ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk-İslam Siyasal Düşünceler Tarihi SKY401 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türk siyasal kültürünün İslam öncesi dönem siyasal düşünce kaynaklarını öğrenir
  2-İslam?ın ilk dönem siyasal düşünce kaynaklarını öğrenir.
  3-İslam siyaset felsefesi geleneğinin ortaya çıkışı ve gelişimi analiz eder.
  4-Türk-İslam siyasal düşünceler tarihindeki siyaset ekollerini öğrenir
  5-Siyasetname geleneğini analiz eder
  6-Türk-İslam geleneği içerisinde yer alan düşünürleri (Farabi, İbn-i Rüşd, İmam-ı Gazali, Nizamülmülk gibi) öğrenir.
  7-Günüzün Türk-İslam dünyasına ilişkin değerlendirmeler yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 302714
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   153
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,1 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin Amacı ve Batı`da Siyasal Düşünceler Tarihi ile Karşılaştırma
  2 İslam öncesi Türk Devlet Anlayışı ve Temel Kavramlar İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü.
  3 İslam öncesi Türk Devlet Anlayışı ve Temel Kavramlar-2 Mehmed Niyazi, Türk Devlet Felsefesi.
  4 Genel Olarak Kuran ve Sünnette Siyasete Bakış ve Medine Vesikası Ali Bulaç, "Medine Vesikası Hakkında Genel Bilgiler" Birikim, sayı: 38-39.
  5 Ehl-i Sünnet Düşüncesi ve Siyaset Yaklaşımı Ziyauddin Rayyis, İslamda Siyasi Düşünce Tarihi.
  6 Şia Düşüncesi ve Siyaset Yaklaşımı Ziyauddin Rayyis, İslamda Siyasi Düşünce Tarihi.
  7 Haricilik ve Siyaset Yaklaşımı Ziyauddin Rayyis, İslamda Siyasi Düşünce Tarihi.
  8 Ara Sınav
  9 İslam`da Muhalefet Düşüncesi ve Ekolleri Ziyauddin Rayyis, İslamda Siyasi Düşünce Tarihi.
  10 Farabi`nin Siyasi Düşüncesi Huriye Tevfik Mücahid, Farabi`den Abduh`a Siyasi Düşünce.
  11 Gazali`nin Siyasi Düşüncesi Huriye Tevfik Mücahid, Farabi`den Abduh`a Siyasi Düşünce.
  12 İbni Rüşd`ün Siyasi Düşüncesi Huriye Tevfik Mücahid, Farabi`den Abduh`a Siyasi Düşünce.
  13 İbni Haldun`un Siyasi Düşüncesi Huriye Tevfik Mücahid, Farabi`den Abduh`a Siyasi Düşünce.
  14 İbni Teymiyye`nin Siyasi Düşüncesi Huriye Tevfik Mücahid, Farabi`den Abduh`a Siyasi Düşünce.
  15 Siyasetname Geleneği: Nizamülmülk Örneği Nizamülmülk, Siyasetname
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör DOÇ.DR.GÜRBÜZ ÖZDEMİR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü. Mehmed Niyazi, Türk Devlet Felsefesi. Huriye Tevfik Mücahid, Farabi?den Abduh?a Siyasi Düşünce. Ali Bulaç, "Medine Vesikası Hakkında Genel Bilgiler" Birikim, sayı: 38-39. Erwin I.J. Rosenthal, Ortaçağ`da İslam Siyaset Düşüncesi. Ziyauddin Rayyis, İslamda Siyasi Düşünce Tarihi. Nizamülmülk, Siyasetname
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Türk İslam düşünce tarihini tarihsel gelişme süreci içinde yaşanılan değişme ve dönüşüm aşamalarını siyasal düşünceleri kültürel süreklilik ve bütünlük ilişkisi içinde ele alarak değerlendirmek temel amaçtır.
  Dersin İçeriği Dersin Amacı ve Batı?da Siyasal Düşünceler Tarihi ile Karşılaştırma İslam öncesi Türk Devlet Anlayışı ve Temel Kavramlar Genel Olarak İslam?da Siyasete Bakış, İlk İslam Devleti, Medine Vesikası ve Katılımcı Demokrasi Ehl-i Sünnet Düşüncesi, Şia Düşüncesi ve Haricilik Maverdi´nin Siyasi Düşüncesi Gazali´nin Siyasi Düşüncesi İbni Teymiye´nin Siyasi Düşüncesi Farabi?nin Siyaset Düşüncesi İbni Sina?nın Siyaset Düşüncesi İbni Rüşd?ün Siyaset Düşüncesi İbni Haldun?un Siyasi Düşüncesi Siyasetname Geleneği: Nizamülmülk Örneği Genel Değerlendirme
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 3
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 3
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 3
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 3
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 3
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 4
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster