ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yönetim ve Siyasette Etik SKY404 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yolsuzluğun nedenleri ve sonuçlarını analiz eder ve yolsuzlukla ilişkisini kurar
  2-Yönetsel etiğin felsefi arka planını çözümler ve kamu yönetiminde etiğin önemini irdeler
  3-Karşılaştığı etik ikilemleri ve çıkar çatışmalarını çözümler
  4-Etik ilke ve standartları uygular ve Etik mevzuatını kullanır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 3021530
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   164
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,47 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse giriş ve dersin tanıtımı K.1
  2 Genel Olarak Yozlaşma, Yozlaşmanın Sebepleri ve sonuçları K.1
  3 Yozlaşma ve Yolsuzluk İlişkisi K.1
  4 Kamu Yönetimi ve Yozlaşma K.2
  5 Kamu Yönetiminde Zihinsel Arka Planda Yozlaşmaya Yol Açan Etkenler K.2
  6 Etik ve Etiğe İlişkin Kavramlar K.3
  7 Genel Olarak Meslek Etiği Etik kanunları K.3
  8 Ara Sınav
  9 Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Dışı Davranışlar K.3
  10 Etik Kavramının Doğası ve Eğitimi K.3
  11 Türkiye´de Etiğe İlişkin Düzenleme: Örgütlenme K.4
  12 Türkiye´de Etiğe İlişkin Düzenleme: Kanun ve Yönetmelik K.4
  13 Kamu görevlilerinin uymaları gereken etik davranış ilkeleri (I) K.5
  14 Kamu görevlilerinin uymaları gereken etik davranış ilkeleri (II) K.5
  15 Kamu görevlilerinin uymaları gereken etik davranış ilkeleri (III) K.5
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör DOÇ. DR. GÜRBÜZ ÖZDEMİR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K.1: Aytekin Yılmaz, "Siyasal ve Bürokratik Yozlaşma", Yeni Türkiye Dergisi, S:13, 1997 K.2: Kemal Özsemirci (2005), "Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Yozlaşmanın Kültürel Altyapısı", Sayıştay Dergisi, S:58. K.3: Gazi Baykaler,"Kamu Görevlilerine Yönelik Etik Davranış İlkeleri", Türk İdare Dergisi, Y:78, S:453, Aralık, 2006. K.4. Mustafa Erdoğan, Siyasal Yozlaşma ve Türkiye Örneği, Yeni Türkiye Dergisi, S:13, 1997K.5: Mustafa Lütfi Şen (2012), Kamu Görevlileri Etik Rehberi Ankara.
  Yardımcı Kitap
  Dersin Amacı Bu derste, etikle ilgili temel kavramlar, etiğin unsurları, yönetsel etik, yönetsel etiğin felsefi boyutları, kamu yönetiminde etiğin önemi, etik ikilemler, etik ilke ve standartlar, etik yasaları, ihbarcılar ve korunmaları, etiğe dayalı yönetim kültürü, etiksel karar verme, karakter ve erdem etiği, Türkiye´de yönetsel etikle ilgili normatif çerçevenin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Temel kavramlar, etiğin unsurları, yönetsel etik, yönetsel etiğin felsefi boyutları, kamu yönetiminde etiğin önemi, etik ikilemler, etik ilke ve standartlar, etik yasaları, ihbarcılar ve korunmaları, etiğe dayalı yönetim kültürü, etiksel karar verme, karakter ve erdem etiği, Türkiye`de yönetsel etikle ilgili normatif çerçeve.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 4
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. -
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. -
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 4
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster