ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk İdare Tarihi SKY402 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bugünkü kamu yönetimi yapımızın ve yönetim kültürümüzün arka planını oluşturan unsurları açıklar
  2-Değişme ve gelişme süreçlerinin ne tür faktörlerden etkilendiğini belirler
  3-Eski Türklerin, İslam Medeniyetinin ve Selçuklu yönetiminin, Osmanlı Devleti`nin yönetim yapısına olan etkilerini belirler. Osmanlı Devleti?nin yönetim sistemini tarihsel olarak anlatır
  4-Osmanlı yönetim sistemini etkileyen, tarihi, kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi faktörleri analiz eder
  5-Osmanlıdan Cumhuriyete intikal eden yönetim kurumları ve tecrübelerini değerlendirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 ORTA ÇAĞLARIN BAŞINDA BÖLGEMİZDE BULUNAN BÜYÜK İMPARATORLUKLAR K1-BÖLÜM1
  2 İSLAM DEVLETİNDE YÖNETİM K1-BÖLÜM2
  3 ORTAÇAĞLARDA AKDENİZ VE İTALYAN DENİZCİ DEVLETLERİ K1-BÖLÜM3
  4 12. VE 13. YÜZYILDA ANADOLU K1-BÖLÜM4
  5 OSMANLI TOPRAK SİSTEMİ K1-BÖLÜM5
  6 OSMANLI DEVLETİNİN MERKEZ VE TAŞRA ÖRGÜTÜ K1-BÖLÜM6
  7 OSMANLI DEVLETİNİN MERKEZ VE TAŞRA ÖRGÜTÜ K1-BÖLÜM6
  8 Ara Sınav
  9 OSMANLI ŞEHİRLERİ VE ULAŞTIRMA K1-BÖLÜM7
  10 OSMANLI ŞEHİRLERİ VE ULAŞTIRMA K1-BÖLÜM7
  11 SİYASAL VE TOPLUMSAL DEĞİŞME DÖNEMİ K1-BÖLÜM8
  12 TANZİMAT DÖNEMİ K1-BÖLÜM9
  13 II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE YÖNETİM YAPISI K2-BÖLÜM6
  14 II. MEŞRUTİYET DÖNEİNDE YÖNETİM YAPISI K2-BÖLÜM7
  15 CUMHURİYET DÖNEMİNDE YÖNETİM YAPISI K2-BÖLÜM8
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Cem KARAKILIÇ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Ortaylı, İlber (2007), Türkiye Teşkilatı ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyet, Ankara K2. Erkan Tural vd. (2013), Türk İdare Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir
  Yardımcı Kitap YK1. Halaçoğlu, Y. (2003), 14-17. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara YK2. Heper, M. (1997), ?Türkiye?de Devlet, Demokrasi Geleneği ve Silahlı Kuvvetler?, Türkiye?de Yönetim Geleneği, Ed: Davut Dursun ve Hamza Al, İlke Yayıncılık, İstanbul YK3. Yayman, H. (2008), Türkiye?nin İdari Reform Tarihi, Turhan Kitabevi, Ankara YK4. Findley, Carter V. (1994), Osmanlı Devletinde Bürokratik Reform, Çev: Latif Boyacı-İzzet Akyol, İz Yayıncılık, İstanbul YK5. Mardin, Ş. ?Tanzimat ve Aydınlar?, Tanzimat?tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, 1. Cilt, İletişim Yayınları , İstanbul
  Dersin Amacı Dersin temel yönelimi, Türk yönetim anlayışı ve uygulamalarını tarihi perspektifte karşılaştırmalı analizle öğretmek ve bugünkü devlet teşkilatlanmamızın ve kamu yönetimi sistemimizin geçmişten gelen karakteristiklerini göstermektir
  Dersin İçeriği Eski Türklerde yönetim, Selçuklularda yönetim kurumları ve Osmanlıya etkileri, klasik dönemde yönetim yapısı ve düşüncesi, yönetimde modernleşme hareketleri ve Tanzimat, Meşrutiyet döneminde yönetime ilişkin düşünce akımları, Cumhuriyet döneminde yönetimin yeniden yapılanması.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 3
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 4
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 3
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. -
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 4
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. -
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster