ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar.
  2 Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular.
  3 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar.
  4 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur.
  5 Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar.
  6 Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular.
  7 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir.
  8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
  9 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular.
  10 Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer.
  11 Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir.
  12 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
  13 Canlının yapısını ve işleyişini açıklar.
  14 Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular.
  15 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster