ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Türkiye?de yaban hayatıalanındaki akademik yayınlar ve bilimsel çalışmalar biyolojik zenginliğimiziyansıtmanın çok ama çok gerisindedir. Doğal kaynaklarımızın potansiyeliniortaya çıkarabilmek, yaban hayatının korunmasına yönelik sürdürülebilirbilimsel uygulamalar ortaya koymak ve doğal kaynaklarımızdan doğaya en azetkiyle yarar sağlayabilmek yaban hayatı alanında yetişecek ve disiplinlerarası perspektife sahip yaban hayatı uzmanlarını artmasına katkıda bulunmak Türkiye?deki yaban hayatı varlığınınzengin ve araştırılmaya acık çok fazla konuyu barındırıyor olması ve aynızamanda yaban hayatı algısının ve uzmanlığının ülkemizde henüz tam yerinibulmamış olması bu alandaki lisans üstü eğitimin ihtiyacını karşılamak. Türkiye?deki yaban hayatı çeşitliği ve doğal kaynaklarının zenginliği defaaetleulusal ve uluslararası bilimsel kaynaklarda bahsedilmektedir. Bu denli zenginbir biyolojik çeşitliliğe ve yaban hayatı varlığına sahip Ülkemizde doğalkaynaklarımız üzerinde tasarrufu ve sorumluluğu bulunan pekçok resmi kurumbulunmaktadır. Bunların en başında Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma veMilli Parklar Genel Müdürlüğü gelmektedir. Bunun yanında Çevre ve ŞehircilikBakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Tarım ve OrmanBakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü de yaban hayatı ile ilgili alanlarda faaliyetyürüten ve sorumluluk sahibi olan kurumlardır. Bu kurumlarımıza disiplinler arası bakış açısıyla kurgulanmış yaban hayatı uzmanlığını lisansüstü düzeyde almış yetişmiş personel sağlamak Yaban Hayatının ve Biyolojik çeşitliliğin ekoturzm, avcılık, doğa fotoğrafçılığıgibi özel ilgi alanlarının içinde yer alması ve insanların bu aktivitelereyüksek bütçeler ayırması sebebiyle bu alanda faaliyet gösteren bazı özel kuruluşlarortaya çıkmıştır. Ayrıca ilgili devlet kurumlarının biyolojik çeşitlilik, yabanhayatı ve çevresel etki değerlendirme, yönetim planları hazırlanmasısüreçlerinde proje yürütücülüğü yapan özel çevre danışmanlık şirketlerininsayısı gün gittikçe artmaktadır. Bunun yanında giderek artan enerjiyatırımları, madencilik faaliyetleri gibi doğal yaşamı etkileyen işletmelerindoğaya ve yaban hayatına etkilerinin bilimsel seviyede araştırılmasına yönelikbu özel çevre danışmanlık firmaları ve ilgili devlet kurumları yaban hayatı ileilgili uzman personel ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak.

  • Vizyon
  • Yaban Hayatı Kavramı, bir alanda insan müdahalesi olmaksızın doğal olarak yaşayan canlılarınkendi aralarında ve çevresel faktörlerle birlikte oluşturdukları sistemlihayatı tarif eder. Bu yabani yaşam ortamı, bakterilerden en gelişmiş varlıklarakadar bütün canlıları ve bu canlıların bütün ihtiyaçlarını karşılayan doğal biryaşama ortamını barındırır. Bu şekilde tarif edilen yaban hayatı dünyanınfarklı yerlerinde birbirinden çok farklı canlı gruplarını barındıran kendineözgü çevresel koşullarını oluşturan ekosistem çeşitliliğine sahiptir.Dünyamızda okyanus diplerinden en yüksek dağların zirvelerine kadar, kutuplardançöllere, orman alanlarından steplere, durgun sulak alanlardan akarsulara ve denizlerekadar pek çok farklı ekosistemin kendine has canlı grupları dolayısıyla kendineözgü yaban hayatı mevcuttur. Bu bakımdan Yaban Hayatı kavramının anlaşılmasıbaşlı başına sadece bir disiplinin konusu olmaktan çok doğa ve canlılarlailişkili birden fazla disiplinin (Biyoloji, Orman Mühendisliği, Coğrafya, Veterinerlikvb) birlikte konusunu teşkil eder. ?Yaban Hayatı? disiplinler arasıbirlikteliği zorunlu kılan bir konudur. Türkiye Yaban Hayatı varlığı bakımından zengin bir ülkedir. Zoocoğrafik ve Fitocoğrafik konumuitibariyle kıtasal özellik sergilemekte ve komşu ülkelere göre eşsiz ekosistemçeşitliliği ve biyolojik çeşitlilik barındırmaktadır. Pek çok bitki türününanavatanı olan ülkemizdeki % 35 civarındaki edemizim kıtasal bir oran olarakifade edilmektedir. Ülkemiz çok az ülkenin sahip olduğu üç farklı fitocoğrafikkuşağı (Akdeniz, Sibirya ve İran-Turan Fitocoğrafik Kuşakları) aynı andabarındırmaktadır. Bu fitocoğrafik zenginlik ve 3 kıtanın ortasındaki konumlanmaYaban Hayvanları varlığımızı da çeşitlendirmiştir. Yaban Hayvanları bakımındanda ülkemiz Doğuda Anadolu?ya giriş yapan iran-turan bölgesinden gelen stephayvanlarını, güneyde Arap yarım adasından çöl ekosistemlerinden ve Afrikatropiklerinden gelen hayvanları, Kuzey doğuda Sibirya bölgesinden gelen soğukseven orman hayvanlarını ve Kuzey batıda Avrupa?dan gelen ormana bağlıhayvanları barındırmaktadır. Farklı ekosistemlerden ülkemize giriş yapan veülkemizde geldikleri ekosistemlere uygun yaşama ortamları bulan bu canlıçeşitliliği bize göstermektedir ki Türkiye?de yaban hayatı demek Çöl ekosistemive canlıları, step ekosistemi ve canlıları, sucul alanlar ve canlıları, orman ekosistemive canlıları demektir. Yaban Hayatının ve Biyolojik çeşitliliğin ekoturzm, avcılık, doğa fotoğrafçılığıgibi özel ilgi alanlarının içinde yer alması ve insanların bu aktivitelereyüksek bütçeler ayırması sebebiyle bu alanda faaliyet gösteren bazı özel kuruluşlarortaya çıkmıştır. Ayrıca ilgili devlet kurumlarının biyolojik çeşitlilik, yabanhayatı ve çevresel etki değerlendirme, yönetim planları hazırlanmasısüreçlerinde proje yürütücülüğü yapan özel çevre danışmanlık şirketlerininsayısı gün gittikçe artmaktadır. Bunun yanında giderek artan enerjiyatırımları, madencilik faaliyetleri gibi doğal yaşamı etkileyen işletmelerindoğaya ve yaban hayatına etkilerinin bilimsel seviyede araştırılmasına yönelikbu özel çevre danışmanlık firmaları ve ilgili devlet kurumları yaban hayatı ileilgili uzman personele ihtiyaç duymaktadır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster