ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 İşletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan kaynağını seçebilme, değerlendirebilme.
  2 Çalışma yaşamına yönelik mevzuat hükümlerini ve yargı kararlarını düzenli olarak takip edebilme, analitik bir bakış açsıyla tahlil edebilme ve söz konusu hüküm ve kararları iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanabilme.
  3 İktisadi olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme, yorumlayabilme ve karar süreçlerinde kullanabilme.
  4 Kariyer yönetiminde bilinçlenebilmek ve mesleki özgüven kazanabilmek için akademik ve güncel bilgi kaynaklarını kullanabilme.
  5 Sosyal politikanın temel ilke, kural ve güncel konularını, ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme.
  6 İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal faktörleri değerlendirebilme.
  7 Global ve yerel çalışma yaşamında bireysel davranışların psikososyal yapısını analiz edebilme, yönlendirebilme ve etkili iletişim, takım çalışması gibi konularda mesleki bilince sahip olabilme.
  8 Emek piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme.
  9 Sosyal adalet bilinciyle sorunları tanımlayabilme.
  10 Çalışma yaşamına yönelik normları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme.
  11 Disiplinler arası düşünebilme ve etkili iletişim kurabilme.
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme.
  13 Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilme.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster