ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Hukuka Giriş SKY103 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hukukun temel olgularını ve amacını tanımlar
  2-Hukuk sistemleri ve hukukun dalları hakkında genel bir bilgi edinir
  3-Hukuk kurallarının çeşitleri ve bu kuralların uygulanması hakkında temel bilgiler edinir
  4-Özel hukuk ve kamu hukukunun temel kavramlarını bilir.
  5-Hakların korunma yöntemlerini öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Hukukun Bilgi Kaynakları, Toplumsal Davranış Kuralları K1. s.11-55.
  2 Hukukun Kaynakları K1. s.154-195.
  3 Normlar Hiyerarşisi, Hukuk Sistemleri K1. s.196-224; 137-151.
  4 Hukukun Dalları K1. s.64-103.
  5 Yargı Örgütü K1. s.105-135.
  6 Hukuk Kurallarının Çeşitleri, Hukuk Kurallarının Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması K1. s.256-280.
  7 Özel Hukukun Temel Kavramları-I K1. s.436-442.
  8 Ara Sınav
  9 Özel Hukukun Temel Kavramları-II K1. s.436-442.
  10 Kamu Hukukunun Temel Kavramları-I K1. s.433-436; 453-454.
  11 Kamu Hukukunun Temel Kavramları-II K1. s.433-436; 453-454.
  12 Hukuk Kurallarının Müeyyidesi K1. s.398-415.
  13 Hukukta Yorum ve Çeşitli Yorum İlkeleri K1. s.282-353.
  14 Hakların Korunması K1. s.442-445
  15 Hukukta Bazı Yöntemler (Kıyas, Aksiyle Kanıt, Evleviyet, Hakimin Hukuk Yaratması ve Takdir Yetkisi) K1. s. 355-368; s. 388-397.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Dr. Necati Şükrü BAYRAMOĞLU
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. GÖZLER, Kemal, Hukuka Giriş, 15. Baskı, Ekin Basım Yayım Dağıtım, Bursa 2018.
  Yardımcı Kitap YK1. AYBAY, Aydın/ AYBAY, Rona, Hukuka Giriş, 3. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2006.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmaktır. Karşılaşılan hukuki problemlerin hangi kurallarla çözülebileceğini, sorunun dahil olduğu hukuk dalına dair öğrencinin temel hukuk nosyonunun gelişmesi hedeflenmektedir Bu yönüyle hukuk konularını araştırma ve çözme yönünde yetenek kazandırmaya çalışılacaktır. Bu derste gösterilen temel kavram ve kurumlar, hukukun diğer dallarının daha ayrıntılı olarak işlendiği derslerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.
  Dersin İçeriği Hukukun temel kavramlarından oluşmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 5
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 5
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 4
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 5
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 5
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 5
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 3
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 5
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 5
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster