ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Eğitim Yönetimi alanındaki kuram ve yaklaşımlarını bilmek
  2 Türkiye`de ve dünyada eğitim yönetimi ile uygulamalar konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
  3 Eğitim yönetimi kademelerinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahip olmak
  4 Araştırmalarla elde ettikleri verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek
  5 Bilimsel araştırma tekniklerine, resmi yazışma yazım ilkelerine uygun rapor yazmak
  6 Eğitim yönetimi alanında yapılmış makale, tez ve rapor gibi bilimsel eserleri anlamak ve yazmak
  7 Eğitim yönetimi alanında çıkarılan yasal metinleri anlamak ve yorumlamak
  8 Eğitim yönetiminde mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.
  9 Eğitim Yönetimi ile ilgili kuram ve yaklaşımları karşılaştırma.
  10 Eğitim yönetimi disiplininin eğitim bilimleri ve sosyal bilimler içindeki özgül yeri ve önemini kavrama.
  11 Türk eğitim sisteminin yönetim, denetim ve mevzuat boyutlarında karşılaşılan sorunları bilimsel bir bakış açısıyla tespit etme ve sorunlara çözüm önerileri getirme.
  12 Uluslararası düzeyde ortaya çıkan eğitime yönetimime ilişkin yönetim politikalarının ulusal eğitim politikalarına yansımalarını analiz ederek, ulusal düzeyde yeni bakış açıları geliştirebilmek.
  13 Eğitim sistemine ilişkin geliştirilen politika, plan, program ve stratejileri eğitim ekonomisinin teori ve ilkeleri açısından yorumlayarak; elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası ölçekte değerlendirebilmek.
  14 Eğitim Yönetimi alanında bilimsel bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan yöntemsel becerileri kazanma.
  15 Eğitim Yönetimi ve eğitim bilimlerinin diğer alt disiplinleri ile sosyal bilimlerin ilgili disiplinleri (psikoloji, sosyoloji, felsefe, yönetim, iktisat, siyaset vb.) arasındaki ilişkileri kavrayıp alanında özümsediği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalar yürütme.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster