan şekil çizimlerini geliştirmek.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 4
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 4
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 4
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 3
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 2
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 2
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 4
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 4
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 3
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 4
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 4
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster