ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Medeni Hukuk SKY108 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-İyi niyet, dürüstlük gibi temel hukuk kavramlarını kavrar
  2-Kişiler hukuku, miras hukuku, eşya hukuku gibi alanlarda ayrıntılı değerlendirme yapar
  3-Medeni hukuk alanında edindiği bilgiler çerçevesinde somut olayları analiz eder
  4-Türk medeni hukukunun ve diğer ülkelerin medeni hukukundaki gelişim ve değişimleri takip eder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   144
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,8 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Medeni hukuk kavramı ve önemi, Medeni hukukun sistemi ve kaynakları ile hukuk ve hak kavramları. K1, Bölüm 1
  2 Medeni Kanun`un "Başlangıç Hükümleri?; Medeni Kanun"un uygulanması ve hükümlerinin niteliği, hâkimin hukuk yaratması, hâkimin takdir yetkisi. K1, Bölüm 2
  3 İyiniyet kavramı ve işlevi, dürüst davranma kavramı ve uygulaması, hakkın kötüye kullanılması, ispat yükü kuralı, resmi sicil ve senetler K1, Bölüm 3
  4 Kişi ve kişilik kavramları, gerçek kişilik (kişiliği başlangıcı, sona ermesi) gerçek kişilerin hak ve fiil ehliyetleri K1, Bölüm 4
  5 Hısımlık kavramı ve türleri, yerleşim yeri kavramı ve bağlı olduğu ilkeler, kişilik hakkı kavram ile konusu ve kişiliğin korunması, ad ve adın korunması. K1, Bölüm 5
  6 Kişisel durum sicilleri, tüzel kişilik kavramı, tüzel kişilerin türleri, tüzel kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, tüzel kişilerin ehliyetleri. K1, Bölüm 6
  7 Dernek kavramı, derneğin kurulması ve işlevi, derneğe üyelik, derneğin sona ermesi, vakıf kavramı ve işlevi, vakıfların kurulması ve sona ermesi. K1, Bölüm 7
  8 Ara Sınav
  9 Miras hukukunun ana kavramları, yasal mirasçılık, atanmış mirasçılık, ölüme bağlı tasarruflar(vasiyetname, miras sözleşmesi K1, Bölüm 8
  10 Mirasın geçmesi, mirasın açılması, mirasçılık ehliyeti, mirasın kazanılması (külli-cüzi halefiyet),mirasın paylaştırılması, miras ortaklığı K1, Bölüm 9
  11 zilyetlik kavramı, zilyetliğin unsurları ve türleri, zilyetliğin kazanılması ve kaybedilmesi. K1, Bölüm 10
  12 Zilyetliğin korunması, zilyetlikten doğan hak karineleri, geri verme yükümlü olan zilyedin sorumluluğu, tapu sicili kavramı, ana ve yardımcı siciller. K1, Bölüm 11
  13 Tapu siciline hâkim olan ilkeler, tapu sicilinde yapılan işlemler, mülkiyet kavramı ve kapsamı, taşınır ve taşınmaz mülkiyeti. K1, Bölüm 12
  14 Sınırlı ayn`i hak kavramı, irtifak hakları kavramı ve türleri, K1, Bölüm 13
  15 Rehin hakları, taşınmaz rehni, ipotek, taşınır rehni, teslim şartlı rehin, hapis hakkı K1, Bölüm 14
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Dr. Necati Şükrü Bayramoğlu
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Akıntürk, T. ve Karaman, A. (2009) Medeni Hukuk, B.14, İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Öğrencilerin Medeni Kanunu`nun başlangıç hükümleri, kişiler hukuku, miras hukuku, eşya hukuku konularında eğitmek ve onların bu konularda yetkin olmalarını sağlamak dersin amacıdır.
  Dersin İçeriği Medeni Hukukunun temel kavramları, kaynakları, kişiler hukuku, eşya hukuku (zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet, sınırlı ayni haklar) anlatılmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 3
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 5
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. -
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 3
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. -
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. -
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. -
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. -
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. -
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster