ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Sınav Değerlendirme Kuralları
  • Öğrencinindersten yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilenyarıyıl içi notu veya notları ile yarıyıl sonu sınavında aldığı yüz tam notüzerinden verilen notu dikkate alınarak Üniversitemiz Başarı DeğerlendirmeYönergesi kapsamında 4’lük not sistemine dönüştürülerek değerlendirilir.

    Çankırı KaratekinÜniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgilihükümlerine göre yapılmaktadır.  Buna göre; sınavların değerlendirilmesinde;ilgili yönetmeliğin “Sınavlar ve Değerlendirme” başlığı, 14. maddesinde yeralan esaslar dikkate alınmaktadır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster