ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SKY106 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sosyal bilimsel bir bakış açısı ve disiplinler arası tutum geliştirir
  2-Toplumsal olay ve olgular hakkında veri toplayarak bunları analiz eder ve raporlar
  3-Bilimsel düşünceyi kavrar
  4-Alanla ilgili yayınları izleme alışkanlığı geliştirir
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi H. Şirin AK
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Hediye Şirin Ak

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Neuman, W. L. (2006) Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar Cilt I, Cilt II, İstanbul: Yayın Odası. Gökçe, Birsen (2007), Toplumsal Bilimlerde Araştırma, Ankara: Savaş Yayınevi
  Yardımcı Kitap Ahmet Arslan (2002), Felsefeye Giriş, Ankara: Vadi Yayınları Fritjof Capra, Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası, İstanbul: İnsan Yayınları Bryan Magee, Karl Popper?in Bilim Felsefesi ve Siyaset Kuramı, çev.Mete Tunçay, Ankara: Remzi Kitabevi Suğur, N. (ed.) (2009) Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları. Altunışık, R. Coşkun, R. Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2010) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, SPSS Uygulamalı, Adapazarı: Sakarya Yayıncılık. Özdemir, A. (2008) Yönetim Biliminde İleri Araştırma Yöntemleri ve Uygulamalar, İstanbul: Beta Yayınları.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere sosyal bilimler alanında yöntembilim (methodology), yöntem (method) ve teknikler (tools and technics) konusunda temel bilgileri vermektir. Bilim, sosyal bilim, bilimsel araştırma kavramlarının bilim felsefesi bağlamında tartışılacağı bu derste Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri; kuram, metodoloji, araştırma tasarımı, literatür tarama, veri toplama, ölçme ve değerlendirme, veri analizi ve araştırma raporu yazma gibi farklı boyutlarda ele alınacaktır.
  Dersin İçeriği Dersin Amacı, İçeriği ve Gerekirliliklerine Yönelik Tanıtım Bilgi, Bilimsel Bilgi, Bilginin Kaynakları, Bilginin Epistemik Boyutu Bilim, Bilim Felsefesinin Temel Tartışmaları Temel Kavramlar: Önerme, varsayım, Hipotez, Teori, Kuram Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Tümevarım, Tümdengelim Karl Popper ve Yanlışlamacılık Sosyal Bilimler ve Bilimin Temel Varsayımları Bilimsel Araştırma Süreci Bilimsel Araştırma Tasarımı Araştırma Teknikleri Nicel Araştırma Teknikleri Nitel Araştırma Teknikleri Literatür Değerlendirmesi, Kaynakça Gösterimi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster