ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  MİKROEKONOMİYE GİRİŞ İKT101 GÜZ 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ekonominin temel kavram ve yaklaşımlarını bilir.
  2-Ekonomi ile ilgili tartışmalarda fikir beyan edecek yeterliliği elde eder.
  3-Piyasa ekonomisinin işleyiş dinamiklerini kavrar.
  4-Ekonominin temel literatürüne hâkim olup dünyadaki trendleri takip eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 3021530
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012626
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   166
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,53 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş: Temel Kavramlar [İktisat, ihtiyaç, kaynak, fayda, mal-hizmet, üretim, üretim faktörleri (toprak, emek, sermaye, teşebbüs), arz, talep, fiyat, piyasa, denge, serbest-ekonomik mal, yatırım-tüketim malı ve ara mal) kamusal-özel mal, etkinlik, alternatif maliyet],
  2 Üretim imkânları (Dönüşüm) eğrisi, Piyasa ve Türleri: Mal ve faktör piyasaları, Tam rekabet piyasası (tanımı ve varsayımları), eksik rekabet piyasaları (türler ve tanımlar), Ekonomik sistemler,
  3 Arz ve talep fonksiyonları, piyasada dengenin teşekkülü; Arz ve talep eğrilerinde kaymalar, toplam arz ve toplam talep eğrilerinin türetilmesi (tablo hâlinde ve cebirsel, geometrik olarak)
  4 Elâstikiyet [Genel tanımı, türleri (talep elâstikiyeti, arz elâstikiyeti, çapraz elâstikiyet, gelir elâstikiyeti)
  5 Tüketici ve üretici artığı; piyasa mekanizması ve etkinlik; hükûmetlerin piyasalara müdahalesi ve üretici, tüketici artığında, toplam artıkta değişme (tavan ve taban fiyat uygulaması: Asgarî ücret ve kira tavanı örnekleri); dış ticaret ve üretici, tüketici artığında değişme
  6 Tüketici dengesi: Kardinalist yaklaşım (Fayda fonksiyonu, azalan marjinal fayda kanunu), marjinal fayda eğrisinden ferdî talep fonksiyonunun türetilmesi
  7 Tüketici dengesi: Ordinalist yaklaşım (Kayıtsızlık eğrileri analizi) [Kayıtsızlık eğrisi ve özellikleri, bütçe doğrusu, tüketici dengesi, tüketici geliri artışı ve dengede değişme, mal fiyatında düşüş ve dengede değişme; fiyat-tüketim eğrisinin türetilmesi, ferdî talep eğrisinin türetilmesi)
  8 Ara Sınav
  9 Üretim, Genel ve Kısmi Üretim Fonksiyonu, Azalan Verimler Kanunu, Ortalama ve Marjinal Ürün fonksiyonlarının geometrik olarak türetilmesi
  10 Maliyetler: Temel kavramlar ve Türler, kısa dönemde firma maliyetleri; içsellikler ve dışsallıklar
  11 Firma Gelirleri ve firma dengesi (Tam rekabet altında, kısa dönemde) [firma gelirleri, firma dengesi, firma arz eğrisinin türetilmesi]
  12 Monopol piyasası: Firma gelirleri, firma maliyetleri ve firma dengesi; Monopol-tam rekabet mukâyesesi
  13 Monopollü rekabet piyasası, Reklâm, mal ve fiyat farklılaştırması
  14 Duopol ve oligopol piyasaları: Tanımlar, oligopol piyasasının genel karakteristik özellikleri, Cournot modeli, Sweezy modeli (dirsekli talep analizi)
  15 Oyun teorisi: Statik oyun modeli (temel mantığı, mahkûm dilemmâsı, 2 oyunculu ve 2 stratejili oyun), duopolde firma davranışlarına uygulanması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Harun YAKIŞIK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Tümay Ertek, 2011, Temel Ekonomi; Michael Parkin, 2008, İktisat, Akademi Yayıncılık, Dokuzuncu baskıdan çeviri; Cengiz Samur, İktisada Giriş I (Ders notları)
  Yardımcı Kitap Kemal Yıldırım, Mikroekonomiye Giriş; Emin Ertürk, İktisat.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere giriş düzeyinde ekonominin temel bilgilerini vermek ve çeşitli ekonomik konularda analiz ve yorum yapabilecek yeterlilikleri kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İktisat bilimi ile ilgili terimleri ve temel teorileri kavrar, uygular ve değerlendirir. 5
  2 Temel matematik ve istatistik bilgisini iktisadın her alanında uygulayabilme bilgisine sahiptir. -
  3 Paket programlar (E-views, SPSS vb.) yardımıyla iktisadi konuları analiz eder ve değerlendirir. -
  4 Disiplinler arası bilimsel çalışma yapabilme donanımına sahiptir. -
  5 Türkiye ekonomisi üzerinde yorum yapabilme bilgisine sahiptir. 4
  6 İktisat bilimi çerçevesinde güncel ekonomik olayları kavrar, analiz eder ve yorumlar. 4
  7 Sosyo-ekonomik problemleri bireysel veya grup olarak çözebilme becerisine sahiptir. 2
  8 İktisadi hayatın gerekleri doğrultusunda sorumluluk alabilen girişimcilik vasfına sahiptir. -
  9 Dünya ekonomisini konjonktürel perspektifte analiz eder. 3
  10 İktisadi bir sorunla ilgili proje döngüsünü tanımlar, projeyi hazırlar ve yönetir. -
  11 Alanındaki literatürü takip eder ve yararlanır. 3
  12 Farklı kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu eleman vasfına sahiptir. -
  13 Bilgisayar yazılımı ile diğer bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  14 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanabilir ve geliştirebilir. 3
  15 Mesleki ve etik değerlere uygun olarak hareket eder. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster