ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine, Tarım ve Yaşam Bilimleri kapsamına giren bilim dallarında bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile yeni bilgilere ulaşır.
  2 Tarım ve Yaşam Bilimleri alanında bilimsel yöntemleri kullanarak, disiplinler arası bilgileri edinir, bu bilgileri analiz ve sentez ederek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile kullanır.
  3 Tarım ve Yaşam Bilimleri Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmasını disiplinler arası çalışmalarda yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.
  4 Akademik kariyerinde kendini başarılı kılacak bilgi ve becerileri kazanır.
  5 Çok disiplinli çalışmalarda görüşlerini diğer uzmanlar ile paylaşabilir, onların görüşlerini anlayabilir ve değerlendirebilir.
  6 Bir problemi, bağımsız olarak tanımlayabilme, çözüm yöntemleri önerebilme, bunları uygulayabilme ve sonuçlarını değerlendirebilme becerisini kazanır.
  7 Tarım ve Yaşam Bilimleri Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir.
  8 Girişimcilik ve yenilikçilik gerektiren konularda çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
  9 Tarım ve Yaşam Bilimleri alanının gerektirdiği güncel bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak bilimsel kaynaklara ulaşabilir.
  10 Tarım ve Yaşam Bilimleri alanında gerekli teknikleri ve cihazları kullanarak alanındaki bilgileri aktarabilir.
  11 Programın eğitim dilinde ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
  12 Bir yabancı dili kullanarak Tarım ve Yaşam bilimleri alanındaki bilgileri izler, sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
  13 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonelce davranır.
  14 Çevreyi ve doğal kaynakları korumayı ve bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi kazanır.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster