ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Mezuniyet Koşulları
  • Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği`ne göre; MADDE 26 -(Değişik: RG-04/05/2014-28990) (1) Öğrencinin mezuniyete hak kazanabilmesi için: a)Kayıtlı olduğu diploma programının öngördüğü dersleri, uygulamaları, stajları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlaması, b)(Değişik: RG-12/10/2020-31272) Ön lisans düzeyinde yüz yirmi (120), dört yıllık lisans düzeyinde iki yüz kırk (240), beş yıllık lisans düzeyinde üç yüz (300) AKTS krediyi başarıyla tamamlaması, c)Genel akademik başarı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster