ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mahalli İdareler II SKY304 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yerel yönetim kuramları ve yerel yönetim süreçleri arasında bağıntı kurar
  2-Yerel yönetimlerin görev ve gelirleri hakkında bilgi edinir
  3-Sosyal bilimsel bir bakışla yerel yönetimlerde demokrasi ve katılımcılığı analiz eder
  4-Kentsel düzlemde yerel-küresel ilişkiler bağlamında yerel yönetimlerde yeniden yapılanma sürecini analiz eder
  5-Bölgesel düzlemde yerel-küresel ilişkiler bağlamında yerel yönetimlerde yeniden yapılanma sürecini analiz eder
  6-Yerel yönetim kuramları ve yerel yönetim politikaları alanlarındaki bilgi aracılığıyla günümüzde yerel yönetim sorunlarına çözüm geliştirme becerisi kazanır
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Reyhan VARLI GÖRK
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi İsmet Akbaş

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Keleş, Ruşen (2011) Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem Yayınları, ss. 343-396. Tortop Nuri ve diğerleri (2008) Mahalli İdareler, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, ss. 133-172. Ulusoy, Ahmet ve Tekin Akdemir (2010) Mahalli İdareler, Ankara: Seçkin Yayınları, ss. 67-118. Tortop Nuri ve diğerleri (2008) Mahalli İdareler, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, ss. 619-656 Şengül, T. (2009) "Yerel Yönetim Kuramları: Yönetimden Yönetişime" Kentsel Çelişki ve Siyaset, Ankara: İmge Kitabevi, ss. 69-96 Bookchin, M. (1999) "Yeni Yerel Yönetim Programı" Kentsiz Kentleşme, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, ss. 286-360. Güler, M. (2009) "Sosyal Demokrat Belediyelerin 1989-1994 Deneyimini Toplumcu Belediyecilik Üzerinden Değerlendirmek" in Yerel Yönetimlerde Sosyal Demokrasi, Toplumcu Belediyecilik: Teorik Yaklaşımlar, Türkiye Uygulamaları, İhsan Kamalak ve Hüseyin Gül (eds) İstanbul: SODEV Yayınları, pp. 233-267.
  Yardımcı Kitap Özdinç, Hülya Kendir (2007) "Neoliberal Politikalar ve Bölge Yönetimi Sorunu: Türkiye Deneyimi" Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. Mengi, Ayşegül (2007) "Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Yerel Yönetimlerle İlgili Düzenlemeler"içinde Yerellik ve Politika, Küreselleşme Sürecinde Yerel Demokrasi, Ayşegül Mengi (der) Ankara: İmge Kitabevi, ss. 101-116. Güneş, Muharrem (2004) Yerel Gündem 21 Ulusal Kentlerden Küresel Köylere, Ankara: Detay Yayıncılık Adıgüzel, Şenol (2009) "Türkiye`de Belediyecilik Anlayışının Dönüşümünü Küreselleşme Üzerinden Okumak" içinde Yerel Yönetimlerde Sosyal Demokrasi, Toplumcu Belediyecilik: Teorik Yaklaşımlar, Türkiye Uygulamaları, İhsan Kamalak ve Hüseyin Gül (der.) İstanbul: SODEV Yayınları, pp. 99-123.
  Döküman -
  Dersin Amacı Mahalli İdareler II Dersi kapsamında Yerel Yönetimlerin Görev ve Gelirleri ve Türkiye`deki yerel yönetim sistemi ele alınmaktadır. Türkiye`deki yerel yönetim sisteminde yer alan İl Özel İdaresi, İller Bankası, Kalkınma Ajansları bu ders kapsamında ele alınacak konulardır. Ders kapsamında öğrenciler; yerel yönetimler alanında gerçekleşen yeniden yapılanmalar farklı ölçeklerdeki yerel yönetimlerin mali yapıları hakkında bilgi edineceklerdir. Ayrıca Yerel Yönetim Kuramları çerçevesinde, Dünya`da ve Türkiye`de Yerel Yönetim Siyasalarının Dönüşümü, güncel örnekler üzerinden karşılaştırmalı olarak katılım ve demokrasi süreçleri ele alınacaktır
  Dersin İçeriği Yerel Yönetimlerin Görev ve Gelirleri, İl Özel İdareleri ,Yerel Yönetim Kuramları, Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma, AB ve Yerel Yönetimler, Türkiye`de Yerel Yönetim Siyasalarının Dönüşümü, Toplumcu Politikalar,Neoliberal politikalar ve üçüncü yol.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster