ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Ormancılık ve çevre sorunlarını tanımlayabilme, küresel ve toplumsal koşullara uygun alternatif çözümler üretebilme becerisi kazanır.
  2 Biyoçeşitlik ve orman ekosistemlerini oluşturan canlı ve cansız unsurları bilir ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilir.
  3 Orman kaynaklarının planlanması, üretim ve faydalanmanın düzenlenmesi ile bu alanda sürdürülebilir kaynak yönetimi için gerekli bilgi ve beceriye sahiptir.
  4 Mevcut ormanların korunması, bakımı ve gençleştirilmesine, yenilerinin tesis edilmesine, bozuk ormanların iyileştirilmesine yönelik planlı müdahalelerde bulunabilme bilgi ve becerisine sahiptir.
  5 Ormancılığın sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik, sosyo-politik yapısını ortaya koyabilecek, farkındalık oluşturabilecek ve katılımcı yaklaşımla planlama, uygulama ve denetim becerisi kazanır.
  6 Ormancılık uygulamalarında bilişim teknolojilerini, ölçüm-hesap ve analiz araçlarını ve uygun yöntemleri kullanabilme becerisi kazanır.
  7 Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasalarını ve eğilimleri anlama ve uygulama becerisi kazanır.
  8 Ulusal ve Uluslararası ölçekte ormancılığın sektörel yapılanmasını bilir ve bu yapıyı analiz edip değerlendirebilme becerisi kazanır.
  9 Ormancılık ve çevre konularında ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet edebilir, ortak çalışmalar yapabilir ve projeler geliştirebilir
  10 Ekip çalışması yapabilme, bağımsız davranma, inisiyatif kullanma, analitik düşünme ve etkin iletişim becerisine sahip olur.
  11 Ormancılık meslek anlayışı ve etik sorumluluğu kazanır.
  12 Yaşam boyu öğrenme ilkesi ışığında, ormancılıkla ilgili ekolojik, politik, ekonomik ve sosyal boyuttaki güncel gelişmeleri takip edebilir ve bu bilgileri ulusal ormancılığın faydası için kullanabilir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster